Veebileht www.auto1.com kuulub ettevõttele Auto1.com GmbH, Berliin (edaspidi "auto1.com" või "meie" ).

Veebilehe www.AUTO1. kasutamise tingimusedcom ja veebilehel AUTO1. saadaolevad teenusedcom GmbH

Palun lugege enne veebilehe ja AUTO1.com teenuste kasutamise hoolikalt läbi alltoodud tingimused. Kasutades veebilehte AUTO1.com ja selle teenuseid, nõustute alltoodud tingimustega.

§ 1 Üldsätted
 1. www.AUTO1.com on veebileht, mida haldab ettevõte Auto1.com GmbH asukohaga Berliinis, edaspidi AUTO1.com.
 2. AUTO1.com peab veebilehte, millele pannakse välja autode müügipakkumised, mis on mõeldud isikutele, kes tegutsevad autode edasimüüjatena, edaspidi kasutajad. AUTO1.com on müüdavate autode omanik.
 3. Käesolevad tingimused puudutavad veebilehe AUTO1.com ja selle teenuste kasutamist. Veebilehe AUTO1.com ja selle teenuste kasutamine on võrdsustatud käesolevate tingimustega nõustumisega. AUTO1.com jätab endale õiguse põhjust nimetamata käesolevaid tingimusi muuta.
 4. Kasutajate poolt pakutavad tehingutingimused, mis on vastuolus käesolevate tingimustega, ei ole kehtivad.
§ 2 Registreerumine
 1. Registreeruda saavad ainult autode edasimüüjad. Registreeruda saab nii juriidilise kui füüsilise isikuna. Kui isik ei registreeru endanimel, peab tal registreerumiseks olema volitus.
 2. AUTO1.com otsustab pärast registreerumistaotluse saamist, kas taotlus rahuldatakse või mitte. Pärast registreerumise kinnitamist saadab AUTO1.com kasutajale kirjaliku kinnituse või juurdepääsuandmed (kasutajanimi ja salasõna).
 3. Registreerimisprosessi käidus, nagu ka edasiste ärisuhete käigus, on AUTO1.com volitatud nõudma kehtivat väljavõtet äriregistrist. Välismaiste ettevõtete käest võidakse nõuda selle dokumendi vasteid.
 4. Registreerumise käigus esitatud andmete muutumisel on kasutaja kohustatud teavitama sellest viivitamatult veebilehte AUTO1.com. Sellise info võib edastada telefoni või e-posti teel.
 5. Kasutaja on kohustatud hoidma saladuses oma ligipääsuandmeid (eriti salasõna). Lisaks sellele on kasutaja kohustatud viivitamata teavitama veebilehte AUTO1.com juhul, kui mõni kõrvaline isik võis saada juurdepääsu tema kontole.
 6. Kasutaja vastutab kõigi toimingute eest, mida tehakse tema juurdepääsuandmeid kasutades. Kui kolmas isik kuritarvitab kasutaja kontot põhjustel, mis ei tulene kasutajast, ei ole kasutaja vastutav.
§ 3 Juurdepääsu blokeerimine
 1. AUTO1.com võib võtta vastavaid meetmeid, kui on olemas tõendid, et kasutaja rikub seadust või käesolevaid tingimusi või kui veebilehel AUTO1.com on põhjendatudalused selliseid rikkumisi kahtlustada, seda eriti juhul, kui kasutaja hilineb veebilehega AUTO1.com või sellele alluva ettevõttega sõlmitud tehingutest tulenevate kohustuste täitmisega.
 2. Nimetatud meetmete hulka kuulub juurdepääsu piiramine veebilehele AUTO1.com ja selle teenustele ning konto ajutine või lõplik blokeerimine. Meetmete valimisel lähtub AUTO1.com kahju kannatanud kasutajate huvidest.
§ 4 Kasutaja õigused
 1. Kasutajal on õigus kuvadakäesolevate tingimuste raames oma ekraanile automüügipakkumisi. Kasutajal on samuti õigus avaldada autoostusoove, mis on siduvad.
 2. Keelatud on tegevused, mis on suunatud veebilehe AUTO1.com ja selle teenuste kasutamise takistamisele või raskendamisele.
 3. Kasutajal ei ole ilma kirjaliku loata õigust mujal kasutada veebilehelt AUTO1.com pärinevaid andmeid. Eelkõige on keelatud ilma kirjaliku loata koguda edasiseks kasutamiseks andmeid automaatsete programmide ja arvutirootite abil.
 4. Veebilehe AUTO1.com linkimine ja integreerimine on ilma kirjaliku loata keelatud.
 5. AUTO1.com esitlusviis ja teenuste funktsionaalsuse ulatus võivad erineda nende kasutusviisist (näiteks arvuti tarkvaraversioon ja veebilehe mobiilne versioon).Teenuste ja veebilehe kasutamise võimalus sõltub tehnilistest tingimustest.
§ 5 Kaebused
 1. AUTO1.com ei võta vastu tehniliste probleemidegaseotud kaebusi, eelkõige kaebusi, mis on seotud veebilehe juurdepääsetavuse probleemide või veebilehe sisu ebakorrektse kuvamisega.
 2. Kui veebilehele puudub juurdepääs, võib kasutaja võtta ühendust klienditeenindusega.
§ 6 Andmekaitse
 1. Isikuandmete kaitse on AUTO1.com jaoks väga oluline. Võimalikult kõrge andmekaitse taseme tagamiseks järgib AUTO1.com järgib kõiki andmekaitset reguleerivaid seadusi.
 2. Isikuandmete kaitse eest vastutab ettevõte AUTO1 Polska SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (UL. POŁCZYŃSKA 31A 01-377 WARSZAWA). Isikuandmetega seotud küsimustes võivad kasutajad alati pöörduda AUTO1.com poole. Kõige parem on kirjutada e-posti aadressil PL_ABI@AUTO1.COM.
 3. Isikuandmete all mõistetakse andmeid, mille kasutaja vabatahtlikult esitab, näiteks e-posti aadress ja telefoninumber. Veebilehel AUTO1.com (Auto1.com) kogutakse isikuandmeid vaid juhul, kui kasutaja sellega nõustub.
 4. Kasutajate isikuandmeid kasutatakse vaid teenuste osutamiseks vajalikul määral. AUTO1.com või sellele alluvad ettevõtted võivad kasutada isikuandmeid ka turunduslikul eesmärgil. Kasutaja e-posti aadressi kasutatakse kaupade või teenuste pakkumiste edastamiseks.
§ 7 Vastutuse välistamine
 1. AUTO1.com teeb kõik endast oleneva, et juurdepääs veebilehele ja teenustele toimiks tõrgeteta. Interneti olemuse tõttu ei saa see aga olla alati tagatud. Ka juurdepääs veebilehele AUTO1.com võib olla piiratud või võimatu veebilehe uuendamise või uute teenuste käivitamise tõttu. AUTO1.com teeb kõik endast oleneva, et veebilehe juurdepääsu katkestused ja probleemid oleksid võimalikult lühikesed ja harvad.
 2. AUTO1.com vastutab täielikult kahjude eest, mille on põhjustanud AUTO1.com, selle töötajad ja selle juriidilised esindajad kas siis tahtlikult või ettevaatamatusest.
 3. Väikese väärtusega kahjude puhul, kui ei tekki lepingulisi kohustusi, ei ole AUTO1.com vastutav. Muudel juhtudel on AUTO1.com vastutus väiksemate kahjude eest piiratud nendega, mille tekkimist võib pidada tüüpiliseks. Sellistel juhtudel on vastutus piiratud seda tüüpi kahju keskmise maksumusega.
 4. Ülaltoodud vastutuse piiranguid ei kohaldata kehavigastuste, elu kaotamise ja tervisekahjustuste korral, samuti kuritegude tagajärjel tekkinud kahjude korral.
 5. Ülaltoodud vastutuspiirangud kehtivad ka AUTO1.com töötajatele ja juriidilistele esindajatele.
§ 8 Autoriõigused ja kasutustingimused
 1. Kõik firmamärgid, logod, sümbolid ja muud veebilehel AUTO1.com olevad andmed on kaitstud autoriõigustega. Veebilehe AUTO1.com kasutamine ei anna õiguse loetletud infot mujal kasutada. Selle info, muutmine töötlemine või kasutamine meedias on keelatud, välja arvatud juhtudel, kui selleks on kirjalik luba.
 2. AUTO1.com sümbolite või firmainfo volitamata kasutamine on seadusevastane.
§ 9 Lõppsätted

Kui ka mõni loetletud tingimustest kaotab kehtivuse, ei mõjuta see ülejäänud tingimuste kehtivust. Kehtivuse kaotanud tingimus asendatakse sisult võimalikult lähedase ja seadusega kooskõlas oleva tingimusega..

§ 10 Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

Kohandatav õigus on Saksa õigus. Kohtualluvuse koht on Berliin.

(Avaldatud: Jaanuar 2014)


Tingimused kasutatud autod

(Mai 2016.a versioon)

 1. Üldsätted
  1. Autokaupmeestele müüakse eksklusiivselt kasutatud autosid läbi müügiportaali www.auto1.com (edaspidi: portaal). Tegutsev ettevõte on AUTO1 Polska Sp. z o.o (edaspidi: Tegutsev ). AUTO1 Polska Sp. z o.o. on WKDA Holding GmbH, Blankenburger Straße 23, 13089 Berliin/Saksamaa tütarettevõte. WKDA Holding GmbH või AUTO1 Polska Sp. z o.o. (edaspidi: müüja) on läbi portaali pakutavate autode omanik ja müüja.
  2. Ainult portaalis registreeritud autokaupmehed (edaspidi: “kaupmehed”) saavad olla müüjad. Portaali tingimused on kehtivad.
  3. Lepingu sõlmimine kaupmehe ja müüja vahel põhineb eksklusiivselt käesolevatel tingimustel. Teisi, eriti vastupidiseid või eriarvamuslikke tingimusi müüja ei tunnusta. Seda kohaldatakse ka reeglitele, mis olemasolevates tingimustes ei sisaldu. Teiste tingimuste tunnustamiseks on vaja müüja selgesõnalist ja kirjalikku nõusolekut.
 2. Lepingu sõlmimine
  1. Üldsätted
   1. Portaal reklaamib kasutatud autosid, mis on müüja vara. Portaal on jagatud rubriikideks “Kiire ost”, “24t oksjon”, “Ei ostnud” ja “Live Oksjon”. Reklaamitud autod üldiselt ei esinda pakkumust müügilepingu sõlmimiseks, vaid kutset pakkumuseks kaupmehe läbi (nn kutse pakkumusele).
   2. Kaupmees otsib välja sõiduki ja esitab huvi korral vastavale sõidukile pakkumuse esitades ostuhinna. Seejärel esitab kaupmees müügilepinguks siduva pakkumuse Vastaval pakkumusperioodil ja peale seda on pakkumus kaupmehe jaoks siduv.
   3. Õigused ja kohustused, mis põhinevad materialiseerunud müügilepingul on kooskõlas vastavate tingimustega, mis on kehtivad lepingu sõlmimise ajal. Hetkel kehtivate tingimuste versioon on salvestatud ja kättesaadav veebisaidil www.auto1.com. Peale lepingu sõlmimist läheb müüdud sõiduki riisiko üle kaupmehele.
   4. Ostulepingul põhinev õiguste ja kohustuste üleminek toimub müüja kirjalikul nõusolekul.
   5. Ostuleping materialiseerub, kui kaupmees saab e-mailiga tellimuse kinnituse
  2. Kiire ost
   1. Rubriigis “Kiire ost” reklaamitakse valitud sõidukeid fikseeritud hinnaga Nimetatud sõidukid esindavad vaid kutset pakkumuseks läbi kaupmehe. Pakkumuse periood ei ole piiratud.
   2. Kaupmehel on õigus nimetatud sõidukid osta reklaamitud hinna eest. Sellel eesmärgil esitab kaupmees ostulepingu sõlmimiseks vastava siduva pakkumuse.
   3. Läbi pakkumuse aktsepti ostuleping materialiseerub. Ostulepingu materialisatsioon kommunikeeritakse koheselt, enamasti ühe tööpäeva jooksul kaupmehe e-mailile või faksile. Peale kaupmehe poolt e-maili või faksi saamist hakkavad kõik ostulepinguga seotud tagajärjed kehtima.
  3. 24t oksjon
   1. Rubriik “24t oksjon” on aktiveeritud vaid valitud kaupmeestele. Nimetatud rubriigis reklaamitakse müüja poolt alles ostetud sõidukeid. Sõidukite pakkumusperiood on kindlaks määratud. Iga reklaamitud sõiduki pakkumusperiood on tavaliselt kuni 24 h detailses vaates nähtav.
   2. Kaupmees võib pakkumisperioodil vastava sõiduki ostulepingu sõlmimiseks esitada maksimaalselt kaks siduvat pakkumist. Pakkumisperioodil sõidukile esitatud kõrgeim pakkumus on siduv.
   3. Müüja poolt nimetatud pakkumuse aktsepteerimisel ostuleping materialiseerub. Ostulepingu materialisatsioon kommunikeeritakse koheselt, enamasti ühe tööpäeva jooksul, kaupmehe e-mailile või faksile. Peale kaupmehe poolt e-maili või faksi saamist hakkavad kõik ostulepinguga seotud tagajärjed kehtima.
  4. Ei ostnud
   1. Rubriik “Ei ostnud” aktiveeritakse ainult valitud kaupmeestele. Nimetatud rubriigis näevad kaupmehed filiaalides hinnatavaid sõidukeid reaalajas – paraleelne ja reaalajas pidev ostuprotsess läbi müüja.
   2. Kaupmehel on õigus ostulepingu sõlmimiseks esitada maksimaalselt kaks siduvat pakkumust. Sõidukile esitatud kõrgeim pakkumus on siduv 14 päeva jooksul.
   3. Müüja poolt nimetatud pakkumuse aktsepteerimisel ostuleping materialiseerub. Ostulepingu materialisatsioon kommunikeeritakse koheselt, enamasti ühe tööpäeva jooksul, kaupmehe e-mailile või faksile. Peale kaupmehe poolt e-maili või faksi saamist hakkavad kõik ostulepinguga seotud tagajärjed kehtima.
  5. Live Oksjon
   1. Rubriik “Live Oksjon” aktiveeritakse vaid valitud kaupmeestele. Nimetatud rubriigis näevad kaupmehed filiaalides hinnatavaid sõidukeid reaalajas – paraleelne ja reaalajas pidev ostuprotsess läbi müüja. Kaupmees võib oksjonil esitada siduvaid pakkumusi piiratud aja jooksul.
   2. Kaupmehel on ostulepingu sõlmimiseks õigus esitada piiramatul arvul siduvaid pakkumusi. Sõidukile esitatud kõrgeim pakkumus on siduv 7 päeva jooksul.
   3. Müüja poolt nimetatud pakkumuse aktsepteerimisel ostuleping materialiseerub. Ostulepingu materialisatsioon kommunikeeritakse koheselt, enamasti ühe tööpäeva jooksul, kaupmehe e-mailile või faksile. Peale kaupmehe poolt e-maili või faksi saamist hakkavad kõik eelpoolnimetatul põhinev ostulepinguga seotud tagajärjed kehtima.
 3. Tasumine
  1. Kaupmees on kohustatud tasuma ilma vähendamata täieliku ostusumma. Detailid tulenevad vastava tellimuse kinnitusest. Ostuhind kuulub kohesele tasumisele. Ostulepingu sõlmimsele ja tellimuse kinnituse saatmisele peab viivitamatult järgnema ostuhinna tasumine. Makse tuleb teostada pangaülekandega tellimuse kinnituses märgitud müüja arvele kolme päeva jooksul peale lepingu sõlmimist. Kõik hinnad kajastatakse eurodes (EUR).
  2. Kaupmehel on õigus keelduda müüja nõuetest juhul, kui vastunõue on vaieldamatu või kui esineb õiguslikult siduv regulatsioon. Kaupmehel on õigus rakendada kinnipidamisõigust ainult siis, kui see põhineb ostulepingust tulenevatel nõuetel.
  3. Juhul, kui kaupmees maksega hilineb, on müüjal õigus ostulepingust taganeda. Tasumisega hilinemiseks loetakse seda, kui tasumiskuupäevast on möödunud 14 päeva. Peale tagasivõtmise kuulutamist turustab müüja sõidukid uuesti. Kaupmehe kahjude kompensatsiooniks nõutakse minimaalne võimalik tulu.
  4. Tasud teenuste eest on toodud kehtivashinnakirjas . Prinditav nimekiri saab alati vaadata veebilehelt kasutades järgmist linki: Hinnakiri
 4. Vastuvõtmine
  1. Kaupmees vastutab müüdud sõiduki vastavas kohas vastuvõtmise eest. Peale ostulepingu sõmimist edastab müüja vajaliku informatsiooni vastuvõtmise, eelkõige koha, lahtiolekuaegade, varaseima võimaliku kohtumise (tarneteade) kohta kaupmehele. Müüja jätab endale õiguse transportida sõiduk sisemise logistika kohaselt kuni vastuvõtmiseni teise kohta.
  2. Kaupmees on kohustatud ostetud sõiduki vastu võtma kohas, mis on märgitud tellimuse kinnituses, või hoolitsema alternatiivse transportimise eest, kolme tööpäeva jooksul peale ostulepingu sõlmimist
  3. Juhul kui kaupmees ei täida nõuet hiljemalt 7 päeva peale ostulepingu sõlmimist, nõuab müüja viivist summas 15 eurot päeva ja sõiduki eest. Kaupmees on kohustatud nimetatud viivise müüjale tasuma, v.a kui ta ei tõenda, et sõiduki hoiustamise tõttu ei ole kulusid tekkinud või on need minimaalsed. Müüjal on kuni viivise täieliku tasumiseni õigus sõiduki üleandmisega viivitada.
  4. Müüja tagab müüdud sõiduki vastuvõtmiseks kaupmehele ligipääsu ettevõtte territooriumile või muule altenatiivsele kohale.
  5. Kaupmehel on õigus omal riskil ja kulul paluda müüjal organiseerida transport läbi mõne muu logistikapakkuja.
 5. Omandiõiguse säilitamine
  1. Peale kaupmehe kõigi ostulepingust tulenevate kohustuste täitmist, on müüja kohustatud sõiduki ja muud sellega seonduvad lisad ja registreerimisdokumendid üle andma Kuni kaupmehe kõigi ostulepingust tulenevate kohustuste täitmist lasub omandiõigus ja muud sellega seonduvad õigused müüjal.
  2. Omandiõiguse säilimise ajal on müüjal õigus registreerimisdokumendid endale hoida.
  3. The seller is obliged to maintain the due diligence for handling the sold vehicles. Müüja on kohustatud säilitama nõuetele vastavuse müüdud sõidukite käsitlemisel.
 6. Materiaalne defekt
  1. Kaupmeestele sõidukite müük toimub välistades materiaalse defekti nõudeid. Materiaalse defekti nõuded on välistatud eriti siis, kui defekt või kahju on tekkinud seoses loomuliku kulumisega. Rohkem informatsiooni on jaos H. Materiaalse defekti vastutus on ette nähtud üks aasta peale sõiduki vastuvõtmist.
  2. Kaupmees on kohustatud sõiduki peale võõrandamist koheselt üle vaatama. Juhul kui ilmnevad defektid, on kaupmees kohustatud müüjat sellest koheselt teavitama, s.t peale võõrandamist seitsme tööpäeva jooksul. Juhul kui kaupmees nimetatust ei teavita, loetakse kaup heakskiidetuks, v.a kui defekti ei suudetud ülevaatamisel kindlaks teha.
  3. Juhul kui defekt, mida ei suudetud võõrandamisel kindlaks teha, ilmneb hiljem, on kaupmees kohustatud sellest müüjat seitsme tööpäeva jooksul teavitama. Vastasel juhul loetakse sõiduk olenemata defektist heakskiidetuks. Nimetatu ei kohaldu juhul kui müüja või tema agent defekti pahatahtlikult varjavad.
  4. Välistamine ei kohaldu kahjunõuetele, mis põhinevad müüja või tema agentide raskel ettevaatamatusel või teadlikul kohustuste rikkumisel, samuti seoses elulise-, kehalise- ja tervisliku kahjuga.
  5. Eespool nimetatud reeglid ei kehti eripakkumiste korral, kui auto müüakse nn "Viimane võimalus" oksjonil. Nendel juhtudel ostja saab võimaluse osta auto alla turuhinda ja loobb tulevaste nõuete esitamisest.
 7. Muud tingimused
  1. Lepingu pooled ja lepingu objekt dokumenteeritakse tellimuse kinnituse vormis. Ostulepingus tehtud käsitsi kirjutatud muudatused või lisad ei ole õiguslikud. Müüja on õigus igal ajal muuta internetilehekülgi, eeskirju ja tingimusi.
  2. Ärisuhtes kehtib ärisuhte alguses kehtiv tingimuste version.
  3. Kõikide lepingute, õiguslike- ja ärisuhete puhul, tingimustest tulenevate nõuete puhul kehtib Saksa õigus ja EL-i müügiõigus.
  4. Kõik käimasolevad ja tuleviku nõuded lahendatakse müüja asukoha kohtus (Berliin). Müüjal on õigus esitada hagi vastava lepingupartneri vastu oma üldkohtualluvuse kohtus.
 8. Muud kokkulepped
  1. Sõidukite müük müüjalt kaupmeestele toimub välistades materiaalseid defekte puudutavaid nõudeid. See kehtib eelkõige:
   1. — Sõidukite puhul, mis on märgitud kahjustatud sõidukitena
   2. — Sõidukite puhul, mille kilometraaž on suurem kui 175.000 km
   3. — Sõidukite puhul, mis on vanemad kui 10 aastat
   4. — Normaalse amortisatsiooni puhul
   5. — Nähtavad defektid ja kahjud ning eelkõige:
    1. — Väikesed värvikriimud
    2. — Väiksed mõlgid
    3. — Puuduvad antennid
    4. — Kriimud velgedel
    5. — Määrdunud sisemus
    6. — Tühjad rehvid
    7. — Väikesed kahjud seoses tuuleklaasi vigastanud kiviga
    8. — Kadunud sõiduki kasutusjuhend
    9. — Kadunud CD-, DVD- või GPS-i mälukaart
    10. — Kadunud pagasiruumi kate või mütsiriiul
    11. — Kadunud juhtimispult
    12. — Komponentide kadunud võtmed (teisaldatav haagise konks, katuseraamid, jne.)
    13. — Läbipõlenud pirnid
   6. — Kuluvate osade tehnilised kahjud ning eelkõige:
    1. — Väljalaskesüsteem
    2. — Konditsioneeri gaas (Õhukonditsioneeri vedelik)
    3. — Amortisaatorid
    4. — Purunenud vedrud
    5. — Õõtshoovad ja pistikupesad
    6. — Siduri kulumine
    7. — Kahemassiline hooratas
    8. — Pidur, käsipidur ja pidurisilinder
    9. — Rattalaagrid
    10. — Amordi- ja veovõlli tugilaagrid
    11. — Aku
    12. — Vedelike väljajooks
    13. — Kojamehed

(Mai 2016.a versioon)