Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ďakujeme, že sa zaujímate o našu spoločnosť a že ste navštívili naše webové stránky www.auto1.com (ďalej len „webové stránky“).
Spoločnosť AUTO1.com GmbH (ďalej len „AUTO1.com“ alebo „my“) berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne.

Ak sa osobné údaje (napr. meno, adresa, e-mailová adresa, alebo telefónne číslo dotknutej osoby [tieto osoby sa budú ďalej nazývať len „Subjekt“]) spracujú, urobí sa tak výhradne v súlade s nariadením EÚ o všeobecnej ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) a ustanoveniami, ktoré sú špecifické pre danú krajinu a vzťahujú sa na spoločnosť AUTO1.com.
Akékoľvek spracovanie osobných údajov, pre ktoré neexistuje právny základ, sa vykoná (ak vôbec) len so súhlasom Subjektu.
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje informácie o povahe, rozsahu a účeloch údajov spracovaných spoločnosťou AUTO1.com ako aj o právach, na ktoré máte nárok.

1. Kontrolór zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov
Kontrolór zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov v zmysle GDPR a ostatných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov je
 • spoločnosť AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstr. 72
 • 10961 Berlín
 • Nemecko
 • Telefón: +49 (0)30 / 201 63 405
 • E-mail: info@auto1.com

2. Úradník zodpovedný za ochranu osobných údajov
V prípade akýchkoľvek otázok a/alebo návrhov týkajúcich sa ochrany osobných údajov môžete kedykoľvek kontaktovať úradníka zodpovedného za ochranu osobných údajov. Náš úradník zodpovedný za ochranu osobných údajov je zastihnuteľný na:
 • spoločnosť AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstr. 72
 • 10961 Berlín
 • Nemecko
 • Telefón: +49 (0)30 / 201 63 405
 • E-mail: datenschutz@auto1.com

3. Spracovanie údajov o používaní
Zakaždým, keď túto stránku navštívi užívateľ, webová stránka zhromažďuje všeobecné údaje a informácie. Tieto všeobecné údaje a informácie sa ukladajú v protokolových súboroch servera. Týka sa to nasledovných údajov:
 • typy prehliadačov a používané verzie,
 • operačný systém používaný externým systémom,
 • webová stránka, z ktorej externý systém prišiel na túto webovú stránku (známy ako sprostredkovateľ),
 • podstránky navštívené na tejto webovej stránke prostredníctvom externého systému,
 • dátum a čas návštevy webovej stránky,
 • IP adresa,
 • poskytovateľ internetovej služby externého systému
a
 • iné podobné údaje a informácie zamerané na odvrátenie nebezpečenstva v prípade útokov zameraných na naše informačné systémy.
Pri spracúvaní týchto údajov o používaní spoločnosť AUTO1.com nevyvodzuje žiadne závery týkajúce sa Subjektu. Spoločnosť AUTO1.com tieto údaje potrebuje za účelom
 • správneho doručenia obsahu tejto webovej stránky,
 • optimalizácie obsahu a reklám na tejto webovej stránke,
 • zabezpečenia permanentnej funkčnosti našich informačných systémov a technológie, na ktorých sa táto webová stránka nachádza
ako aj
 • za účelom poskytnutia informácií orgánom činným v trestnom konaní na účely trestného stíhania v prípade kybernetického útoku.
Právnym základom pre takéto spracovanie je Ods. 6(1)(f) GDPR. Tieto údaje, v anonymizovanej forme, spoločnosť AUTO1.com analyzuje za účelom vypracovania štatistiky, pričom sa na druhej strane zameriava na zvýšenie ochrany osobných údajov a bezpečnosť údajov. Anonymné údaje protokolových súborov servera sa ukladajú oddelene od všetkých osobných údajov, ktoré Subjekt poskytne.

4.Prenos osobných údajov externým poskytovateľom služieb

Spoločnosť AUTO1.com získava pomoc od externých poskytovateľov služieb za účelom analýzy technických údajov, spracovania alebo ukladania technických údajov (napr. na získanie agregovaných, neosobných štatistík z databázy alebo na ukladanie záložných kópií). Týchto poskytovateľov služieb starostlivo vyberáme a v oblasti ochrany osobných údajov a bezpečnosti údajov spĺňajú vysoké štandardy. Sú povinní zachovávať prísnu dôvernosť a osobné údaje spracovať iba ak im to dovolí spoločnosť AUTO1.com a na základe pokynov od spoločnosti AUTO1.com. Právnym základom pre zapojenie poskytovateľov služieb je Ods. 28 GDPR.

Spoločnosť AUTO1.com spolupracuje so spoločnosťami a inými subjektami, ktoré poskytujú špecializované odborné znalosti týkajúce sa špeciálnych oblastí (napr. daňoví poradcovia, právny poradcovia, účtovnícke firmy, logistické spoločnosti). Tieto subjekty sú právne ale aj zmluvne povinné zachovávať mlčanlivosť. Ak je potrebný prenos osobných údajov týmto subjektom, právnym základom, v závislosti na druhu spolupráce, je Ods. 6(1)(b) alebo, (f) GDPR

5. Súbory cookie

Webová stránka používa súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa umiestňujú a ukladajú do počítačového systému cez internetový prehliadač. Súbory cookie sú uložené na pevnom disku počítača užívateľa a nespôsobujú tam žiadne škody. Súbory cookie webovej stránky obsahujú osobné údaje užívateľa. Súbory cookie uľahčujú užívateľovi používanie webovej stránky napríklad tak, že užívateľ nemusí opätovne zadávať údaje, zjednodušujú prenos konkrétneho obsahu a pomáhajú spoločnosti AUTO1.com identifikovať najpopulárnejšie oblasti webovej stránky. Spoločnosti AUTO1.com to, okrem iného, umožňuje upraviť obsah webovej stránky presne podľa potrieb užívateľa. Právnym základom pre takéto spracovanie je Ods. 6(1)(f) GDPR.
Užívateľ môže kedykoľvek zabrániť webovej stránke, aby umiestnila súbory cookie tak, že vykoná zodpovedajúce úpravy nastavení používaného internetového prehliadača a teda bude trvalo namietať voči umiestneniu súborov cookie. Navyše súbory cookie, ktoré už sú umiestnené, sa môžu kedykoľvek vymazať prostredníctvom webového prehliadača alebo iných softvérových programov. Uvedené je možné na všetkých bežne používaných internetových prehliadačoch. Ak užívateľ deaktivuje umiestňovanie súborov cookie v používanom internetovom prehliadači, je možné, že nie všetky služby tejto webovej stránky budú použiteľné v plnom rozsahu.

6. Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics. Google Analytics je služba analýzy webovej lokality. Analýza webovej lokality je zhromažďovanie a analýza údajov týkajúcich sa správania návštevníkov webovej stránky. Služba analýzy webovej lokality okrem iného zhromažďuje údaje o tom, z akej webovej stránky sa Subjekt dostal na webovú stránku (známe ako sprostredkovateľ), ktoré podstránky webovej stránky navštívil, alebo ako často a ako dlho boli tieto pod stránky prezerané. Analýza webovej stránky sa primárne používa na optimalizáciu webovej stránky a na analýzu nákladov a výnosov internetovej reklamy.

Prevádzkovateľom Google-Analytics je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Spoločnosť Google LLC bola certifikovaná v zmysle rámca ochrany súkromia a teda poskytuje záruku, že je v súlade s európskym zákonom na ochranu údajov. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Na analýzu webovej lokality prostredníctvom Google Analytics spoločnosť AUTO1.com používa príponu „_gat._anonymizeIp“. Prostredníctvom tejto prípony Google IP adresu internetového pripojenia Subjektu skráti a anonymizuje, ak sa na webovú stránku pristupuje z členského štátu EÚ alebo z iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Účelom komponentu Google-Analytics je analýza toku návštevníkov webovej stránky. Spoločnosť Google využíva zhromaždené údaje, okrem iného, na analýzu používania webovej stránky za účelom zostavenia online správ, ktoré nám zobrazia činnosti na webovej stránke, ako aj za účelom poskytovania dodatočných služieb spojených s používaním webovej stránky.

Google Analytics používa súbory známe ako „cookie“, t.j. textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Zakaždým, keď sa pristupuje na jednu z webových stránok - ktoré sú prevádzkované kontrolórom zodpovedným za spracovania a na ktorom je integrovaný komponent Google Analytics - internetový prehliadač informačného systému Subjektu sa automaticky spustí pomocou príslušného komponentu Google-Analytics za účelom prenosu údajov do spoločnosti Google na účely online analýzy. V súvislosti s týmto technickým postupom spoločnosť Google zistí osobné údaje - ako napr. IP adresu Subjektu - čo spoločnosti Google okrem iného umožní sledovať pôvod návštevníkov a kliknutia a v dôsledku toho sa umožní fakturáciu provízií.

Pomocou súborov cookie sa ukladajú osobné údaje, ako napríklad čas prístupu, miesto, z ktorého bola webová stránka navštívená a počet návštev Subjektu na webovej stránke. Pri každej návšteve našej webovej stránky sa tieto osobné údaje, vrátane IP adresy internetového pripojenia, ktoré používa Subjekt, prenesie do spoločnosti Google v USA. Tieto osobné údaje uskladňuje spoločnosť Google v USA. Spoločnosť Google potenciálne posúva tieto osobné údaje, zozbierané prostredníctvom technického procesu, tretím stranám. Ako už bolo uvedené vyššie, Subjekt môže kedykoľvek zabrániť webovej stránke, aby umiestnila súbory cookie tak, že vykoná zodpovedajúce úpravy nastavení používaného internetového prehliadača a teda bude trvalo namietať voči umiestneniu súborov cookie. Takéto úpravy nastavení používaného internetového prehliadača by tiež bránili spoločnosti Google, aby umiestnila súbory cookie do informačného systému Subjektu. Navyše súbory cookie, ktoré už Google Analytics umiestnil, sa môžu kedykoľvek vymazať prostredníctvom webového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Subjekt má navyše možnosť namietať voči zhromažďovaniu údajov vytvorených službou Google Analytics, ktoré sa týkajú používania tejto webovej stránky, ako aj voči tomu, aby spoločnosť Google tieto údaje spracovala a teda zabráni zhromažďovaniu a spracovaniu. by to bolo možné, Subjekt si musí stiahnuť doplnok prehliadača na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptouta nainštalovať ho. Tento doplnok prehliadača prostredníctvom Java skriptu odosiela Google Analytics informáciu , že žiadne údaje a informácie o návštevách webových stránok sa nemôžu odoslať do Google Analytics. Inštaláciu doplnku prehliadača považuje spoločnosť Google za námietku. V prípade, že Subjekt svoj informačný systém neskôr vymaže, formátuje alebo opätovne nainštaluje, musí opätovne nainštalovať aj doplnok prehliadača, aby sa deaktivoval Google Analytics. Ak Subjekt, alebo akákoľvek iná osoba, ktorá je v rámci sféry kontroly údajov Subjektu, doplnok prehliadača odinštaloval alebo deaktivoval, je možné tento doplnok prehliadača znova nainštalovať a aktivovať. Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics je podrobne opísaný na https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ . Právnym základom pre takéto spracovanie je Ods. 6(1)(f) GDPR.

7. Správca značiek Google

Táto webová stránka používa správcu značiek Google. Táto služba umožňuje spravovanie značiek webovej stránky prostredníctvom rozhrania. Značky sú malé prvky kódu, ktoré okrem iného slúžia na meranie návštevnosti a sledovanie správania návštevníkov. Správca značiek Google implementuje iba značky. Nepoužívajú sa žiadne súbory cookie a teda sa v rámci tohto procesu nezhromažďujú žiadne osobné údaje. Správca značiek Google spúšťa iné kódy, ktoré osobné údaje môžu zhromažďovať. Správca značiek Google k týmto údajom ale prístup nemá. Ak sa deaktivácia vykonala na úrovni domény alebo súborov cookie, zostane platná pre všetky sledovacie značky za predpokladu, že sa implementovali pomocou Správcu značiek Google.

8. Amazon CloudFront

Táto webová stránka používa Amazon CloudFront, CDN sieť (sieť pre doručovanie obsahu), ktorú ponúka Amazon Web Services, Inc. (ďalej len („Amazon“).

Používaním CDN sa skracuje čas načítavania webovej stránky. Amazon prevádzkuje množstvo serverov v Európe (vrátane servera vo Frankfurte nad Rýnom v Nemecku a v Miláne v Taliansku), aby sme k vám naše údaje odoslali čo najrýchlejšie. Z technického hľadiska však nemožno vylúčiť, že váš prehliadač môže pristupovať k serveru mimo EÚ (napr. preto lebo vy ste túto webovú stránku navštívili v krajine mimo EÚ alebo z nejakého iného dôvodu). V takom prípade sa údaje z vášho prehliadača odosielajú priamo do príslušnej krajiny a/alebo regiónu (Severná a Južná Amerika, Ázia, Austrália). Spoločnosť Amazon bola certifikovaná v zmysle rámca ochrany súkromia a poskytuje teda záruku, že je v súlade s európskym zákonom na ochranu údajov. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4). Viac informácií o službe Amazon CloudFront nájdete na https://aws.amazon.com/de/cloudfront/.

Pravidlá ochrany osobných údajov sú k dispozícii na https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

9. CrazyEgg.com
Táto webová stránka používa nástroj na sledovanie s názvom CrazyEgg.com na zaznamenávanie náhodne vybraných jednotlivých návštev (iba s anonymizovanou IP adresou). Pomocou súborov cookie tento nástroj na sledovanie umožňuje analýzu spôsobu používania webovej stránky (napr. na ktorý obsah klikáte). Na tento účel sa profil užívateľa zobrazuje vizuálne. Nástroj vytvára profily užívateľa pomocou pseudonymov. Právnym základom pre takéto spracovanie je Ods. 6(1)(f) GDPR. Voči spracovaniu osobných údajov generovaných nástrojom CrazyEgg.com môžete kedykoľvek namietať podľa pokynov na http://www.crazyegg.com/opt-out. Ďalšie informácie o ochrane údajov na CrazyEgg.com nájdete na http://www.crazyegg.com/privacy.

10. Vymazanie a blokovanie osobných údajov

Spoločnosť AUTO1.com spracúva a uskladňuje iné osobné údaje len počas takého obdobia, ktoré je potrebné na dosiahnutie účelu skladovania. Hneď ako účel uchovávania pominul, osobné údaje sa v súlade s právnymi predpismi rutinne vymazávajú alebo anonymizujú. Údaje o používaní sa vo všeobecnosti vymazávajú po 30 dňoch.

11. Práva Subjektu

V prípade, že chcete uplatniť akékoľvek práva uvedené v tomto ustanovení, môžete kedykoľvek zaslať správu pomocou kontaktných údajov uvedených v ustanovení 1 alebo 2 (napr. e-mailom, alebo listom).

a. Právo na potvrdenie

Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či prebieha spracovanie vašich osobných údajov.

b. Právo na prístup

Máte právo získať informácie najmä o nasledovných skutočnostiach:

 • uchovaných osobných údajoch týkajúcich sa vašej osoby;
 • účeloch spracovania;
 • kategóriách osobných údajov, ktoré sa spracúvajú;
 • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupnia alebo sprístupnili;
 • predpokladanom období uchovania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, o kritériách použitých na stanovenie tohto obdobia;
 • práve podať sťažnosť orgánu pre dohľad;
 • existencii automatického rozhodovania;
 • či boli osobné údaje prenesené do tretích krajín alebo do medzinárodnej organizácie.

c. Právo na opravu

Máte právo požadovať
 • opravu nepresných osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby
a
 • doplnenie nekompletných osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby.

d. Právo na vymazanie

Máte právo na bezodkladné vymazanie akýchkoľvek osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby, najmä ak
 • účel, pre ktorý sa osobné údaje zhromažďovali alebo iným spôsobom spracovali, pominul;
 • udoberiete svoj súhlas, na základe ktorého sa spracovanie uskutočnilo v dôsledku čoho už nebude existovať právny základ na spracovanie;
 • máte námietky voči spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce legitímne dôvody na spracovanie;
a/alebo
 • osobné údaje boli spracované nezákonne.

e. Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať obmedzenie spracovania, ak
 • spochybňujete presnosť osobných údajov a to na obdobie, ktoré umožňuje spoločnosti AUTO1.com overiť presnosť osobných údajov;
 • spracovanie je nezákonné a namiesto vymazania osobných údajov požadujete obmedzenie používania osobných údajov;
 • osobné údaje už nie sú na účely spracovania potrebné, vy však požadujete osobné údaje na zriadenie, výkon alebo obranu právnych nárokov;
 • namietali ste voči spracovaniu a ešte nebolo objasnené, či vaša námietka povedie k zastaveniu spracovania údajov.

f. Právo na prenos údajov

Máte právo prijať osobné údaje týkajúce sa vašej osoby v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte. Navyše máte právo na prenos osobných údajov priamo inému kontrolórovi v rozsahu, v ktorom je to technicky možné a ak to nebude mať nepriaznivý vplyv na práva a slobodu iných.

g. Právo namietať

Máte právo vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou, ak spracovanie vychádza z nasledovného dôvodu:
 • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti AUTO1.com alebo tretej strany.
V prípade námietok nebude spoločnosť AUTO1.com osobné údaje spracovávať, pokiaľ neexistujú presvedčivé zákonné dôvody na spracovanie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody alebo účelom spracovania je zriadenie, výkon alebo obrana proti právnym nárokom. V prípade, že chcete uplatniť svoje právo namietať, môžete kedykoľvek zaslať správu pomocou kontaktných údajov uvedených v ustanovení 1 alebo 2 (napr. e-mailom, alebo listom).

Verzia ako Sept. 2018 *****