Warunki korzystania ze strony www.AUTO1.com i dostępnych usług na AUTO1.com GmbH

Proszę przeczytać poniższe warunki uważnie, przed przystąpieniem do korzystania ze strony internetowej oraz usług AUTO1.com. Korzystając ze strony internetowej oraz usług AUTO1.com akceptujesz poniższe warunki.

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. www.AUTO1.com jest stroną internetową prowadzoną przez Auto1.com GmbH z siedzibą w Berlinie, zwanym dalej AUTO1.com.
 2. AUTO1.com prowadzi internetowy serwis w którym wystawia na sprzedaż samochody, które są oferowane prowadzącym działalność gospodarczą handlarzom samochodami, zwanymi dalej użytkownikiem. AUTO1.com jest właścicielem oferowanych samochodów.
 3. Niniejsze warunki dotyczą korzystania z usług oraz strony internetowej AUTO1.com. Korzystanie ze strony internetowej oraz usług AUTO1.com jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszych warunków. AUTO1.com zastrzega sobie prawo do zmiany warunków bez podania przyczyny.
 4. Sprzeczne z poniższymi, warunki transakcji zaproponowane przez użytkownika nie są ważne.
§ 2 Rejestracja
 1. Rejestracja w systemie jest bezpłatna.>
 2. Rejestracja jest dostępna wyłącznie dla handlarzy samochodami, którzy mogą zarejestrować się jako osoba prawna bądź fizyczna. Osoba rejestrująca musi posiadać upoważnienie jeżeli nie rejestruje się w swoim imieniu.
 3. AUTO1.com decyduje po otrzymaniu wniosku o rejestrację czy dostęp zostanie przyznany czy nie. Zaakceptowanie wniosku następuję poprzez pisemne potwierdzenie przez AUTO1.com lub poprzez przekazanie danych dostępowych (nazwa użytkownika oraz hasło).
 4. W trakcie procesu rejestracji, jak i w trakcie późniejszych relacji handlowych, AUTO1.com jest upoważnione do zażądania okazania aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, który może być wymagany do rejestracji. Od zagranicznych przedsiębiorców mogą być wymagane stosowne odpowiedniki.
 5. W przypadku zmiany danych podanych w procesie rejestracji, użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym AUTO1.com. Informacja może być przekazana jedynie telefonicznie, bądź przez pocztę elektroniczną.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania swoich danych dostępowych (w szczególności hasła) w tajemnicy. Użytkownik jest dodatkowo zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia AUTO1.com o możliwości uzyskania dostępu do jego konta przez osoby trzecie.
 7. Użytkownik odpowiada zasadniczo za całość działań z wykorzystaniem jego danych dostępowych. W przypadku nadużycia przez osoby trzecie konta użytkownika, które nie wynika z zaniedbań ze strony użytkownika, odpowiedzialność jest wyłączona.
§ 3 Blokada dostępu
 1. AUTO1.com może podjąć odpowiednie kroki gdy istnieją poszlaki, iż użytkownik łamie przepisy prawa lub niniejsze warunki bądź gdy AUTO1.com ma uzasadnione powody ku temu, szczególnie w przypadku opóźnień w regulowaniu należności przez użytkownika powstałych w wyniku zawartych transakcji z AUTO1.com lub podległą firmą.
 2. Do wyżej wymienionych środków zalicza się ostrzeżenie oraz czasowa bądź trwała blokada dostępu do strony internetowej oraz usług AUTO1.com. Przy wyborze środków AUTO1.com uwzględnia interes poszkodowanych użytkowników.
§ 4 Prawa użytkowania
 1. Użytkownik ma prawo w ramach niniejszych warunków do wyświetlania na swoim ekranie ofert sprzedaży samochodów. Użytkownik ma również prawo do składania ofert na zakup samochodów, które są wiążące.
 2. Działania ukierunkowane na uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania ze strony internetowej oraz usług AUTO1.com są zabronione.
 3. Użytkownik, bez pisemnego pozwolenia, nie ma prawa do dalszego wykorzystania danych pochodzących ze strony internetowej AUTO1.com. W szczególności zabronione jest, bez pisemnego pozwolenia, zbieranie danych za pomocą automatycznych programów i robotów komputerowych w celu dalszego ich wykorzystania.
 4. Rozpowszechnianie odnośników bądź integracja strony internetowej i usług AUTO1.com bez pisemnego pozwolenia jest zabronione.
 5. Sposób prezentacji oraz zakres funkcjonalności usług świadczonych przez AUTO1.com może się różnić w zależności od sposobu korzystania (np.: wersja komputerowa a wersja mobilna strony internetowej). Możliwość korzystania z usług oraz strony internetowej jest uzależniona od warunków technicznych.
§ 5 Reklamacje
 1. AUTO1.com nie przyjmuje żadnych reklamacji dotyczących technicznych problemów, w szczególności trudności w dostępie do strony internetowej oraz nieprawidłowego wyświetlania zawartości strony internetowej.
 2. W przypadku braku dostępu do strony internetowej użytkownik może skontaktować się z obsługą klienta.
§ 6 Ochrona danych
 1. Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla AUTO1.com bardzo ważna. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony danych AUTO1.com stosuje się do wszystkich przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest AUTO1 Polska SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (UL. POŁCZYŃSKA 31A 01-377 WARSZAWA) Najlepszą formą kontaktu jest droga e-mail'owa PL_ABI@AUTO1.COM
 3. Przez dane osobowe rozumie się dane, które użytkownik dobrowolnie podaje, jak na przykład adres e-mail czy numer telefonu. Na stronie internetowej AUTO1.com informacje o użytkownikach są zbierane tylko jeżeli użytkownik sam je udostępni.
 4. Dane osobowe użytkowników są wykorzystywane jedynie w stopniu niezbędnym do świadczenia usług.
 5. Dopuszcza się wykorzystanie danych użytkowników w celach marketingowych przez AUTO1.com.
 6. Adres e-mail użytkownika jest wykorzystywany do przesyłania ofert usług lub towarów.
§ 7 Wyłączenie odpowiedzialności
 1. AUTO1.com dokłada starań aby dostęp do strony internetowej i usług był zapewniony bez zakłóceń. Jednak poprzez naturę Internetu nie może to być zagwarantowane. Również dostęp do AUTO1.com może być ograniczony lub niemożliwy z powodu modernizacji bądź uruchamiania nowych usług. AUTO1.com stara się aby przerwy i utrudnienia w dostępie do strony internetowej oraz usług były możliwie krótkie i rzadkie.
 2. AUTO1.com odpowiada w pełni za szkody wyrządzone przez AUTO1.com, jego pracowników oraz prawnych przedstawicieli zarówno umyślne jak i wynikające z braku ostrożności.
 3. W przypadku szkód o niskiej wartości, gdy nie powstaje zobowiązanie umowne, AUTO1.com nie ponosi odpowiedzialności. W pozostałych przypadkach szkód niewielkiej wartości odpowiedzialność AUTO1.com jest ograniczona do tych, których powstanie można uznać za typowe. W takich przypadkach odpowiedzialność jest ograniczona do średniej wartości takiego rodzaju szkód.
 4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadkach uszkodzenia ciała, narażenia życia lub zdrowia jak również w przypadku szkód powstałych w wyniku podstępu.
 5. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności AUTO1.com dotyczą również odpowiedzialności pracowników oraz prawnych przedstawicieli.
§ 8 Prawa autorskie oraz warunki użytkowania
 1. Wszystkie znaki firmowe, loga, symbole oraz pozostałe dane dostępne na stronie internetowej AUTO1.com są chronione przez prawa autorskie. Korzystanie ze strony internetowej AUTO1.com nie uprawnia do dalszego wykorzystania wyżej wymienionych informacji. Zmiana, obróbka oraz wykorzystanie w mediach jest zasadniczo zabronione, z wyłączeniem sytuacji uzyskania pisemnego pozwolenia.
 2. Nieuprawnione wykorzystanie symboli oraz informacji firmowych AUTO1.com jest niezgodne z prawem.
§ 9 Postanowienia końcowe

Jeżeli któraś z powyższych reguł byłaby pozbawiona mocy prawnej, nie wpływa to na pozostałe reguły. Reguła pozbawiona podstaw prawnych zostaje zastąpiona przez regułę możliwie bliską oraz zgodną z prawem.

§ 10 Obowiązujące prawo oraz miejsce jurysdykcji

Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie. Miejscem jurysdykcji jest Berlin

(Stan na: Czerwiec 2016)


Warunki zakupu używanych samochodów

(Aktualizacja: Maj 2016)

 1. Postanowienia ogólne
  1. Za pośrednictwem portalu handlowego auto1.com (dalej zwanym Portalem) samochody używane sprzedawane są wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą samochodów. Spółką operacyjną jest AUTO1.com GmbH (dalej zwana Spółką). AUTO1.com jest spółką należącą do AUTO1 Group GmbH, Bergmannstr. 72, 10961 Berlin / Germany. AUTO1 Group GmbH jest właścicielem i sprzedawcą oferowanych przez portal samochodów. Zakup samochodu przez AUTO1 Polska Sp. z o.o lub AUTO1 European Cars B.V., Overschiestraat 57, 1062HN Amsterdam, Holandia jest zatwierdzony wyłącznie po przeprowadzeniu inspekcji samochodu przez jednego z naszych ekspertów w jednej z naszych lokalizacji w Niemczech.
  2. Kupującymi mogą być wyłącznie kupcy samochodów (dalej zwani Kupcami) zarejestrowani na portalu. Obowiązują ich zasady i warunki dotyczące portalu.
  3. Zawarcie umowy między sprzedającym a kupcem opiera się wyłącznie na w.w. zasadach i warunkach. Inne, zwłaszcza przeciwstawne lub odrębne warunki nie są uznawane przez sprzedającego. Odnosi się to również do zasad, które nie są zawarte w istniejącym regulaminie. Dla przyjęcia innych warunków wymagana jest pisemna zgoda sprzedającego.
 2. Zawarcie kontraktu
  1. Postanowienia ogólne
   1. 1. Portal reklamuje samochody używane, które są własnością sprzedającego. Portal jest podzielony na rubryki “Zakup natychmiastowy”, “24h Aukcja”, "Niekupione jeszcze” i “Bezpośrednia oferta Klienta”. Reklamowane samochody nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Stanowią jedynie zaproszenie do złożenia oferty przez Kupca (tzw. Invitatio ad oferendum).
   2. Kupiec wyszukuje poszczególne pojazdy i, w przypadku zainteresowania kupnem, podaje on cenę, jaką jest w stanie zapłacić na dany pojazd. Tym samym kupiec składa wiążącą ofertę na zakup danego samochodu. Kupiec jest zobowiązany do dopełnienia warunków składanej oferty w czasie jej trwania, jak i w odpowiednim czasie po jej zakończeniu.
   3. Prawa i obowiązki na podstawie umowy zakupu podlegają odpowiednim zasadom i warunkom obowiązującym w czasie zawierania umowy. Aktualna wersja warunków jest dostępna i może być pobrana w każdej chwili na stronie www.AUTO1.com. Po zawarciu umowy ryzyko sprzedaży zakupionego samochodu zostaje przeniesione na kupca.
   4. Przeniesienie praw i obowiązków na podstawie umowy sprzedaży wymaga pisemnej zgody sprzedającego.
   5. Umowa kupna wchodzi w życie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia drogą e-mail.
  2. 2. Zakup Natychmiastowy
   1. W rubryce “Zakup Natychmiastowy” przedstawiane są wybrane pojazdy o ustalonej cenie. Pojazdy te stanowią jedynie zaproszenie do złożenia oferty przez Kupca. Nie ma ograniczeń co do czasu trwania oferty.
   2. Kupiec może nabyć w.w. pojazdy w proponowanej cenie. W tym celu przedstawia odpowiednią ofertę w sprawie zawarcia umowy sprzedaży.
   3. Umowa zakupu staje się prawomocna poprzez przyjęcie oferty przez Sprzedającego. Ważność umowy kupna - sprzedaży jest natychmiastowa. Zazwyczaj w ciągu jednego dnia roboczego Kupiec otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie poprzez e-mail lub faks. Po otrzymaniu e-mailu lub faksu na Kupca przechodzą wszystkie prawa i obowiązki związane z zawarciem umowy.
  3. 3. 24h Aukcja
   1. Rubryka “24h Aukcja” zostaje aktywowana tylko dla wybranych Kupców. W tej rubryce oferowane są nowo zakupione przez Sprzedającego pojazdy. Czas trwania ofert dla poszczególnych pojazdów jest określony i widoczny w panelach poszczególnych samochodów – na ogół czas ważności oferty wynosi do 24 godzin.
   2. Kupiec może złożyć maksymalnie dwie wiążące oferty na zawarcie umowy kupna - sprzedaży danego pojazdu w czasie trwania oferty. Najwyżej ulokowana propozycja zakupu pojazdu staje się wiążącą ofertą.
   3. Poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedającego umowa zakupu staje się wiążąca. Ważność umowy kupna - sprzedaży jest natychmiastowa. Zazwyczaj w ciągu jednego dnia roboczego Kupiec otrzymuje od Sprzedającego potwierdzenie poprzez e-mail lub faks. Po otrzymaniu e-mailu lub faksu na Kupca przechodzą wszystkie prawa i obowiązki związane z zawarciem umowy.
  4. "Aukcja pod Klienta"
   1. Rubryka “Aukcja pod Klienta” zostaje aktywowana tylko dla wybranych Kupców. W tej rubryce Kupiec może zobaczyć pojazdy w czasie rzeczywistym, które są poddawane ocenie w placówce – i na bieżąco trwa proces zakupu przez Sprzedającego.
   2. Kupiec może złożyć maksymalnie dwie wiążące oferty na zawarcie umowy sprzedaży. Najwyżej ulokowana propozycja zakupu pojazdu jest wiążąca przez okres 14 dni.
   3. Poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedającego umowa zakupu staje się prawomocna. Ważność umowy kupna - sprzedaży jest natychmiastowa. Zazwyczaj w ciągu jednego dnia roboczego Kupiec otrzymuje od Sprzedającego potwierdzenie poprzez e-mail lub faks. Po otrzymaniu e-mailu lub faksu na Kupca przechodzą wszystkie prawa i obowiązki związane z zawarciem umowy.
  5. “Live - Aukcja”
   1. Rubryka “Live - Aukcja” jest aktywna tylko dla wybranych Kupców. W tej rubryce Kupiec może zobaczyć pojazdy w czasie rzeczywistym, które są poddawane ocenie w placówce – i na bieżąco trwa proces zakupu przez Sprzedającego. Kupiec może umieścić wiążącą ofertę w ramach licytacji w ograniczonym czasie.
   2. Kupiec może złożyć dowolną liczbę wiążących ofert na zawarcie umowy sprzedaży. Najwyżej ulokowana propozycja zakupu pojazdu jest wiążąca przez okres 14 dni.
   3. Poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedającego umowa zakupu staje się prawomocna. Ważność umowy kupna - sprzedaży jest natychmiastowa. Zazwyczaj w ciągu jednego dnia roboczego Kupiec otrzymuje od Sprzedającego potwierdzenie poprzez e-mail lub faks. Po otrzymaniu e-mailu lub faksu na Kupca przechodzą wszystkie prawa i obowiązki związane z zawarciem umowy.
 3. Płatność
  1. Kupiec jest zobowiązany do zapłaty wszystkich kosztów zakupu bez ulg. Szczegóły płatności wynikają z odpowiedniego potwierdzenia zamówienia. Uiszczenie opłaty jest niezwłocznie wymagane. Należy wpłacić odpowiednią kwotę niezwłocznie po zawarciu umowy i wysłać potwierdzenie zamówienia (podpisaną fakturę). Płatność musi zostać uiszczona najpóźniej trzy dni po zawarciu umowy poprzez przelew bankowy na konto Sprzedającego podanego w potwierdzeniu zamówienia. Wszystkie ceny podane są w euro (EUR).
  2. Kupiec może domagać się roszczeń od Sprzedającego jeżeli jego żądania są bezsporne lub mają podstawę prawną. Kupiec może zastosować prawo zatrzymania jedynie na podstawie roszczeń wynikających z umowy sprzedaży.
  3. W przypadku opóźnienia płatności przez Kupca, Sprzedający może odstąpić od umowy kupna – sprzedaży. Opóźnienie płatności rozpoczyna się 14 dni po terminie płatności. Po ogłoszeniu wycofania zakupu Sprzedawca ponownie odsprzedaje pojazd. W przypadku braku osiągnięcia tej samej kwoty za sprzedaż samochodu, Sprzedający będzie domagał się zwrotu różnicy przez Kupca.
  4. Opłaty za usługi realizowane przez Sprzedającego są wskazane w aktualnym cenniku. Wersję do druku można pobrać, klikając link poniżej: Cennik
 4. Odbiór
  1. Kupiec jest odpowiedzialny za odbiór pojazdu z danego miejsca. Po zawarciu umowy kupna - sprzedaży Sprzedawca przekazuje wszelkie niezbędne informacje Kupcowi – w szczególności dot. miejsca postoju samochodu, możliwej godziny odbioru i możliwości dostawy pojazdu. Jednocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo do przekazania pojazdu do innej placówki w obrębie logistyki wewnętrznej w celu odbioru pojazdu przez Kupca.
  2. 2. Kupiec jest zobowiązany odebrać pojazd w ciągu trzech dni roboczych po zawarciu umowy kupna – sprzedaży w miejscu określonym w powiadomieniu lub poinformować o zorganizowanym transporcie. Opłata za wydanie samochodu jest doliczana do potwierdzenia zamówienia.
  3. W przypadku, gdy Kupiec nie spełnia tego obowiązku najpóźniej 7 dni po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, Sprzedający zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za parking w kwocie 15,00 EUR za dzień. Kupiec jest zobowiązany zapłacić daną kwotę Sprzedającemu jeśli nie udowodni, iż koszt poniesiony przez Sprzedającego w związku z przechowywaniem samochodu był niewielki lub nieistniejący. Sprzedający może opóźnić przekazanie dokumentów pojazdu jeżeli Kupiec nie uiści odpowiedniej kwoty za przechowywanie zakupionego przez niego pojazdu.
  4. Sprzedawca udziela dostępu Kupcowi na terenie firmy lub w alternatywnym miejscu koniecznym do odebrania zakupionego pojazdu.
  5. Na własne ryzyko i ponosząc koszty transportu Kupiec może zobowiązać Sprzedającego do zorganizowania transportu przez zewnętrznego dostawcę.
 5. Prawo własności
  1. Po zakończeniu wszystkich zobowiązań wynikających z umowy kupna – sprzedaży. Sprzedający jest zobowiązany do przekazania pojazdu Kupcowi, a także wszystkich akcesoriów, jak również związanych z pojazdem dokumentów rejestracyjnych. Do zakończenia wszystkich zobowiązań wynikających z umowy kupna – sprzedaży prawo własności, jak i prawa dotyczące pojazdu, pozostają po stronie Sprzedającego.
  2. W czasie przekazywania praw własności Sprzedający ma prawo do posiadania dokumentów rejestracyjnych pojazdu.
  3. Sprzedający jest zobowiązany do zachowania należytej staranności przy obsłudze sprzedanych pojazdów.
 6. Wada materiału
  1. Sprzedaż pojazdów odbywa się z wyłączeniem wszelkich roszczeń dotyczących wad materiału. Roszczenia z tytułu wad materiału są szczególnie wyłączone, jeśli wada lub szkoda jest wynikiem naturalnego zużycia. Więcej informacji w sekcji H. Odpowiedzialność za wady materiałowe określa się na rok po odbiorze pojazdu.
  2. Kupiec jest zobowiązany do niezwłocznego zbadania pojazdu po zakupie. W przypadku stwierdzenia wad Kupiec powinien powiadomić o tym Sprzedawcę natychmiast - w ciągu siedmiu dni od daty odbioru samochodu z placówki lub Centrum Logistycznego (wliczając dzień odbioru). Jedyną akceptowalną formą złożenia reklamacji jest jej rejestracja za pośrednictwem strony Auto1.com - zakładka Wsparcie. Reklamacja powinna zwierać kosztorys naprawy oraz dowód szkody w postaci nagrania Video z widocznym numerem VIN samochodów. W przypadku zgłoszenia niekompletnej reklamacji Kupujący ma 10 dni kalendarzowych na jej uzupełnienie. Jeśli Kupiec przekroczy w.w. terminy, pojazd zostaje zatwierdzony jako bez wad – chyba, że wada nie mogła być zauważona w trakcie badania technicznego.
  3. W przypadku, gdy nie wykryte wady podczas badania technicznego pojawią się później Kupiec jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Sprzedawcy w ciągu siedmiu dni. W przeciwnym razie pojazd jest sklasyfikowany jako zatwierdzone nawet biorąc pod uwagę wady. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku kiedy Sprzedawca lub jego przedstawiciele celowo ukryli wady.
  4. Wyłączenie nie ma zastosowania przy dochodzeniu roszczeń, które są oparte na rażącym braku dbałości lub umyślnym naruszeniu obowiązków przez Sprzedającego lub jego przedstawicieli, a także w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.
  5. Wyżej wymienione zasady nie dotyczą samochodów objętych specjalnymi promocjami, tj. samochodów sprzedanych w ramach wyprzedaży asortymentu tzw. "Aukcjach Ostatniej Szansy". W tych przypadkach Kupujący uzyskując możliwość nabycia pojazdu poniżej ceny rynkowej zrzeka się przyszłych roszczeń wobec niego.
 7. Różne
  1. Umawiające się Strony, a także przedmioty umowy są udokumentowane w formie potwierdzenia zamówienia. Odręczne zmiany lub uzupełnienia niniejszej pisemnej umowy kupna – sprzedaży nie są możliwe. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu strony internetowej, jak również opisywanych zasad i warunków dla samochodów używanych w każdym momencie.
  2. Dla współpracy handlowej zastosowanie mają odpowiednie zasady i warunki ustalone na początku nawiązania współpracy.
  3. Prawo niemieckie, z wyłączeniem Prawa Sprzedaży ONZ, stosuje się do wszystkich umów, współpracy handlowej oraz stosunków prawnych, jak również do roszczeń wynikających z zasad i warunków.
  4. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich obecnych i przyszłych roszczeń wynikających ze współpracy handlowej jest miasto, w którym znajduje się centrala Sprzedającego (Berlin).

   Sprzedający ma prawo wystąpić z oskarżeniem wobec danego partnera kontraktowego w miejscu swojej jurysdykcji.

 8. Inne porozumienia
  1. Sprzedaż pojazdów do Kupców przez Sprzedającego odbywa się z wyłączeniem jakichkolwiek roszczeń wady materiału. Dotyczy to w szczególności:
   1. — Pojazdów, które zostały oznaczone jako uszkodzone
   2. — Pojazdów o przebiegu ponad 175,000 km
   3. — Pojazdów starszych niż 10 lat
   4. — Normalnego zużycia
   5. — Widocznych wad i uszkodzeń, a zwłaszcza:
    1. — Drobnych zadrapań powłoki lakierniczej
    2. — Małych wgnieceń
    3. — Brakujących anten
    4. — Rys na felgach aluminiowych
    5. — Brudnego wnętrze pojazdu
    6. — Przebitych opon
    7. — Innych drobnych uszkodzeń, np. rys po uderzeniu kamienia na przedniej szybie
    8. — Braku instrukcji obsługi pojazdu
    9. — Brakujących płyt CD, DVD lub kart pamięci dla GPS
    10. — Braku pokrywy bagażnika lub półki za tylnym siedzeniem
    11. — Zagubionego pilota
    12. — Brakujących klucze lub części składowych (hak holowniczy, relingi dachowe, itp)
    13. — Przepalonych żarówek
   6. — Szkód technicznych w części eksploatacyjnych, takie jak:
    1. — System wydechowy
    2. — Płyn od klimatyzacji
    3. — Amortyzatory
    4. — Połamane sprężyny
    5. — Wahacze i gniazda
    6. — Wszelkie braki w sprzęgle
    7. — Dwumasowe koło zamachowe
    8. — Hamulce, hamulec ręczny i cylinder
    9. — Łożyska kół
    10. — Łożysko McPersona
    11. — Bateria
    12. — Wyciek płynów
    13. — Wycieraczki

(Aktualizacja: Maj 2016)