Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ďakujeme za váš záujem o našu spoločnosť a za návštevu našich webových stránok www.auto1.com (ďalej len "webovéstránky").

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vám poskytuje informácie o povahe, rozsahu a účelu osobných údajov spracovávaných spoločnosťou AUTO1.com a AUTO1 Czechia s.r.o. (Ďalej spoločne len "AUTO1.com" alebo "my") ako aj práva, na ktoré máte nárok.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa primerane vzťahuje na používanie aplikácií prevádzkovaných spoločnosťou AUTO1.com alebo jej pridruženými spoločnosťami.     

1.  REGULÁTOR ZODPOVEDNÝ ZA SPRACOVANIE OSOBNÝCH DÁT

V závislosti na činnosti spracovania buď AUTO1.com GmbH alebo AUTO1 Czechia s.r.o. zodpovedá za spracovanie vašich osobných údajov.

 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstraße 72
 • 10961 Berlín
 • Nemecko
 • Telefón: +49 (0) 30/201 638 8100
 • E-Mail: info@auto1.com

zodpovedá za spracovanie osobných údajov zhromaždených počas vášho používania webových stránok.

 • AUTO1 Czechia s.r.o.
 • Na Maninách 876/7
 • 170 00 Praha 7-Holešovice
 • Česká Republika
 • Telefón: +420 228 881 443

zodpovedná za všetky ostatné činnosti spracovania.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje rovnako na spracovanie osobných údajov spoločnosťou AUTO1.com GmbH a AUTO1 Czechia s.r.o.

2. KONTAKT

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa ochrany údajov, môžete kedykoľvek priamo kontaktovať náš tím pre ochranu údajov zaslaním e-mailu na adresu CZ_DPO@auto1.com.

3. SPRACOVANIE ÚDAJOV O POUŽITÍ

Zakaždým, keď používateľ pristupuje na tento web, zhromažďuje tento web všeobecné dáta a informácie. Tieto všeobecné dáta a informácie sú uložené v súboroch protokolu servera. Ide o nasledujúce údaje:

    použité typy a verzie prehliadača,

    operačný systém používaný prístupovým systémom,

    webová stránka, z ktorej na túto webovú stránku dorazil prístupový systém (známy ako referrer),

    podstránky, ktoré sú prístupné na tomto webe prostredníctvom prístupového systému,

    dátum a čas prístupu na webovú stránku,

    IP adresa,

    poskytovateľ internetových služieb prístupového systému a,

    ďalšie podobná dáta a informácie zamerané na odvrátenie nebezpečenstva v prípade útokov namierených na naše IT systémy.

AUTO1.com tieto dáta potrebuje aby mohlo:

    správne doručiť obsah tejto webovej stránky a zaistiť trvalú funkčnosť našich IT systémov a technológii, ktoré sú základom tejto webovej stránky

Právnym základom tejto činnosti spracovania je článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR.

    optimalizovať obsah a reklamu pre tento web.

Právnym základom tejto činnosti spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Naším oprávneným záujmom je prispôsobiť webové stránky individuálnym potrebám užívateľov a zlepšiť naše služby.

    a tiež poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní informácie potrebné na účely vedenia trestného konania v prípade kybernetického útoku.

Právnym základom tejto činnosti spracovania je článok 6 ods. 1 písm. C) f) GDPR. AUTO1.com má prevažujúci oprávnený záujem na zaistení bezpečnosti webových stránok a zabránení zneužitiu.

4. SPRACOVANIE ÚDAJOV, KTORÉ STE NÁM POSKYTLI

Zhromažďujeme a ukladáme údaje, ktoré nám poskytnete pri používaní webových stránok, konkrétnejšie pri používaní aplikácií, služieb alebo nástrojov webových stránok.

Medzi tieto údaje patria:

    údaje, ktoré poskytnete pri registrácii alebo pri registrácii k niektorej z našich služieb, ako je meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, mobilné telefónne číslo;

    údaje, ktoré ste nám poskytli za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy týkajúcej sa ojazdeného vozidla;

    údaje, ktoré nám prostredníctvom webovej stránky zadáte s cieľom deregistrácie vozidla dovezeného z Holandska.

Právnym základom tejto činnosti spracovania je článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR

    údaje, ktoré sú prenášané v rámci riešenia akýchkoľvek problémov a korešpondencia / spätnej väzby na webových stránkach alebo prostredníctvom e-mailu / faxu / poštovej pošty / telefónu;

    ďalšie osobné údaje, ktoré od vás požadujeme a ktoré potrebujeme pre overenie alebo na účely overenia

Právnym základom tejto činnosti spracovania je článok 6 ods. 1 písm. B) f) GDPR. Máme oprávnený záujem na zlepšovaní našich služieb a ochrane pred zneužitím.

5. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNÝM SPOLOČNOSTIAM

Spoločnosti pridružené k AUTO1.com (ďalej spoločne len "skupina AUTO1") môžu mať prístup k vašim osobným údajom alebo ich spracovávať, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelov spracovania uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, alebo ak je to nevyhnutné na splnenie zmluvných alebo zákonných povinností skupiny AUTO1. Skupina AUTO1 zmluvne zabezpečuje, aby každá spoločnosť dodržiavala vysoké štandardy ochrany a zabezpečenia dát. Právnym základom pre toto spracovanie je článok. 6 (1) (f) GDPR, pričom naším oprávneným záujmom je zadávať interné administratívne účely pridruženým spoločnostiam a pridruženým spoločnostiam mimo EU za účelom zlepšenia našich služieb.

6. ZÁZNAM TELEFÓNNYCH HOVOROV PRENOS ÚDAJOV POSKYTOVATEĽOM VONKAJŠÍCH SLUŽIEB

Pokiaľ s nami komunikujete telefonicky, vyhradzujeme si právo zaznamenať telefónny hovor. Nahrávky vyžadujú váš výslovný súhlas, ktorý získate na začiatku každého telefónneho hovoru. Svoj súhlas môžete s budúcim účinkom kedykoľvek odvolať, napríklad požiadaním zamestnanca v telefóne, aby zastavil nahrávanie. Nahrávky sa používajú pre zabezpečenie kvality na účely školenia a vzdelávanie. Vo výnimočných prípadoch možno hovory načúvať na účely školenia a vzdelávanie. Spolupracujeme s týmto poskytovateľom služieb:

● Twilio Inc, 375 Beale St, Suite 300 San Francisco, CA 94105, USA.

Právnym základom pre toto spracovanie je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. A) a čl. 6 ods. 1 písm. 6 (1) (f) GDPR, pričom naším oprávneným záujmom je poskytovať školenia našim zamestnancom a zabezpečovať vysoko kvalitné služby zákazníkom.


7. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTOVATEĽOM EXTERNÝCH SLUŽIEB

AUTO1.com prijíma pomoc od externých poskytovateľov služieb pri určitých procesoch technickej analýzy, spracovania alebo ukladania dát (napr. Na získanie súhrnných neosobných štatistík z databáz alebo na ukladanie záložných kópií). Títo poskytovatelia služieb sú starostlivo vyberaní a spĺňajú vysoké štandardy ochrany a zabezpečenia dát. Sú povinní zachovávať prísnu dôvernosť a spracovávať osobné údaje, len ak na to boli spoločnosťou AUTO1.com a podľa pokynov AUTO1.com poverení.

AUTO1.com spolupracuje so spoločnosťami a ďalšími subjektmi, ktoré poskytujú špecializované odborné znalosti týkajúce sa špeciálnych oblastí (napr. Daňoví poradcovia, právni poradcovia, účtovné firmy, logistické spoločnosti). Tieto subjekty sú zo zákona alebo zmluvne zaviazané zachovávať mlčanlivosť. Ak je prenos osobných údajov týmto subjektom nevyhnutný, právnym základom je v závislosti na príslušnom druhu spolupráce článku 6  ods.1 písm. B) alebo f) GDPR. AUTO1.com má oprávnený záujem na zlepšovaní služieb pomocou externých odborných znalostí.

Pokiaľ odovzdávame osobné údaje príjemcom mimo Európskej únie alebo Európsky hospodársky priestor (tzv. "Tretie krajiny"), zabezpečujeme, aby bola v príslušnej tretej krajine alebo príslušným príjemcom v tretej krajine zabezpečená ekvivalentná úroveň ochrany údajov v Tretej krajine. Prevod môže byť založený na "rozhodnutí o primeranosti" Európskej komisie alebo na vhodných zárukách, ako sú štandardné zmluvné doložky EÚ alebo záväzné firemné pravidlá.

8. PRIHLÁSENIE SA K ODBERU INFORMAČNÝCH SPRÁV

Ak sa prihlásite k odberu spravodaja, použijeme vašu e-mailovú adresu k zaslaniu príslušného čísla nášho spravodaju, prostredníctvom ktorého vám pravidelne poskytujeme informácie o zaujímavých témach.

Aby sme zaistili vaše riadne prihlásenie k odberu spravodaja - to znamená, aby sme zabránili neoprávneným prihláseniam v mene tretích strán -, po vašom počiatočnom prihlásení k odberu spravodaja vám ako súčasť dvojitého opatrenie v postupe zašleme potvrdzovací e-mail, v ktorom vás požiadame o potvrdenie, že ste sa zaregistrovali. Uložíme tiež vašu IP adresu a dátum a čas prihlásenia na odber spravodaju a potvrdenie, aby sme mohli sledovať a predložiť dôkazy o prihlásení neskôr. Vašu e-mailovú adresu uložíme, aby sme vám mohli zasielať spravodaj, ak a kým sa neprihlásite na odber alebo kým vám prestaneme zasielať spravodaj. Na účely štatistickej analýzy našich informačných kampaní obsahujú informačné spravodaje tzv. Sledovacie pixely. Ide o miniatúru vloženú do e-mailu vo formáte HTML, ktorá nám umožňuje zistiť, či a kedy ste otvorili e-mail a na ktoré odkazy v e-maile bolo kliknuté. V rámci tohto procesu sa na naše servery prenáša tiež vaša IP adresa. Neuchovávame však túto IP adresu ani iné osobné údaje.

Právnym základom tejto činnosti spracovania je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. A GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti u všetkých typov spravodajov, bez toho aby vám vznikli akékoľvek iné náklady ako náklady na prenos základnej sadzby (tj. Napríklad náklady vášho poskytovateľa internetových služieb). V tomto prípade vám už bohužiaľ nebudeme môcť zasielať informačné správy.

Pokiaľ od vás obdržíme odstúpenie, pridáme vaše osobné kontaktné údaje do zoznamu blokovania, ktorý používame, aby sme zaistili, že vám nebudeme posielať žiadne reklamy, ktoré už nie sú vítané. Právnym základom tejto činnosti spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR. Naším oprávneným záujmom je vyhnúť sa nevyžiadaným správam.

Web používa cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sú umiestnené a uložené v počítačovom systéme prostredníctvom internetového prehliadača. Súbory cookie sú uložené na pevnom disku počítača užívateľa a nespôsobujú tam žiadne poškodenie. Súbory cookie webových stránok obsahujú osobné údaje o užívateľovi. Cookies šetria užívateľovi webových stránok ťažkosti napríklad s nutnosťou znovu zadávať údaje, zjednodušujú prenos konkrétneho obsahu a pomáhajú spoločnosti AUTO1.com identifikovať obzvlášť obľúbené oblasti webových stránok.

To umožňuje spoločnosti AUTO1.com okrem iného prispôsobiť obsah webových stránok presne potrebám jeho užívateľov. Právnym základom tejto činnosti spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR. Naším oprávneným záujmom je zabezpečiť funkčnosť webových stránok a zabezpečiť, aby návšteva a používanie webových stránok boli čo najpohodlnejšie a najefektívnejšie.

Užívateľ môže kedykoľvek zabrániť tejto webovej stránke v ukladaní akýchkoľvek cookies vykonaním príslušnej úpravy nastavenia použitého internetového prehliadača, a tým trvalo namietať voči ukladaniu cookies. Okrem toho môžu byť akékoľvek súbory cookie, ktoré už boli umiestnené, kedykoľvek odstránené prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. To je možné vo všetkých bežne používaných internetových prehliadačoch. Ak používateľ deaktivuje ukladanie súborov cookie do používaného internetového prehliadača, potenciálne nebudú všetky funkcie tohto webu použiteľné v plnom rozsahu.

Preferencie súborov cookie môžete zrušiť alebo upraviť kliknutím tu.

10. GOOGLE ANALYTICS

Tento web používa Google Analytics. Google Analytics je služba webovej analýzy. Webová analytika je zber, kompilácia a analýza dát týkajúcich sa správania návštevníkov webových stránok. Služba webovej analýzy zhromažďuje okrem iného údaje o otázke, z akej webovej stránky subjekt údajov dorazil na webovú stránku (známu ako referrer), ku ktorým podstránkam webu bolo pristupované alebo ako často a po akú dobu pobytu bola zobrazená podstránka. Webová analýza sa primárne používa na optimalizáciu webovej stránky a na vykonanie analýzy nákladov a prínosov internetovej reklamy.

Prevádzkovateľom komponenty Google-Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Pre webovú analýzu pomocou Google Analytics používa AUTO1.com príponu "_gat._anonymizeIp". Prostredníctvom tejto prípony je IP adresa internetového pripojenia subjektu údajov skrátená a anonymizovaná spoločnosťou Google, ak je náš web sprístupnený z členského štátu Európskej únie alebo z iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Účelom komponenty Google-Analytics je analýza toku návštevníkov na webových stránkach. Google používa zhromaždené údaje a informácie okrem iného na analýzu používania webových stránok za účelom zostavovanie online správ, ktoré ukazujú aktivity na webových stránkach, a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok. Google Analytics používa takzvané "cookies", tj. Textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú analýzu toho, ako ste web používali. Zakaždým, keď je prístupná jedna z jednotlivých stránok tohto Webu - ktorá je prevádzkovaná správcom zodpovedným za spracovanie a na ktorom bola integrovaná komponenta Google Analytics -, je automaticky spustený internetový prehliadač v IT systéme subjektu údajov a vyvolaný príslušným komponentom Google Analytics k prenosu dát do Google na účely online analýzy.

V rámci tohto technického procesu sa Google dozvie o osobných údajoch - ako je IP adresa subjektu údajov -, čo spoločnosti Google okrem iného umožňuje sledovať pôvod návštevníkov a kliknutí a v dôsledku toho povoliť faktúrovať provízie.

Google potenciálne odovzdáva tieto osobné údaje, ktoré boli zhromaždené technickým procesom, tretím stranám. Ako už bolo uvedené vyššie, Subjekt údajov môže kedykoľvek zabrániť nášmu Webu v ukladaní akýchkoľvek cookies vykonaním príslušných úprav nastavenia použitého internetového prehliadača, a tým trvalo namietať proti ukladaniu cookies. Takáto úprava nastavenia použitého internetového prehliadača by tiež zabránila spoločnosti Google v umiestnení súboru cookie do systému IT subjektu údajov. Cookie, ktorý už bol umiestnený pomocou Google Analytics, možno navyše kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. Dotknutá osoba má navyše možnosť vzniesť námietky proti zberu údajov vytvorených službou Google Analytics a súvisiacich s používaním tejto webovej stránky, ako aj vzniesť námietky proti spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google a zabrániť takémuto zhromažďovania a spracovania. Aby to bolo možné, musí si subjekt údajov stiahnuť doplnok prehliadača na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en a nainštalovať ho. Tento doplnok prehliadača umožňuje službe Google Analytics prostredníctvom JavaScriptu vedieť, že do služby Google Analytics nemožno prenášať žiadne dáta a informácie o návštevách webových stránok. Google považuje inštalácii doplnku prehliadača za námietku. Pokiaľ bude IT systém subjektu údajov vymazaný, naformátovaný alebo znovu nainštalovaný neskôr, musí dotknutá osoba znovu deaktivovať doplnok prehliadača, aby deaktivoval Google Analytics. Ak je doplnok prehliadača odinštalovaný alebo deaktivovaný subjektom údajov alebo akoukoľvek inou osobou, ktorú možno pripísať sfére kontroly subjektu údajov, existuje možnosť preinštalovať alebo opätovne aktivovať doplnok prehliadača. Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete   https://policies.google.com/privacy?hl=sk a https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ Google Analytics je vysvětlen podrobněji na https://marketingplatform.google.com/about/. Právnym základom tejto činnosti spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR. Naším oprávneným záujmom je zabezpečiť funkčnosť webových stránok a zabezpečiť, aby návšteva a používanie webových stránok boli čo najpohodlnejšie a najefektívnejšie.

11. SPRÁVCA ZNAČIEK GOOGLE

Tento web používa Správcu značiek Google. Táto služba umožňuje správu značiek webových stránok prostredníctvom rozhrania. Značky sú malé prvky kódu, ktoré slúžia okrem iného na meranie prevádzky a správania sa návštevníkov. Správca značiek Google implementuje iba značky. V rámci tohto procesu sa nepoužívajú žiadne súbory cookie, a preto sa nezhromažďujú žiadne osobné údaje. Správca značiek Google spúšťa ďalšie značky, ktoré zase potenciálne zhromažďujú dáta. Správca značiek Google však k týmto údajom nepristupuje. Ak bola deaktivácia vykonaná na úrovni domény alebo súboru cookie, zostane na mieste pre všetky sledovacie značky za predpokladu, že sú implementované pomocou Správcu značiek Google.

12. AMAZON CLOUDFRONT

Tento web používa Amazon CloudFront, sieť CDN (sieť pre doručovanie obsahu) spoločnosti Amazon Web Services, Inc. (Ďalej len "Amazon").

Použitie CDN skracuje dobu načítania webových stránok. Amazon prevádzkuje rad serverov v Európe (vrátane Frankfurtu nad Mohanom v Nemecku a Milána v Taliansku), aby vám mohol čo najrýchlejšie poslať naše dáta. Z technického hľadiska sa však nedá vylúčiť, že váš prehliadač môže pristupovať k serveru mimo EÚ (napr. preto, že na tento web pristupujete z krajín mimo EÚ alebo z nejakého iného dôvodu). V takom prípade sú dáta odoslané z vášho prehliadača priamo do príslušnej krajiny alebo regiónu (Severná a Južná Amerika, Ázia, Austrália).

Dalšie informácie o Amazon CloudFront nájdete na https://aws.amazon.com/cloudfront/.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Amazon nájdete na https://aws.amazon.com/privacy/.

13. New Relic

Táto webová stránka používa plugin z webovej analytickej služby spoločnosti New Relic. Tento nástroj nám umožňuje zhromažďovať štatistické analýzy o rýchlosti webových stránok. Tento nástroj prevádzkuje spoločnosť New Relic Inc.

New Relic používa cookies. Keď používateľ vstúpi na web, ktorý obsahuje plugin z New Relic, prehliadač sa pripojí k serverom New Relic. Ak je používateľ prihlásený k New Relic, môže New Relic priradiť návštevu jeho účtu pomocou New Relic.

Právnym základom tejto činnosti spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Naším oprávneným záujmom je optimalizovať naše služby a čo najpohodlnejšie a najefektívnejšie používanie webových stránok.

14. VYMAZANIE A BLOKOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

AUTO1.com spracováva a uchováva ďalšie osobné údaje len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu ukladania. Akonáhle účel uloženia prestane existovať, sú osobné údaje pravidelne vymazávané alebo anonymizované v súlade s právnymi predpismi.

To neplatí pre identifikačné čísla vozidla. AUTO1.com používa identifikačné čísla vozidiel na účely analýzy trhu. Za týmto účelom spoločnosť AUTO1.com spracováva a ukladá identifikačné čísla vozidiel po neobmedzenú dobu. Právnym základom je článok. 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Máme oprávnený záujem používať identifikačné čísla vozidiel pre vyššie uvedené účely po neobmedzenú dobu, pretože informácie, ktoré majú byť odvodené z identifikačného čísla vozidla, sú nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb.

15. PRÁVA PREDMETOV ÚDAJOV

Ak si prajete uplatniť niektorá z práv uvedených v tomto článku, môžete kedykoľvek odoslať správu pomocou kontaktných údajov uvedených v článku 1 alebo 2 (napr. E-mailom alebo listom).

a. Právo na potvrdenie

Máte právo požadovať potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

b. Právo na prístup

Máte právo získať predovšetkým tieto informácie:

    vaše osobní údaje, které jsou u nás uloženy;

    účely spracovania;

    kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú;

    príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté;

    predpokladané obdobie, po ktoré budú osobné údaje uložené, alebo, ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia;

    právo podať sťažnosť u dozorného úradu;

    existencia automatizovaného rozhodovania;

    či boli osobné údaje odovzdané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

c. Právo na opravu

Máte právo požadovať

    oprava nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú

a

    vyplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú

d. Právo na vymazanie

Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, bez zbytočného odkladu, najmä pokiaľ

    účel, na ktorý boli osobné údaje zhromažďované alebo inak spracovávané, prestal existovať;

    odvoláte svoj súhlas, na ktorom bolo spracovanie založené, a pre spracovanie neexistuje žiadny iný právny základ;

    vznesiete námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie;

a/alebo

osobné údaje boli spracované nezákonne.

e. Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať obmedzenia spracovania, pokiaľ

    spochybňujete presnosť osobných údajov, a to po dobu, ktorá umožňuje spoločnosti AUTO1.com overiť presnosť osobných údajov;

    spracovanie je protiprávne a miesto vymazanie osobných údajov požadujete obmedzenie použitia osobných údajov;

    osobné údaje už nie sú potrebné pre účely spracovania, ale osobné údaje požadujete pre stanovenie, výkon a obranu právnych nárokov;

    vzniesli ste námietku proti spracovaniu a doteraz nebolo objasnené, či vaše námietka povedie k zastaveniu spracovania údajov.

f. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo dostávať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Okrem toho máte právo na prenos osobných údajov priamo inému správcovi, ak je to technicky možné a ak to nebude mať nepriaznivý vplyv na práva a slobody ostatných.

g. Právo namietať

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, ak je spracovanie založené na nasledujúcom dôvode:

    spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovaných spoločností AUTO1.com alebo treťou stranou.

V prípade námietky spoločnosť AUTO1.com už nebude spracovávať osobné údaje, pokiaľ neexistujú presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo cieľom spracovanie je stanovenie, výkon alebo obrana proti právnym nárokom. Ak si prajete uplatniť právo na námietku, môžete kedykoľvek poslať správu pomocou kontaktných údajov uvedených v článku 1 alebo 2 (napr. E-mailom, faxom, listom).

h. Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť, ak sa domnievate, že činnosť spracovanie porušuje GDPR. Orgánom príslušným pre AUTO1.com GmbH je berlínsky komisár pre ochranu údajov a slobodu informácií (Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit), Friedrichstr. 219, 10969 Berlín, Nemecko. Orgán príslušný na AUTO1 Czechia s.r.o. je Úrad na ochranu osobných údajov Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Verzie z marca 2021