De website www.auto1.com is een dienst geleverd door Auto1.com GmbH, gevestigd in Berlijn (hierna "Auto1.com" of "wij" genoemd)

§ 1 ALGEMEEN
 1. Auto1.com exploiteert een online database. We zetten auto's te koop en geautoriseerde autohandelaren (hierna "Gebruiker" of "Handelaar") kunnen de zoekfunctie van Auto1.com gebruiken. Auto1.com is zelf de partij die de voertuigen aanbiedt.
 2. De huidige algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van onze website of dienst. De geldigheid van deze voorwaarden zal als bindend worden erkend door het gebruik van onze website door een bepaalde gebruiker. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder opgaaf van redenen. Tegenstrijdige voorwaarden van een gebruiker zijn niet geldig.
§ 2 REGISTRATIE
 1. Registratie is alleen toegestaan ​​voor handelaren van motorvoertuigen. Ze kunnen inloggen als rechtspersoon of natuurlijk persoon. De persoon die registreert moet bevoegd zijn om een ​​aanvraag te doen voor de deelnemende gebruikers.
 2. Auto1.com beslist naar eigen goeddunken of een handelaar toegang krijgt tot de database na ontvangst van de aanvraag. De aanvaarding van een aanvraag van een handelaar wordt gedaan door een schriftelijke bevestiging van Auto1.com of door het toesturen van de toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).
 3. Als onderdeel van de aanvraag en in het verdere verloop van de zakelijke relatie heeft Auto1.com op elk gewenst moment het recht om de indiening van een huidig commercieel, industrie gerelateerd of Kamer van Koophandel bedrijfsregistratie en andere documenten of informatie nodig voor een juiste toepassing vereisen. Vergelijkbaar bewijsmateriaal en/of documenten zijn nodig van buitenlandse handelaren.
 4. Als de verstrekte gegevens veranderen na de aanvraag is de deelnemende gebruiker verplicht Auto1.com te informeren. De informatie kan alleen schriftelijk, per e-mail of fax worden aangeleverd.
 5. De gebruiker moet zijn wachtwoord geheimhouden en zijn toegang beschermen. Hij is tevens verplicht Auto1.com onmiddellijk op de hoogte te stellen als er aanwijzingen zijn dat zijn gegevens worden verzameld en/of gebruikt door derden.
 6. De gebruiker is aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn toegangsgegevens. Als de gebruiker niet verantwoordelijk is voor het misbruik van zijn/haar toegangsgegevens, omdat er geen sprake is van een schending van zorgvuldigheid, dan is hij niet aansprakelijk.
§ 3 BLOKKEREN
 • Auto1.com kan verschillende maatregelen nemen als er concrete aanwijzingen zijn dat een gebruiker wettelijke voorschriften, rechten van derden, of deze voorwaarden heeft overtreden, of indien Auto1.com een rechtmatig belang heeft. De maatregelen omvatten het waarschuwen van gebruikers en het voorlopige en definitieve blokkeren van gebruikers. Bij het kiezen van de maatregel neemt Auto1.com de legitieme belangen van de betrokken gebruiker in acht.
§ 4 RECHTEN
 1. Gebruikers hebben het recht om de aangeboden online zoekfunctie te gebruiken en de individuele bestanden op hun scherm te bekijken. Bovendien hebben gebruikers het recht - voor permanente visualisatie - om een ​​afdruk te maken van de webpagina binnen het kader van deze algemene voorwaarden. Daarnaast kan de gebruiker bindende biedingen doen op individuele voertuigen. Activiteiten van gebruikers die erop gericht zijn om onze dienst buiten werking te stellen of het gebruik te bemoeilijken zijn verboden.
 2. Gebruikers mogen niet zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming systematisch onderdelen van onze dienstverlening hergebruiken en/of extraheren. In het bijzonder mogen gebruikers niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Auto1.com gebruikmaken van data-mining, robots, of soortgelijke programma's om gegevens te verzamelen om wezenlijke onderdelen van onze dienstverlening te extraheren voor hergebruik.
 3. Het koppelen of integreren van dienstverlening is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De presentatie en functionaliteit van de dienst kan verschillen per type toegang - bijvoorbeeld via internet of via de mobiele applicatie. Het recht om de dienst en haar functies te gebruiken is alleen mogelijk binnen de context van de huidige stand van de techniek.
§ 5 GARANTIE
 • We bieden geen garantie voor technische mankementen, met name voor de constante en ononderbroken beschikbaarheid van de website of het kunnen weergeven van de content ingediend door de gebruiker. In geval van niet-beschikbaarheid van de dienst kan de gebruiker contact opnemen met onze klantenservice.
§ 6 PRIVACY
 1. De bescherming van persoonsgegevens en de privacy van de gebruikers van onze website nemen wij zeer serieus. Om maximale bescherming te garanderen vinden wij het logisch om te voldoen aan alle wettelijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming.
 2. De verantwoordelijke dienstenleverancier is de Auto1.com GmbH. U kunt alle vragen met betrekking tot het privacybeleid op elk gewenst moment aan de Privacy Functionaris van Auto1.com stellen. U kunt contact met hem opnemen via e-mail: datenschutz@auto1.com.
 3. Persoonlijke informatie is informatie die afzonderlijk aan een gebruiker kan worden toegewezen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het e-mail adres of telefoonnummer van een gebruiker. Via onze website verzamelen wij persoonlijke gegevens als deze worden verstrekt door de gebruiker.
 4. Wij gebruiken deze informatie voor zover nodig om onze diensten aan de gebruiker te leveren. Promotioneel gebruik van de gegevens wordt alleen gedaan voor doeleinden van zelfpromotie (inclusief aanbevelings-reclame) door ons of gelieerde bedrijven. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te voorzien met soortgelijke producten of diensten van Auto1.com of gelieerde bedrijven.
§ 7 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
 1. We proberen altijd ervoor te zorgen dat de diensten van Auto1.com niet worden onderbroken, beschikbaar zijn, en geen fouten bevatten. Door de aard van het internet kan dit niet worden gegarandeerd. Ook kan uw toegang tot onze website af en toe worden onderbroken of beperkt voor reparaties, onderhoud, of de introductie van nieuwe diensten. We proberen om de frequentie en de duur van elke tijdelijke onderbreking of beperking te beperken.
 2. Tijdens het gebruik van onze website en diensten accepteren wij onbeperkte aansprakelijkheid voor schade die door opzet of grove schuld van Auto1.com of onze wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of plaatsvervangende instanties wordt veroorzaakt. In geval van een enigszins nalatige inbreuk op de contractuele verplichtingen is Auto1.com niet aansprakelijk. Bovendien is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onzorgvuldigheid beperkt tot de normaliter te verwachten schade. De verplichting tot directe gemiddelde schadevergoeding is beperkt.
 3. De voornoemde beperkingen zijn niet van toepassing op schade resulterend uit letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid, en voor andere schade op basis van kwaadwilligheid. Wanneer de aansprakelijkheid van Auto1.com wordt uitgesloten of beperkt geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende instanties.
§ 8 COPYRIGHT en GEBRUIKSRECHTEN
 1. Alle handelsmerken, logo's, teksten, afbeeldingen en andere gegevens op onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van onze website geeft u geen rechten om deze informatie te gebruiken. Het wijzigen, verwerken of ander gebruik in enige media van welke aard dan ook is ten strengste verboden. Verder gebruik is alleen mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.
 2. Ongeoorloofd gebruik van onze informatie, evenals de logo's of handelsmerken van derden, die worden getoond op onze website schenden onze rechten of de rechten van anderen en is niet toegestaan.
§ 9 JURIDISCHE DEELBAARHEID
 • Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is of wordt blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. In plaats van de ongeldige bepaling wordt een geldige bepaling geacht te zijn overeengekomen van een gelijke economische strekking als bedoeld met de ongeldig bevonden bepaling.
§ 10 TOEPASSELIJK RECHT en PLAATS VAN JURISDICTIE
 1. Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.
 2. Plaats van uitvoering en jurisdictie is Berlijn (Duitsland).

(Versie d.d. mei 2017)

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIKTE AUTO'S

 1. Algemeen
  1. Via het handelaar portaal www.auto1.com (hierna portaal genoemd) worden gebruikte voertuigen uitsluitend verkocht aan autohandelaren. De werkmaatschappij van het portaal is AUTO1.com GmbH. (hierna AUTO1.com genoemd). AUTO1.com is een dochteronderneming van AUTO1 Group GmbH, Bergmannstr. 72, 10961 Berlin. Eigenaar en verkoper van de op het portaal aangeboden auto's is ofwel WKA ofwel AUTO1 European Cars B.V., Overschiestraat 57-6, 1062HN Amsterdam, Nederland (hierna verkoper genoemd). AUTO1 European Cars B.V. is een dochteronderneming van AUTO1 Group GmbH. De feitelijke verkoper zal op aanvraag worden medegedeeld en komt ook naar voren uit de aan de autohandelaar toegezonden aankoopbevestiging.
  2. Alleen autohandelaren (hierna "handelaren" genoemd) die lid zijn van het portaal kunnen kopers zijn. De algemene voorwaarden van de portaal zijn geldig.
  3. Het afsluiten van een contract tussen de verkoper en de handelaar is uitsluitend gebaseerd op deze voorwaarden. Andere, in het bijzonder tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden worden niet erkend door de verkoper. Dit geldt ook voor de regels die niet zijn opgenomen in de bestaande algemene voorwaarden. Voor de erkenning van andere voorwaarden is uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper vereist.
 2. Contract afsluiten
  1. General
   1. Het portaal adverteert gebruikte auto's die in principe eigendom van de verkoper zijn. Het portaal is onderverdeeld in de rubrieken "Direct Kopen", "24uur Veiling", "Nog niet ingekocht" en "Live - Veiling". De geadverteerde auto's vormen in het algemeen niet een aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Zij vertegenwoordigen slechts een uitnodiging voor een aanbod door de handelaar (zogenaamde Invitatio ad offerendum onder Duits recht).
   2. De handelaar haalt de individuele voertuigen op en, indien geïnteresseerd, doet een aanbod voor het betreffende voertuig door een aankoopprijs voor te stellen. Hierbij doet de handelaar een bindend aanbod voor een koopovereenkomst. De handelaar is gebonden aan dit aanbod tijdens en na de respectieve aanbodperiode.
   3. Rechten en verplichtingen op basis van de ontstane koopovereenkomst zijn onderworpen aan de desbetreffende bepalingen en voorwaarden geldig ten tijde van het sluiten van een contract. De huidige versie van de algemene voorwaarden wordt op elk moment opgeslagen en kan worden teruggevonden op de website www.auto1.com. Na het sluiten van de overeenkomst wordt het risico voor de verkochte auto overgedragen naar de handelaar.
   4. De overdracht van de rechten en verplichtingen op basis van de koopovereenkomst vereist de schriftelijke goedkeuring van de verkoper.
   5. De koopovereenkomst komt tot stand wanneer de handelaar een orderbevestiging per e-mail ontvangt.
  2. Direct Kopen
   1. In de rubriek "Direct Kopen" worden geselecteerde voertuigen aangeboden voor een vaste prijs. Deze voertuigen vormen enkel een uitnodiging voor een aanbod door de handelaar. De aanbodperiode kent geen limiet.
   2. De handelaar kan deze voertuigen kopen voor de geadverteerde prijs. Hiervoor doet de handelaar een overeenkomstig bindend bod voor het sluiten van een koopovereenkomst.
   3. De aanvaarding van dit aanbod door de verkoper resulteert in het ontstaan van een koopovereenkomst. De totstandkoming van de koopovereenkomst wordt direct, meestal binnen één werkdag, gecommuniceerd aan de handelaar via e-mail of fax. Alle effecten verbonden aan het sluiten van de overeenkomst op basis van de volgende treden in effect wanneer de handelaar deze e-mail of fax ontvangt.
  3. 24uur Veiling
   1. De rubriek "24uur Veiling" wordt alleen geactiveerd voor geselecteerde handelaren. In deze rubriek worden nieuw aangekochte voertuigen van de verkoper aangeboden. De biedingsperiode voor de afzonderlijke voertuigen wordt bepaald. De biedingsperiode is zichtbaar in de gedetailleerde weergave van elk geadverteerd voertuig en bedraagt in het algemeen 24 uur.
   2. De handelaar kan een maximum van twee bindende biedingen doen voor het sluiten van een koopovereenkomst van het desbetreffende voertuig tijdens de actieperiode. Het hoogst geplaatste bod op het voertuig tijdens de actieperiode is bindend.
   3. De aanvaarding van dit aanbod door de verkoper resulteert in een koopovereenkomst. De totstandkoming van de koopovereenkomst wordt direct, meestal binnen één werkdag, gecommuniceerd aan de handelaar via e-mail of fax. Alle effecten verbonden aan het sluiten van de overeenkomst op basis van het volgende treden in effect wanneer de handelaar deze e-mail of fax ontvangt.
  4. Nog niet ingekocht
   1. De rubriek "Nog niet ingekocht" wordt alleen geactiveerd voor geselecteerde handelaren. In deze rubriek kan de handelaar voertuigen in real-time voertuigen zien die worden geëvalueerd op een locatie - parallel en live aan het lopende inkoopproces door de verkoper.
   2. De handelaar kan een maximum van twee bindende biedingen doen voor het sluiten van een koopovereenkomst. Het hoogst geplaatste bod op het voertuig is bindend voor 14 dagen.
   3. De aanvaarding van dit aanbod door de verkoper resulteert in een koopovereenkomst. De materialisatie van de koopovereenkomst wordt direct, meestal binnen één werkdag, gecommuniceerd aan de handelaar via e-mail of fax. Alle effecten verbonden aan het sluiten van de overeenkomst op basis van het volgende treden in effect wanneer de handelaar deze e-mail of fax ontvangt.
  5. Live - Veiling
   1. De rubriek "Live - Veiling" wordt alleen geactiveerd voor geselecteerde handelaren. In deze rubriek kan de handelaar voertuigen in real-time voertuigen zien die worden geëvalueerd op een locatie - parallel en live aan het lopende inkoopproces door de verkoper. De handelaar kan een beperkte tijd bindende boden doen in een veiling.
   2. De handelaar kan een oneindig aantal bindende biedingen doen voor het sluiten van een koopovereenkomst. Het hoogst geplaatste bod op het voertuig is bindend voor 14 dagen.
   3. De aanvaarding van dit aanbod door de verkoper resulteert in een koopovereenkomst. De materialisatie van de koopovereenkomst wordt direct, meestal binnen één werkdag, gecommuniceerd aan de handelaar via e-mail of fax. Alle effecten verbonden aan het sluiten van de overeenkomst op basis van de volgende treden in effect wanneer de handelaar deze e-mail of fax ontvangt.
 3. Betaling
  1. De handelaar is verplicht de totale aankoopprijs te betalen zonder enige kortingen. Details volgen uit de respectievelijke orderbevestiging. De koopprijs is onmiddellijk opeisbaar. De betaling van de koopprijs moet onverwijld volgen na het sluiten van de koopovereenkomst en het verzenden van de orderbevestiging. Betaling moet niet later dan drie dagen volgen na het sluiten van een overeenkomst door middel van overschrijving op de rekening van de verkoper zoals vermeld in de orderbevestiging. Alle prijzen zijn vermeld in Euro (EUR).
  2. De handelaar kan alleen in protest gaan tegen de vorderingen van de verkoper als de tegenvorderingen onomstreden zijn of een juridisch bindend titel bestaat. De handelaar kan slechts een retentierecht uitoefenen als deze is gebaseerd op de vorderingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst.
  3. In geval van vertraging van de betaling door de handelaar, kan de verkoper zich terugtrekken uit de koopovereenkomst. Een betaling is vertraagd vanaf 7 dagen na de vervaldatum van betaling. Na het verklaren van de terugtrekking, kan de verkoper de voertuigen opnieuw op de markt brengen. Minimum opbrengsten kunnen worden gevorderd van de handelaar als schadevergoeding.
  4. Tarieven voor de verschillende services die worden verleend door de verkoper worden in de huidige prijslijst getoond. Deze afdrukbare lijst kan altijd worden bekeken op de website via de volgende link: Prijslijst
 4. Ophalen
  1. De handelaar is verantwoordelijk voor het ophalen van het verkochte voertuig op de respectieve locaties. Na het sluiten van de koopovereenkomst, verstrekt de verkoper alle benodigde informatie voor het ophalen, met name de locatie, openingstijden, vroegst mogelijke afspraak (ontvangstbevestiging), aan de handelaar. De verkoper behoudt zich het recht voor om het voertuig naar een andere plaats binnen de interne logistiek te verplaatsen tot het moment van ophalen.
  2. De handelaar moet het voertuig ophalen binnen drie werkdagen na het sluiten van de koopovereenkomst op de locatie vermeld bij de ontvangstbevestiging of voor alternatief vervoer zorgen.
  3. In het geval de handelaar niet aan deze verplichting voldoet binnen 7 dagen na het sluiten van de koopovereenkomst, zal de verkoper een opslagvergoeding van EUR 15,00 per dag en voertuig in rekening brengen. De handelaar moet deze opslagvergoeding betalen aan de verkoper zolang hij niet bewijst dat er geen of slechts kleine werkelijke kosten zijn gemaakt voor de opslag van de voertuigen. De verkoper kan de overdracht van het voertuig uitstellen totdat de totale opslagkosten zijn betaald.
  4. De verkoper verleent de handelaar toegang tot de bedrijfslocatie of de alternatieve locaties om het ophalen van de verkochte voertuigen mogelijk te maken.
  5. De handelaar kan de verkoper verzoeken om het transport te organiseren middels een externe logistieke dienstverlener, waarbij de kosten en risico's zullen worden gedragen door de handelaar.
 5. Eigendomsvoorbehoud
  1. Na voltooiing van alle verplichtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst met de handelaar, is de verkoper verplicht om het voertuig over te dragen en, indien van toepassing, alle accessoires en de bijbehorende kentekenbewijzen. Tot het moment van afronding van alle verplichtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst met de handelaar, blijven de eigendomsrechten van het voertuig, alsmede alle daaraan verbonden rechten, van de verkoper.
  2. Gedurende het eigendomsvoorbehoud heeft de verkoper het recht om de registratiedocumenten te behouden.
  3. De verkoper is verplicht om passende zorgvuldigheidseisen in acht te nemen bij het behandelen van de verkochte voertuigen.
 6. Materiële defecten
  1. De verkoop van voertuigen aan handelaren vindt plaats met uitsluiting van eventuele vorderingen gebaseerd op materiële defecten. Vorderingen voor materiële defecten zijn in het bijzonder uitgesloten als het defect of de schade te wijten is aan natuurlijke slijtage. Meer informatie bij deel H. De aansprakelijkheid voor materiële defecten loopt af een jaar na het ophalen van het voertuig.
  2. De handelaar is verplicht om het voertuig direct na toeëigening te onderzoeken. De handelaar moet defecten onmiddellijk aan de verkoper melden, wat binnen één werkdag na de toeëgening betekent. Als de handelaar deze verklaring niet doet worden de goederen aangemerkt als goedgekeurd, tenzij het defect niet tijdens het onderzoek kon worden herkend.
  3. Mocht een defect die niet tijdens het onderzoek kon worden herkend op een later moment verschijnen, is de handelaar verplicht de verkoper te informeren over dit defect binnen één werkdag. Anders wordt het voertuig gezien als ook goedgekeurd, ongeacht het defect. Dit geldt niet wanneer de verkoper of haar vertegenwoordigers het defect frauduleus het defect verbergen.
  4. De uitsluiting is niet van toepassing op vorderingen die zijn gebaseerd op grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door de verkoper of haar vertegenwoordigers, evenals in het geval van schade aan het leven, lichaam en gezondheid.
 7. Diversen
  1. De partijen, evenals het object van de overeenkomst, worden gedocumenteerd in de vorm van een orderbevestiging. Handgeschreven veranderingen of aanvullingen aan deze schriftelijke koopovereenkomst zijn niet effectief. Wijzigingen van de webpagina's, het beleid en de voorwaarden door de verkoper zijn op elk moment mogelijk.
  2. Voor de zakelijke relatie is de respectieve versie van de voorwaarden geldig aan het begin van de zakelijke relatie van toepassing.
  3. Duits recht met uitsluiting van het VN-kooprecht geldt voor alle overeenkomsten, juridische en zakelijke relaties, alsmede de daaruit voortvloeiende vorderingen die ten grondslag liggen aan de algemene voorwaarden.
  4. De exclusieve plaats van jurisdictie voor alle huidige en toekomstige vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie is de locatie van de verkoper (Berlijn). De verkoper heeft ook het recht om de respectieve contractpartner aan te klagen bij zijn algemene bevoegde rechtbank.
 8. Andere overeenkomsten
  1. De verkoop van voertuigen aan handelaren vindt plaats met uitsluiting van eventuele vorderingen gebaseerd op materiële defecten. Dat geldt in het bijzonder voor:
   • Voertuigen die werden gemarkeerd als beschadigde voertuigen
   • Voertuigen met een kilometerstand van meer dan 175.000 km
   • Voertuigen die ouder zijn dan 10 jaar
   • Normale slijtage
   • Zichtbare gebreken en beschadigingen en vooral:
    • Kleine verfkrassen
    • Deukjes
    • Ontbrekende antennes
    • Krassen op aluminium velgen
    • Vieze binnenruimte
    • Lekke banden
    • Kleine beschadigingen door steenslag op de voorruit
    • Ontbrekende gebruiksaanwijzing van het voertuig
    • Ontbrekende cd, dvd of geheugenkaart voor de GPS
    • Ontbrekende bagage-compartiment afdekking of hoedenplank
    • Ontbrekende afstandsbesturing
    • Ontbrekende sleutels van componenten (trekhaak, dakrails, etc.)
    • Kapotte lampen
   • Technische schade aan slijtagegevoelige onderdelen zoals met name:
    • Uitlaatsysteem
    • Aircovloeistof
    • Schokdemper
    • Gebroken veren
    • Bedieningsarmen en contacten
    • Elk gebrek aan de koppeling
    • Tweemassavliegwiel
    • Remmen, handrem en de cilinder
    • Wiellagers
    • Stanglagers
    • Accu
    • Morsen van vloeistoffen
    • Ruitenwissers

(Versie d.d. mei 2016)

"ZRT - Zero Risk Trade-in”

 1. Algemene informatie
  1. De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden is AUTO1 European Cars B.V., Overschiestraat 57, 1062HN Amsterdam (hierna "AUTO1"). De voorwaarden gelden expliciet voor de inkoop van gebruikte voertuigen binnen de dienstverlening "zero risk trade-in service" van AUTO1 (Hierna "ZRT" of "ZRT service").
  2. Binnen de dienstverlening ZRT, koopt AUTO1 voertuigen van autodealers (hierna ”dealers”) De dealer is een ondernemer ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) De dealer dient bij AUTO1 geregistreerd te zijn voor de ZRT service. De dealer erkent de legaal bindende vorm van deze Algemene Voorwaarden. AUTO1 beroept zich op het recht deze te kunnen wijzingen zonder opgaaf van reden.
  3. AUTO1 en de dealer komen overeen dat de verkoop van een voertuig tussen AUTO1 en de dealer binnen de ZRT dienstverlening uitsluitend van toepassing is op deze voorwaarden, ondanks afwijkende voorwaarden van de dealer zelf. AUTO1 accepteert geen andere Algemene Voorwaarden, in specifiek wanneer deze tegenovergesteld zijn of afwijken van deze. Erkennen van andere voorwaarden zal door AUTO1 schriftelijk worden vastgelegd.
  4. De voorwaarden zijn altijd beschikbaar in de huidige versie van de ZRT app en op de website www.auto1.com.
 2. Voertuiginspectie met de “ZRT app”
  1. Algemeen
   AUTO1 stelt de dealer de ZRT app voor voertuiginspectie kosteloos beschikbaar. Na het beëindigen van de inspectie van het voertuig wordt deze vermarkt door AUTO1. De verkoop van het voertuig kan volgen door een “direct bod” van AUTO1 of door het geïnspecteerde voertuig toe te voegen aan een veiling van AUTO1.
  2. Inspectie van het voertuig
   De dealer dient de auto compleet en correct te inspecteren. De dealer dient alle eigenschappen, karakteristieken en tekortkomingen en eventueel andere factoren relevant voor de verkoop aan AUTO1 aan het licht te brengen. De dealer dient de inspectie in de ZRT app stap voor stap uit te voeren en de gevraagde data, foto’s en details vast te leggen. Specifiek dient de dealer uitgebreide details van ongevallen, schadeverleden en technische gebreken vast te leggen.
  3. Direct bod
   Na de inspectie van het voertuig door de dealer, kan de dealer een direct bod ontvangen van AUTO1, wanneer de dealer gebruik maakt van de keuze “direct bod”. De dealer kan dit bod telefonisch en/of per het daarvoor bestemde e-mail adres accepteren bij ontvangst van de aankoopbevestiging van het desbetreffende voertuig. De dealer kan het aanbod ook accepteren via de ZRT app.
  4. "Veiling"
   Als de dealer na de inspectie van het voertuig kiest voor de optie “veiling”, wordt deze aangeboden aan een derde partij door middel van een 24 uur veiling door AUTO1. De dealer dient een bindende minimum verkoopprijs in te voeren voor het voertuig. Een koopcontract tussen de dealer en AUTO1 inzake dit voertuig is een evident in het geval de ingestelde bindende minimumprijs, of hoger, wordt behaald. AUTO1 koopt in dit geval het voertuig van de dealer. AUTO1 kan deze veiling maximaal 3 keer herhalen. Indien er geen biedingen op het voertuig zijn, hoger dan de ingestelde minimumverkoopprijs, zal er geen verkoopcontract gelden tussen de dealer en AUTO1.
 3. Voertuiginspectie met "ZRT on site”
  1. Als onderdeel van de ZRT service, biedt AUTO1 de mogelijkheid om gebruikte voertuigen te inspecteren op locatie bij de dealer. De dealer dient voor ieder geïnspecteerd voertuig een bindende minimumprijs af te geven waarvoor de dealer deze aan AUTO1 wilt verkopen.
  2. AUTO1 committeert zich aan het afgeven van een bindend bod na het eindigen van de AUTO1 veiling, op zijn laatst 6 werkdagen na het beëindigen van de inspectie. AUTO1 verstuurt het bod per e-mail naar de dealer. AUTO1 bindt zicht aan de inkoop van het voertuig tot 2 werkdagen na het versturen van het bod per e-mail.
  3. Indien AUTO1 een bod afgeeft dat de inkoopprijs van het voertuig van de dealer evenaart of overschrijdt, is de dealer verplicht het bod direct te accepteren.
 4. Transfer
  1. Na het afronden van de verkoop, dient de dealer het voertuig, registratiepapieren, tijdelijk documentnummer, sleutels en accessoires over te dragen aan AUTO1.
  2. AUTO1 zorgt voor de afhaling van het voertuig op de locatie zoals door de dealer is aangegeven. Voor de afhaling dient de dealer AUTO1 de gevraagde informatie te verschaffen. In specifiek de locatie van het voertuig, werktijden en de eerst mogelijke afhaaldatum. AUTO1 maakt gebruik van een externe transporteur voor de afhaling van het voertuig. AUTO1 zal de dealer informeren door welke aangewezen transporteur het voertuig opgehaald zal worden.
  3. Onderworpen aan interne logistiek, zal AUTO1 normaal het voertuig op de aangegeven locatie binnen 5 werkdagen ophalen na het sluiten van het verkoopcontract.
  4. Indien AUTO1 deze voorwaarde niet nakomt later dan 10 werkdagen, is de dealer gerechtigd stallingskosten in rekening te brengen, niet meer van EUR 5.00 netto per dag per voertuig. De dealer is niet gerechtigd het voertuig te weigeren voor afhaling indien deze stallingskosten nog niet betaald zijn door AUTO1.
  5. De dealer dienst AUTO1 of de geselecteerde transporteur toegewezen door AUTO1 toegang te verschaffen tot het pand of grondeigendom van de dealer om het verkochte voertuig op te halen.
 5. Betaling
  1. AUTO1 is, in principe, verplicht de aankoopprijs zonder mindering uit te betalingen, indien het recht op mindering bestaat. De aankoopprijs dient door AUTO1 te worden betaald na de overdracht van het voertuig, bijbehorende documenten en accessoires.
  2. De betaling van de aankooprijs dient binnen 7 werkdagen na het afhalen van het voertuig te geschieden door AUTO1 op de bankrekening van de dealer, zoals aangegeven op de factuur. Alle prijzen zijn in Euro’s (EUR). Het betalen van de aankoopprijs van het voertuig betekent niet automatisch dat AUTO1 het voertuig vrij van defecten beschouwd. AUTO1 behoudt zich het recht voor om eventuele defecten te claimen zoals beschreven onder sector F.
  3. De dealer is niet gerechtig de overdracht van het voertuig te weigeren op basis lopende, afgeronde of beweerde claims tegen AUTO1 van eerder tot stand gekomen verkoopcontracten.
  4. In het geval van uitblijven van betaling van AUTO1, kan de dealer enkel het verkoopcontract terugdraaien in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Een wanbetaling start 7 werkdagen na het uitblijven van de verstrekte termijn van betaling. De dealer is niet gerechtigd enige schade of claims richting AUTO1 in te dienen na vertraging van betaling. Deze uitsluiting geldt niet voor schadeclaims die zijn gebaseerd op een grove nalatigheid of opzettelijke schending van de rechten van AUTO1, hun assistenten of plaatsvervangende agenten, evenals in het geval van schade aan het leven, lichaam en gezondheid. Dergelijke claims van de kant van de dealer verjaren één jaar geworden na de datum van de vordering.
 6. Garantie
  • Indien er sprake is van grove nalatigheid of gebreken aan het door AUTO1 aangekochte voertuig, beroept AUTO1 zich op het recht om tot 30 dagen na aankoop van het voertuig te retourneren aan de dealer.
 7. Gegevensbescherming
  1. De bescherming van de gegevens van de dealer is belangrijk voor AUTO1. In deze context refereren wij aan de AUTO1 privacy verklaring: www.auto1.com/nl/privacy-notice. Doorsturen van de gegevens aan gelieerde bedrijven van AUTO1 is toegestaan.
  2. Wanneer een dealer zijn registratie voor de ZRT service terugtrekt, is hij gerechtigd om zijn opgeslagen data te laten verwijderen, tenzij AUTO1 deze nodig heeft voor de verwerking van contracten.
  3. AUTO1 is gerechtigd om gegevens te verzamelen, op te slaan, en deze te gebruiken voor eigen doeleinden. De bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens hierbij in acht genomen.
 8. Gebruik
  1. AUTO1 streeft er naar ervoor te zorgen dat de ZRT service altijd zonder onderbreking en foutloos beschikbaar is. Vanwege de aard van het Internet, kan dit niet worden gegarandeerd. De dealers toegang tot de ZRT dienst kan soms worden onderbroken of beperkt mogelijk zijn voor reparatie, onderhoud, of de introductie van nieuwe diensten. AUTO1 probeert de frequentie en de duur van elk van deze tijdelijke onderbrekingen of beperkingen beperken.
  2. AUTO1 biedt geen garantie voor technische gebreken te aanvaarden, in het bijzonder, voor onderbroken beschikbaarheid van de ZRT dienst of voor de fouten in de weergave van de inhoud zoals door de dealer ingevoerd. Als de ZRT service niet beschikbaar is, kan de dealer contact opnemen met de klantenservice.
  3. De dealer geeft AUTO1 en haar relaties het overdraagbaar recht, kosteloos en niet tijdsgebonden, inhoudelijk gebonden en regionaal gebonden, verzonden naar AUTO1, inclusief voertuiggegevens en foto’s genomen tijdens de inspectie bij de dealer, te gebruiken, online en offline.
 9. Persoonsgegevens
  • AUTO1 is gerechtigd persoonsgegevens van de dealer of zijn agenten omwille de rechtshandhaving, de regelgevende instanties, andere autoriteiten of geautoriseerde derde partijen als gevolg van vraag naar informatie in verband met een onderzoek, het vermoeden van een misdrijf, een onrechtmatige daad of andere handelingen die kunnen leiden tot een verplichting voor AUTO1 te passen, te verstrekken.
 10. Overige
  1. De dealer dient het voertuig niet aan derden of andere verkoopkanalen aan te bieden vanaf de datum van het begin van de voertuiginspectie tot de aankoop door AUTO1 of het falen van de aankoop.
  2. De dealer draagt het risico van het voertuig tussen de tijd van de inspectie en inkoop, dat wil zeggen, de vernietiging of de verslechtering van de toestand van het voertuig, zo lang als een koopcontract tussen de dealer en is AUTO1 gesloten.
  3. Voor alle contracten, juridische relaties en zakelijke relaties onderworpen aan deze voorwaarden, evenals de daarmee samenhangende vorderingen en die daaruit voortvloeien, is het Belgisch recht van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht.
  4. Exclusieve bevoegdheid voor alle huidige en toekomstige vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie is de maatschappelijke zetel van Wijkopenauto’s BVBA. AUTO1 heeft ook het recht om de betreffende dealer te klagen bij hun algemene bevoegde rechtbank.

  (vanaf december 2016)