STRÁNKY AUTO1.COM SÚ SLUŽBOU POSKYTOVANOU AUTO1.COM GMBH SO SÍDLOM V BERLÍNE (ĎALEJ ‘’AUTO1.COM’’ ALEBO ‘’MY’’).

§ 1 OBECNÉ

AUTO1.com zabezpečuje databázu motorových vozidiel dotupnú pomocou internetu. Zverejňujeme automobily na predaj a autorizovaní obchodníci s automobilmy (ďalej ‘’Užívatelia’’ alebo ‘’Obchodníci’’), môžu vyhľadávať pomocou funkcie poskytovanej AUTO1.com AUTO1.com vlastní všetky ponúkané vozidlá.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ‘’podmienky’’) sa týkajú použitia našich internetových stránok alebo služieb. Používaním našich internetových stránok záväzne súhlasíte so všeobecnými obchodnými podmienkami a zároveň potvrdzujete, že ste sa s ich obsahom oboznámili a porozumeli im. Vyhradzujeme si právo tieto podmienky kedykoľvek, bez udania dôvodu zmeniť. Prípadné nároky užívatela v rozpore s týmito podmienkami niesú právne významné pre zmluvný vzťah.

§ 2 REGISTRÁCIA

Registrácia v systéme AUTO1.com na internetových stránkach je umožnená prevažne obchodníkom s motorovými vozidlami. Obchodníci sa môžu zaregistorvať ako právnické alebo fyzické osoby. Registrujúca sa osoba musí byť oprávnená žiadať o prístup pre užívatela.

Po obdržení žádosti se AUTO1.com podle svého uvážení rozhodne, zda umožní obchodníkovi přístup do databáze. Žádost obchodníka je přijata písemným potvrzením nebo zasláním přístupových údajů (uživatelské jméno a heslo).

AUTO1.com má právo kdykoli si vyžádat, jako součást žádosti nebo během další spolupráce, zaslání aktuálního výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku a dalších dokumentů nebo informací, které jsou vyžadovány pro náležité posouzení přihlášky. Od zahraničních obchodníků vyžadujeme srovnatelné podklady.

Po obdržaní žiadosti sa AUTO1.com podľa svojho uváženia rozhodne, čí umožní obchodníkovi prístup do databázy. Žiadosť obchodníka je prijatá písomným potvrdením alebo zaslaním prístupových údajov (uživatelské meno a heslo).

AUTO1.com má právo si kedykoľvek vyžiadať, ako súčasť žiadosti alebo behom následnej spolupráce, zaslanie aktuálneho výpisu z obchodného alebo živnostenského registra a ďalších dokumentov alebo informácií, ktoré sú vyžadované pre náležité posúdenie prihlášky. Od zahraničných obchodníkov vyžadujeme porovnatelné podklady.

Pokiaľ sa poskytnuté údaje zmenia po prihlásení, užívateľ je povinný informovať AUTO1.com. Informácie môžu byť zaslané iba písomne, e-mailom alebo fax-om.

Užívateľ musí držať svoje heslo v tajnosti a dôkladne zabezpečiť svoj prístup. Užívateľ je tiež povinný ihneď informovať AUTO1.com pokiaľ existujú dôkazy, že zneužitím hesla tretiou osobou sú zhromaždené a/alebo použité údaje.

Užívateľ je zodpovedný za všetky aktivity, ktoré sa uskutočnia pod jeho prístupom. Pokiaľ užívateľ neporuší pravidlá ochrany prístupu, potom nieje zodpovedný za zneužitie svojho prístupu.

§ 3 ZABLOKOVANIE PRÍSTUPU

AUTO1.com môže prijať príslušné opatrenia, pokiaľ sa predpokladá, že užívateľ porušil zákonné ustanovenia, práva tretích osôb alebo tieto podmienky, prípadne tiež z iného dôvodu. Opatrením sa rozumie hlavne: varovanie užívateľa, dočasné (časovo obmedzené) a definitívne ukončenie prístupu užívateľa. Pri výbere opatrenia AUTO1.com zohladní oprávnené záujmy dotknutého užívateľa (napr. z nedokončených obchodných prípadov).

§ 4 PRÁVA

Užívatelia majú právo používať vyhľadávanie online a ukladať výsledky vyhľadávania a tieto vytlačiť. Okrem toho môže užívateľ podávať záväzné ponuky na jednotlivé vozidlá. Aktivity užívateľov, ktoré majú za ciel učiniť naše služby nefunkčnými, alebo stažiť ich používanie sú zakázané.

Užívatelia nemôžu bez našeho výslovného písomného súhlasu systematicky extrahovať a/alebo ďaľej používať časti našich služieb. Užívatelia nemôžu bez našeho výslovného písomného súhlasu používať data mining, roboty, alebo podobné programy slúžiace k zberu alebo extrahovaniu dát, aby získali akékoľvek významné časti našich služieb pre ďalšie použitie.

Linkovanie, integrácia alebo akékoľvek ďalšie prepojenia našich služieb je bez našeho výslovného súhlasu zakázané. Prezentácie a funkcionalita služieb sa môžu líšiť podľa typu prístupu - napríklad pomocou internetu, alebo pomocou mobilných aplikácií. Právo na používanie služby a jej funkcionalít je možné iba v kontexte súčasného stavu techniky.

§ 5 ZÁRUKA

Nepreberáme žiadnu záruku za technické závady, hlavne za stálu a nepretržitú dostupnosť internetových stránok alebo za zobrazenie nesprávneho obsahu zadaného užívateľom. V prípade nedostupnosti služieb môže užívateľ kontaktovať naše služby zákazníkom.

§ 6 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov a súkromie užívateľov je našou prioritou. Aby sme zaistili ich maximálnu ochranu, je pre nás samozrejmé, že dodržujeme všetky právne predpisy v oblasti ochrany údajov.

Zodpovednou osobou a poskytovateľom služby je AUTO1 Polska SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (UL. POŁCZYŃSKA 31A 01-377 WARSZAWA). Všetky Vaše otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete kedykoľvek zaslať na e-mail PL_ABI@AUTO1.COM.

Osobné informácie sú informácie, ktoré môžu byť priradené jednotlivému užívateľovi. Zahrňujú napríklad e-mailovú adresu alebo telefón či iné údaje. Pomocou našich internetových stránok zhromažďujeme osobné údaje, pokiaľ sú poskytnuté užívateľom. Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami zároveň užívateľ udeľuje súhlas k použitiu osobných údajov takto:

Týmto udeľujem v súvislosti a v súlade so zákonom Českej republiky č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (ďalej tiež len "ZOÚ") a zákonom č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platnom znení, AUTO1.com ako správcovi, za nižšie uvedených podmienok, tento Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov:

Poskytujem spoločnosti svoje nižšie uvedené údaje a udeľujem spoločnosti svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa ZOÚ, a to vrátane súhlasu s využitím rodného čísla podľa zákona o evidenci obyvatel. Výslovne súhlasím s tým, že spoločnosť je oprávnená:

Spracovávať v zmysle ZOÚ moje nasledujúce osobné údaje v rozsahu:

 1. Identifikačné osobné údaje (tj. Priezvisko, meno) a rodné číslo
 2. • Osobné údaje vypovedajúce o tom, či medzi mojou osobou a spoločnosťou došlo či nedošlo k uzavretiu zmluvy - kontaktné osobné údaje (PSČ, číslo telefónu, číslo mobilného telefónu, e-mailová adresa)
 3. • Ďalšie osobné údaje - údaj o tom, z akého zdroja som sa o spoločnosti dozvedel
Spoločnosť je oprávnená moje osobné údaje spracovávať v zmysle ZOÚ, tj. uskutočňovať akékoľvek operácie alebo sústavu operácií, ktoré spoločnosť alebo na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov spracovateľ bude uskutočňovať s mojimi osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, tj., hlavne zhromažďovať, ukladať na nosiče informácií, sprístupňovať, upravovať alebo pozmeňovať, vyhľadávať, používať, predávať, zverejňovať, uchovávať, meniť, triediť alebo kombinovať, blokovať a likvidovať.

Za účelom spracovania hore uvedených údajov súhlasím so zhotovením a archiváciou fotokópie môjho občianskeho preukazu. Kópiu a ani jej ďalšie kópie nie je spoločnosť oprávnená odovzdávať ďalším osobám, zverejňovať a ani inak použiť okrem účelu, pre ktorý sa kópia zhotovuje.

Tento súhlas udelujem scela dobrovolne.

Získané údaje používame v nutnom rozsahu, k poskytovaniu našich služieb užívateľom.
Propagačné použitie údajov sa deje iba za účelom propagácie našich služieb (vrátane doporučenia k nákupu) nami alebo našimi sesterkými spoločnosťami. Vašu e-mailovú adresu používame k zasielaniu doporučených podobných produktov a služieb AUTO1.com sesterských spoločností.

§ 7 OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Vždy sa snažíme zaistiť, aby naše služby boli dostupné bez obmedzení a bez chýb. Z povahy internetu však toto nieje možné garantovať. Ďalej môže byť Váš prístup k našim internetovým schránkám dočasne prerušený alebo obmedzený z dôvodu opráv, údržby alebo zavedení nových služieb. Frekvenciu a dĺžku všetkých dočasných prerušení alebo obmedzení služieb sa snažíme obmedziť.

V rámci používania našich internetových stránok a služieb zodpovedáme bez obmedzenia za škody spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbalosťou zo strany AUTO1.com alebo osôb oprávnených jednať našim menom, našich zmluvných zástupcov alebo zamestnancov. Ďalej, zodpovednosť za škody spôsobené nedbalosťou je obmedzená iba na škody, u ktorých sa dá očakávať, že obvykle nastanú. V tomto prípade je zodpovednosť obmedzená na priemerné priame škody.

Predošlé obmedzenia sa nevzťahujú na škody spôsobené na živote, tele alebo zdraví a iné škody spôsobené úmyselným jednaním. Pokiaľ je vylúčená alebo obmedzená zodpovednosť AUTO1.com, platí to aj pre osobnú zodpovednosť zamestnancov a zástupcov.

§ 8 AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVA K POUŽÍVANIU

Všetky obchodné značky, logá, texty, obrázky a ostatné osobné dáta na našich internetových stránkach sú chránené autorkým zákonom. Používaním našich internetových stránok Vás neoprávňuje k ďalšiemu používaniu autorským právom chránených objektov, ich pozmeňovanie, ďalšie spracovanie a použitie v akýchkoľvek médiách je zakázané. Ďalšie použitie je možné iba po našom písomnom súhlase.

Neautorizované použitie našich informácií, ako sú logá alebo obchodných značiek tretích strán, ktoré sú zobrazené na našich internetových stránkach porušuje naše práva alebo práva tretích strán a nieje dovolené.

§ 9 ODDELITEĽNOSŤ

Ak dôjde, alebo budú zhodnotené niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné, nedotýka sa táto neplatnosť ostatných ustanovení. Miesto neplatného ustanovenia platí za zjednané platné ustanovenie, ktoré sa najviac blíži ekonomickému zmyslu zamýšlanému oboma stranami.

§ 10 ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÍSLUŠNOSŤ

Rozhodným je iba právo Spolkovej republiky Nemecko.

Miestom plnenia a súdnej príslušnosti je Berlín. (Nemecko)

Stav: November 2015

Zmluvné podmienky pre ojazdené vozidlá

 1. Všeobecné
  1. Prostredníctvom predajného portálu www.auto1.com (ďalej len portál) sú vozidlá predávané výhradne obchodníkom s vozidlami. Dcérska spoločnosť v ČR, je pobočkou AUTO1.com GmbH (ďalej AUTO1.com), AUTO1.com je dcérskou spoločnosťou skupiny AUTO1 Group GmbH, Bergmannstr. 72, 10961 Berlín / Nemecko. AUTO1 Group GmbH alebo AUTO1 European Cars B.V., Overschiestraat 57, 1062HN Amsterdam, Holandsko (v nasledujúcom nazývaný "predajca") sú vlastníci a predajci vozidiel, ktoré sú ponúkané cez platformu. AUTO1 European Cars B.V. je dcérskou spoločnosťou AUTO1 Group GmbH. Aktuálny predajca môže byť zverejnený na vyžiadanie a je tiež označený na potvrdení o predaji, ktoré bolo zaslané klientovi.
  2. Iba obchodníci s autami (ďalej len "obchodníci"), ktorí sú zaregistrovaný na portále, môžu byť kupujúcimi. Termíny a podmienky portálu sú záväzné.
  3. Zmluva uzavrená medzi predávajúcim a obchodníkom je založená výhradne na uvedených zmluvných podmienkách. Iné, obzvlášť oponujúce alebo rozporuplné podmienky predávajúci neuznáva. To platí aj pre práva a povinnosti neobsiahnuté v týchto zmluvných pomienkách, pre ktoré je vyžadovaný písomný súhlas predajcu.
 2. Uzavretie zmluvy
  1. Všeobecné
   1. Portál ponúka ojazdené (použité) vozidlá, ktoré sú zásadne majetkom predávajúceho. Portál je rozdelený len na rubriky "Okamžitý nákup", "24h aukcie", "Nevykúpené" a "Live-Aukcie". Ponúkané vozidlá prezentujú iba výzvu k uzatvoreniu kúpnej zmluvy prostredníctvom obchodníka (tzv. Invitatio ad oferendum – Výzva k učineniu ponuky).
   2. Obchodník označí príslušné vozidlo a uvedie ponúkanú cenu a tým prejaví svoj záujem o kúpu. Týmto spôsobom obchodník podáva záväznú ponuku pre kúpnu zmluvu. Obchodník je touto ponukou viazaný po dobu platnosti ponuky.
   3. Práva a povinnosti z kúpnej zmluvy sa riadia aktuálnymi podmienkami po dobu platnosti a trvania zmluvy. Bežné verzie zmluvných podmienok môžu byť kedykoľvek jednostranne menené a/alebo zrušené a menené zverejnením zmien na webovej stránke. Prechodom vlastníctva k vozidlu sú prevedené všetky práva a povinnosti, spojené s vozidlom, na obchodníka.
   4. Prevod práv a povinností na základe predaja vyžaduje písomný súhlas predávajúceho.
   5. Akceptácia podmienok kúpnej zmluvy sa potvrdzuje obchodníkovi potvrdením objednávky e-mailom a v konkrétnych prípadoch aj faxom.
  2. Okamžitý nákup
   1. V rubrike „Okamžitý nákup“ sú vybrané vozidlá ponúkané za pevné ceny. Táto cena predstavuje ponuku pre obchodníka. Neexistuje žiadne omedzenie doby platnosti ponuky.
   2. Obchodník môže zakúpiť tieto vozidlá za oznámené ceny. Za týmto účelom obchodník uplatní zodpovedajúcu záväznú ponuku pre uzavretie kúpnej zmluvy ako v predošlých prípadoch.
   3. Prijatím tejto ponuky predávajúcim je uzavrená kúpna zmluva. K uzavreniu kúpnej zmluvy dochádza prijatím ponuky vo forme zaslania akceptu e-mailom alebo faxom.
  3. 24h aukcie
   1. Rubrika „24h aukcie“ je aktivovaná iba pre vybraných obchodníkov. V tejto rubrike sú predávajúcim ponúkané iba novo vykúpené vozidlá. Doba platnosti ponuky pre jednotlivé vozidlá je predom určená. Doba platnosti ponuky je viditeľná pri detailnom náhľade pre každé ponúkané vozidlo a obvyklá doba je 24 hodín.
   2. Jeden obchodník podá maximálne dve záväzné ponuky pre uzavretie kúpnej zmluvy uvedeného vozidla behom platnosti ponuky. Najvyššia cena ponúknutá pre nákup vozidla behom doby platnosti ponuky je záväzná.
   3. Prijatím ponuky predávajúcim je kúpna zmluva uzavrená. K uzavreniu kúpnej zmluvy dochádza prijatím ponuky vo forme zaslania akceptu e-mailom alebo faxom.
  4. Nevykúpené
   1. Rubrika „Nevykúpené" je aktivovaná iba pre vybraných obchodníkov. V tejto rubrike môže obchodník zhliadnúť vozidlá, ktoré sú ohodnotené, v reálnom čase, paralelne a naživo s prebiehajúcim obchodným postupom predávajúceho.
   2. Obchodník umiestni maximálne dve záväzné ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy. Najvyššia ponuka na vozidlo je záväzná po dobu 14 dní.
   3. Prijatím ponuky predávajúcim je kúpna zmluva uzavrená. K uzavreniu kúpnej zmluvy dochádza prijatím ponuky vo forme zaslania akceptu e-mailom alebo faxom.
  5. Live-Aukcie
   1. Rubrika „Live-Aukcie“ je aktivovaná iba pre vybraných obchodníkov. V tejto rubrike môže obchodník zhliadnúť vozidlá, ktoré sú ohodnotené, v reálnom čase, paralelne a naživo s prebiehajúcim obchodným postupom predávajúceho. Obchodník môže umiesniť záväzné ponuky do aukcie v limitovanej časovej perióde.
   2. Obchodník môže umiesniť neobmedzený počet záväzných ponúk pre uzavretie kúpnej zmluvy. Najvyššia umiestnená ponuka na vozidlo je záväzná po dobu 14 dní.
   3. Prijatím ponuky predávajúcim je kúpna zmluva uzavrená. K uzavreniu kúpnej zmluvy dochádza prijatím ponuky vo forme zaslania akceptu e-mailom alebo faxom.
 3. Platba
  1. Obchodník je povinný zaplatiť celú kúpnu cenu bez zrážok. Upresnenia sú ozrejmené v príslušnom potvrdení objednávky. Kúpna cena je splatná ihneď. Platba kúpnej ceny musí nasledovať bez omeškania po uzavretí kúpnej zmluvy a zaslaní potvrdzovacej objednávky. Platba sa musí uskutočniť najneskôr do troch dní po uzavretí kúpnej zmluvy. Všetky ceny sa zjednávajú a platia v Eurách (EUR).
  2. Obchodník môže vzniesť námietky proti nárokom predávajúceho z kúpnej zmluvy, pokiaľ sú nepochybné, alebo pokiaľ existuje právny dôvod k námietkam. Predávajúci rozhodne o námietkách bezodkladne.
  3. V prípade omeškania zaplatenia kúpnej ceny ochodníkom môže predávajúci odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v prípade, že je omeškanie viac ako 7 dní od dátumu splatnosti kúpnej ceny. Po odstúpení môže predávajúci znovu uviesť vozidlo na trh. Právo na náhradu škody a ušlý zisk zostáva zachované.
  4. Poplatky za služby prevedené predajcom sú zobrazené v ceníku. Aktuálny ceník si môžete zobraziť a vytlačiť na webovej stránke, za použitia nasledujúceho odkazu: Cenník
 4. Vyzdvihnutie
  1. Obchodník je zodpovedný za vyzdvihnutie predaného vozidla na určenom mieste. Po uzavretí kúpnej zmluvy predávajúcí uvedie všetky potrebné informácie pre vyzdvihnutie, obzvlášť miesto, otváraciu dobu, najbližší možný termín vyzdvihnutia v podobe dokumentu (záznam o dodaní) obchodníkovi. Predávajúci si vyhradzuje právo premiestniť vozidlo aa iné miesto v rámci internej ligistiky do doby vyzdvihnutia.
  2. Obchodník vyzdvihne sám zakúpené vozidlo počas troch pracovných dní po uzavretí kúpnej zmluvy na mieste uvedenom v zázname o dodaní alebo alternatívne zaistí na svoje náklady transport vozidla.
  3. V prípade, že obchodník nesplní svoje povinnosti k odvozu vozidla najneskôr do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, predávajúci ho zaťaží platbou za skladovanie/parkovanie vozidla poplatkom 15.00 EUR za jeden deň. Obchodník má povinnosť poplatok zaplatiť pokiaľ nedokáže, že za uskladnenie vozidla nevznikli žiadne náklady alebo vznikli náklady nižšie, ako vyčíslené. Pokiaľ nebude uhradený poplatok, vozidlo nebude vydané.
  4. Predávajúci zaručuje obchodníkovi vstup na pozemky spoločnosti alebo alternatívne na miesta, určené pre vyzdvihnutie predaných vozidiel.
  5. Obchodník môže na vlastné riziko a náklady poveriť prodejcu k organizácii transportu prostredníctvom externého logistického poskytovateľa.
 5. Pozastavenie právneho titulu
  1. Pokiaľ obchodník splní všetky svoje povinnosti z kúpnej zmluvy, predávajúci má povinnosť predať mu vozidlo, a ak to je možné, všetko príslušenstvo a taktiež príslušné registračné doklady. Do splnenia všetkých obchodných povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, zostáva vozidlo v majetku predávajúceho spolu so všetkými právami a povinnosťami z toho vyplývajúcimi.
  2. Do splnenia povinností obchodníkom má predávajúci právo zadržať všetky registračné doklady.
  3. Predávajúci má povinnosť starať sa o predané vozidlo s náležitou starostlivosťou do jeho vyzdvihnutia.
 6. Vada materiálu
  1. Predaj vozidla obchodníkom sa uskutočňuje podľa zásady predáva sa, ako stojí a leží s vylúčení akýchkoľvek nárokov ma materiálne vady spôsobené bežným opotrebením. Viac informácií v kapitole H. Zodpovednosť za ostatné vady trvá jeden rok od prevzatia vozidla.
  2. Obchodník má povinnosť skontrolovať vozidlo okamžite pri prevzatí. V prípade zistenia vady to obchodník oznámi predávajúcemu v dobe jedného pracovného týždňa od vyzdvihnutia. Pokiaľ obchodník túto povinnosť zanedbá a/alebo vada nebola zistená pri kontrole, je vozidlo považované za prevzaté bez vad, pokiaľ by nebolo možné vadu behom kontroly zistiť.
  3. Pokiaľ vada vyjde najavo neskôr, má obchodník povinnosť oznámiť vadu predávajúcemu behom jedného pracovného dňa od dátumu zistenia. Inak sa vozidlo považuje za skontrolované bez vad a to aj s ohľadom na vadu. To neplatí v prípade kedy predávajúci alebo jeho agent úmyselne zamlčí vadu.
  4. Zhora uvedené neplatí pre nároky vzniknuté hrubým zanedbaním povinností predávajúceho, vo vzťahu k životu, zdraviu či majetku tretích osôb a obdobne v prípade porušenia medzinárodných povinností predávajúcim alebo jeho agentom.
 7. Rôzne
  1. Zmluvné strany a predmet zmluvy sú dokumentované vo forme potvrdenia objednávky. Ručne písané zmeny alebo dodatky zapísané do kúpnej zmluvy a podmienky sú bez právnej záväznosti. Zmeny webovej stránky alebo zmluvných podmienok predávajúceho sú možné vždy.
  2. Pre obchodné vzťahy platí príslušná verzia zmluvných podmienok od počiatku zmluvného vzťahu.
  3. Nemecké právo s výnimkou obchodných pravidiel EU je potrebné úpužiť na všetky zmluvy, právne a obchodné vzťahy a taktiež aj na vzniklé nároky, podliehajúce zmluvným podmienkam.
  4. Výlučným miestom jurisdikcie pre všetky súčasné a budúce nároky vznikajúce na základe obchodného vzťahu je miesto sídla predávajúceho (Berlín, SRN). Predávajúci má taktiež právo žalovať zmluvného partnera vo všeobecnom mieste jeho jurisdikcie vždy však za použitia nemeckého práva.
  5. Vyššie uvedené pravidlá sa nevzťahujú na vozidlá, ktoré sú súčasťou propagačných akcií, to znamená kategória "Posledné kolo". V týchto prípadoch, je možnosť pre kupujúceho zakúpiť vozidlo pod tržnou cenou a tým pádom sa vzdáva akýchkolvek budúcich nárokov voči nemu.
 8. Iné dohody
  1. Predaj vozidiel obchodníkovi sa uskutočňuje s výlukou akýchkoľvek nárokov vznikajúcich v dôsledku materiálových vad. To sa vzťahuje predovšetkým na:
   1. — Vozidlá označené ako poškodené
   2. — Vozidlá s nájazdom viac ako 175.000 km
   3. — Vozidlá staršie ako 10 rokov
   4. — Bežné opotrebovanie
   5. — Viditeľné vady a škody a to hlavne:
    1. — Malé škrabance na laku
    2. — Malé ryhy (diery, povrchové poškodenie)
    3. — Chybajúce antény
    4. — Škrabance na hliníkových lištách a obrubách
    5. — Znečistený vnútorný priestor
    6. — Defektné pneumatiky
    7. — Malé poškodenia spôsobené dopadom kamienkov na predné sklo
    8. — Chýbajúci návod k použitiu vozidla
    9. — Chýbajúce CD, DVD alebo pamäťová karta pre GPS
    10. — Chýbajúci kryt batožinového priestoru alebo police za zadnými sedadlami
    11. — Chýbajúce ďiaľkové ovládanie
    12. — Chýbajúce kľúče od príslušenstva (vlečná tyč, strešné nosníky a pod.)
    13. — Žiarovky
   6. — Technické poškodenie na opotrebených dieloch, hlavne:
    1. — Výfukový systém
    2. — Airco Fluid (kvapalina klimatizácie)
    3. — Tlmiče
    4. — Prasknuté pružiny
    5. — Zavesenie kolies
    6. — Poškodenie spojky
    7. — Zotrvačník (dvojhmotový)
    8. — Brzdy, ručná brzda a valec
    9. — Ložiská kolies
    10. — Ložiská tlmičov
    11. — Akumulátor
    12. — Strata kvapalín
    13. — Stierače.

(Verzia : Máj 2016)