OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov a súkromie užívateľov je našou prioritou. Aby sme zaistili ich maximálnu ochranu, je pre nás samozrejmé, že dodržujeme všetky právne predpisy v oblasti ochrany údajov.

Zodpovednou osobou a poskytovateľom služby je AUTO1.com GmbH. Všetky Vaše otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete kedykoľvek zaslať na e-mail datenschutz@auto1.com

Osobné informácie sú informácie, ktoré môžu byť priradené jednotlivému užívateľovi.
Zahrňujú napríklad e-mailovú adresu alebo telefón či iné údaje. Pomocou našich internetových stránok zhromažďujeme osobné údaje, pokiaľ sú poskytnuté užívateľom. Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami zároveň užívateľ udeluje súhlas k použitiu osobných údajov takto:

Týmto udeľujem v súvislosti a v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, (ďalej tiež len ‘’ZOÚ’’) a zákonom č. 133/2000 Sb.,o evidencií obyvateľov a rodných čísel a o zmene niektorých zákonov (zákon o evidencií obzvateľov), v platnom znení, AUTO1.com ako správcovi, za nižšie uvedených podmienok, tento Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov:

Poskytujem spoločnosti svoje nižšie uvedené údaje a udelujem spoločnosti svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa ZOÚ, a to vrátane súhlasu s využitím rodného čísla podľa zákona o evidencií obyvateľov.
Výslovne súhlasím s tým, že spoločnosť je oprávnená:

Spracovávať v zmysle ZOÚ moje nasledujúce osobné údaje v rozsahu

  1. Identifikačné osobné údaje (tj, priezvisko, meno) a rodné číslo
  2. Osobné údaje vypovedajúce o tom, či medzi mojou osobou a spoločnosťou prišlo či neprišlo k uzatvoreniu zmluvy - kontaktné osobné údaje (PSČ, číslo telefónu, číslo mobilného telefónu, e-mailová adresa)
  3. Ďalšie osobné údaje - údaj o tom, z akého zdroja som sa o spoločnosti dozvedel
Spoločnosť je oprávnená moje osobné údaje spracovávať v zmysle ZOÚ, tj. uskutočňovať akékoľvek operácie alebo sústavu operácií, ktoré spoločnosť alebo na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov spracovatel bude uskutočňovať s mojimi osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, tj., hlavne zhromažďovať, ukladať na nosiče informácií, sprístupňovať, upravovať alebo pozmeňovať, vyhľadávať, používať, predávať, zverejňovať, uchovávať, meniť, triediť alebo kombinovať, blokovať a likvidovať.

Za účelom spracovania zhora uvedených údajov súhlasím so zhotovením a archiváciou fotokópie môjho občianskeho preukazu. Kópiu a ani jej ďalšie kópie nieje spoločnosť oprávnená predávať ďalším osobám, zverejňovať a ani inak použiť okrem účelu, pre ktorý sa kópia zhotovuje.

Tento súhlas udelujem scela dobrovolne.

Získané údaje používame v nutnom rozsahu, k poskytovaniu našich služieb užívateľom.
Propagačné použitie údajov sa deje iba za účelom propagácie našich služieb (vrátane doporučenia k nákupu) nami alebo našimi sesterkými spoločnosťami. Vašu e-mailovú adresu používame k zasielaniu doporučených podobných produktov a služieb AUTO1.com sesterských spoločností.