Andmete privaatsuse avaldus

Täname teid huvi eest meie ettevõtte vastu ja meie veebisaidi www.auto1.com (edaspidi „veebisait“) külastamise eest.

See andmete privaatsusavaldus annab teile teavet AUTO1.com ja AUTO1 Polska Sp. z o.o. (edaspidi ühiselt „AUTO1.com” või „meie”) töödeldavate isikuandmete olemuse, ulatuse ja eesmärgi ning ka õiguste kohta, millele olete seotud õigustatud.

See andmete privaatsusavaldus kehtib vastavalt rakenduste kasutamisele, mida haldab AUTO1.com või tema sidusettevõtted.

1. Teie isikuandmete töötlemise eest vastutav töötleja

Sõltuvalt vastavast töötlemistegevusest vastutab kas AUTO1.com GmbH või AUTO1 Polska Sp. z o.o. teie isikuandmete töötlemise eest ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (edaspidi "GDPR") ja muude andmekaitse-eeskirjade tähenduses.

 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstraße 72,
 • 10961 Berliin,
 • Saksamaa,
 • telefon: +49 (0)30 / 201 63 405,
 • e-post: info@auto1.com

vastutab veebisaidi kasutamisel kogutud isikuandmete töötlemise eest.

 • AUTO1 Polska Sp. z o.o.
 • Połczyńska 31A,
 • 01-377 Warszawa,
 • Poola,
 • e-post: cee_iod@auto1.com

vastutab kõigi muude töötlemistoimingute eest.

2. Andmekaitseametnik

Kui teil on andmekaitsega seotud küsimusi ja / või ettepanekuid, võite igal ajal otse ühendust võtta meie andmekaitsemeeskonnaga, saates e-kirja aadressile cee_iod@auto1.com.

3. Kasutatud andmete töötlemine

Iga kord, kui kasutaja sellele veebisaidile juurde pääseb, kogub see veebisait üldandmeid ja teavet. Need üldandmed ja teave on salvestatud serveri logifailidesse. See puudutab järgmisi andmeid:

 • kasutatavad brauseritüübid ja versioonid,
 • juurdepääsusüsteemi kasutatav operatsioonisüsteem,
 • veebileht, kust pääsusüsteem sellele veebisaidile saabus (tuntud kui suunaja),
 • alamveebisaidid, millele sellel veebisaidil pääseb juurde pääsusüsteemi kaudu,
 • veebisaidile juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg,
 • IP-aadress,
 • juurdepääsusüsteemi Interneti-teenuse pakkuja ja
 • muud sarnased andmed ja teave, mis on suunatud ohu vältimisele meie IT-süsteemidele suunatud rünnakute korral.

AUTO1.com vajab neid andmeid:

 • õigesti edastada selle veebisaidi sisu ning tagada meie IT-süsteemide ja selle veebisaidi aluseks oleva tehnoloogia püsiv funktsionaalsus.

Selle töötlemistoimingu õiguslik alus on art. GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b.

 • selle veebisaidi sisu ja reklaami optimeerimine.

Selle töötlemistoimingu õiguslik alus on art. GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi on kohandada veebisaiti vastavalt kasutaja vajadustele ja parandada meie teenuseid.

 • samuti anda õiguskaitseasutustele teavet, mis on vajalik kriminaalmenetluse läbiviimiseks küberrünnaku korral.

Selle töötlemistoimingu õiguslik alus on art. GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti c alapunkt f. AUTO1.com-il on ülekaalukas õigustatud huvi Veebisaidi turvalisuse tagamiseks ja väärkasutuse vältimiseks.

4. Teie poolt esitatud andmete töötlemine

Kogume ja salvestame andmeid, mille olete meile andnud veebisaidi kasutamisel, täpsemalt veebisaidi rakenduste, teenuste või tööriistade kasutamisel.

Sellised andmed hõlmavad järgmist:

 • andmed, mille esitate registreerumisel või meie teenusele registreerumisel, nagu nimi, e-posti aadress, telefoninumber, mobiiltelefoni number;
 • andmed, mille olete meile andnud kasutatud sõiduki ostulepingu sõlmimiseks;
 • Andmed, mille esitate meile veebisaidi kaudu Hollandist imporditud sõiduki registrist kustutamiseks.
 • Andmed, mida edastate meile auto rahastamise eesmärgil.

Selle töötlemistoimingu õiguslik alus on art. GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b.

 • andmed, mis edastatakse mis tahes probleemide lahendamise ja veebisaidil peetava kirjavahetuse / tagasiside või e-posti / faksi / posti või telefoni teel;
 • täiendavad isikuandmed, mida me teilt küsime ja mida vajame autentimiseks või kinnitamiseks.

Selle töötlemistoimingu õiguslik alus on art. GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti b alapunkt f. Meil on õigustatud huvi parandada oma teenuseid ja kaitsta end väärkasutuse eest.

5. Isikuandmete edastamine sidusettevõtetele

AUTO1.com-iga seotud ettevõtetel (edaspidi koos "AUTO1 Group") võib olla juurdepääs teie isikuandmetele või neid töödelda, kui see on vajalik käesolevas andmete privaatsusavalduses nimetatud töötlemise eesmärkide saavutamiseks või kui see on vajalik lepinguliste või juriidiliste kohustuste täitmiseks. rühmast AUTO1. AUTO1 Grupp tagab lepinguliselt, et iga ettevõte täidaks kõrgeid andmekaitse ja andmeturbe standardeid. Selle töötlemise õiguslik alus on art. GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f, mille kohaselt on meie õigustatud huvi allhanke sidusettevõtetele sisemised haldusotstarbed tellida ja seeläbi meie teenuseid täiustada.

Kui AUTO1.com edastab isikuandmeid sidusettevõtetele väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, siis jaotise 6. lõige 3 kehtib vastavalt.

6. Isikuandmete edastamine välistele teenusepakkujatele

AUTO1.com saab abi välistelt teenusepakkujatelt teatud tehniliste andmeanalüüsi, töötlemise või salvestamise protsesside jaoks (nt agregeeritud, mitte-isikuliste statistiliste andmete saamiseks andmebaasidest või varukoopiate säilitamiseks). Need teenusepakkujad on hoolikalt valitud ja vastavad kõrgetele andmekaitse- ja andmeturbe standarditele. Nad on kohustatud säilitama ranget konfidentsiaalsust ja töötlema isikuandmeid ainult siis, kui AUTO1.com on neid volitanud ja vastavalt AUTO1.com-i juhistele.

AUTO1.com teeb koostööd ettevõtete ja muude üksustega, kes pakuvad erialaekspertiisi erivaldkondades (nt maksukonsultandid, õigusnõustajad, raamatupidamisfirmad, logistikafirmad, koostöövahendid). Need üksused on kas juriidiliselt või lepinguliselt kohustatud hoidma konfidentsiaalsust. Kui isikuandmete edastamine nendele üksustele on vajalik, on õiguslikuks aluseks sõltuvalt vastava koostöö liigist GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b või f. AUTO1.com'il on õigustatud huvi parandada teenuseid, kasutades selleks välisekspertiisi.

Kui edastame isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda asuvatele vastuvõtjatele (nn kolmandatele riikidele), tagame, et asjaomases kolmandas riigis või kolmanda riigi vastava vastuvõtja poolt on tagatud asjakohane andmekaitse tase. Edastamine võib põhineda Euroopa Komisjoni "piisavuse otsusel" või asjakohastel kaitsemeetmetel, näiteks ELi standardlepingute klauslitel või siduvatel ettevõtte eeskirjadel.

7. Vaba tekstiotsing

AUTO1.com võimaldab teil otsida veebisaidil sõidukeid, kasutades vaba tekstiotsingut. AUTO1.com kasutab selle otsingufunktsiooni pakkumiseks OpenAI (OpenAI Ireland Ltd.) ChatGPT'i. Otsingutulemuste genereerimiseks edastatakse kasutaja sisestatud tekst OpenAI-le. Kasutaja isikuandmete edastamine OpenAI poolt ei ole ette nähtud ja see toimub ainult siis, kui kasutaja sisestab isikuandmed vabatekstiväljale. OpenAI ei kasuta kasutaja poolt vabatekstiväljale sisestatud andmeid oma eesmärkidel. Õiguslik alus on art. 6 lg. 1 lit. b, f GDPR. Kui me tugineme õigustatud huvile, siis selleks on veebilehe otsingufunktsiooni optimeerimine kasutaja jaoks. OpenAI-ga on kokku lepitud ELi standardsed lepingutingimused, et tagada andmete edastamine koos asjakohaste kaitsemeetmetega vastavalt art. 46 GDPR.

8. Uudiskirja saatmine

Kui te registreerite end uudiskirjale ja annate nõusoleku edasise teabe saamiseks, kasutame teie andmeid, kasutame teie e-posti aadressi selleks, et saata teile vastavat uudiskirja, milles teavitame teid regulaarselt huvipakkuvatest teemadest (nt tooteuuendused, oksjoniteated, tehinguteave). Selle töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek vastavalt art. 6 lõike 1 punktile 1. 1 lit. a GDPR.

Meie uudiskirja saadab postiteenuse pakkuja MessageBird B.V. (Trompenburgstraat 2C, 1079 TX Amsterdam, Madalmaad). Andmete edastamist USAsse ei saa välistada. Oleme sõlminud MessageBirdiga tellimuste töötlemise lepingu, mis sisaldab Euroopa Komisjoni standardseid lepingutingimusi. Täiendavat teavet leiate MessageBird'i privaatsuspoliitikast https://messagebird.com/legal/privacy.

Selleks, et tagada teie nõuetekohane registreerimine uudiskirjale - st et vältida kolmandate isikute nimel volitamata registreerimisi - saadame teile pärast teie esimest uudiskirja registreerimist kinnitava e-kirja, kasutades topeltregistreerimismenetlust, milles palume teil oma registreerimist kinnitada.

Samuti salvestame teie IP-aadressi ning uudiskirja registreerimise ja kinnituse kuupäeva ja kellaaja, et saaksime hiljem registreerimist jälgida ja tõestada. Me salvestame teie e-posti aadressi, et saata teile uudiskirja, kuni te loobute tellimusest või lõpetame uudiskirja saatmise.

Uudiskirjad sisaldavad nn jälgimispiksleid meie uudiskirjakampaaniate statistiliseks hindamiseks. See on HTML-formaadis e-kirjas olev minigraafik, mis võimaldab meil tuvastada, kas ja millal te olete e-kirja avanud ja milliseid e-kirjas olevaid linke kasutasite. Teie IP-aadress edastatakse ka meie serveritele. Kuid me ei salvesta seda ega muid isikuandmeid. Selle töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek vastavalt art. 6 lõike 1 punktile 1. 1 lit. a GDPR.

Te võite igal ajal tühistada oma nõusoleku igat liiki uudiskirjade suhtes, ilma et teile tekiksid muud kulud kui põhitariifi kohased edastuskulud (st näiteks teie Interneti-teenuse pakkuja kulud). Sellisel juhul ei saa me teile enam uudiskirja saata. Kui me saame teilt tühistamise, lisame teie isikuandmed musta nimekirja, mida kasutame selleks, et tagada, et me ei saadaks teile enam soovimatut reklaami. Selle töötlemise õiguslik alus on art. 6 lg. 1 lit. f GDPR. Meie õigustatud huvi on soovimatute uudiskirjade vältimine.

9. Küpsised ja muud tehnoloogiad

See veebisait kasutab küpsiseid. Küpsised on tekstifailid, mis paigutatakse ja salvestatakse arvutisüsteemi internetibrauseri kaudu. Küpsised salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ja need ei tekita seal mingit kahju. Veebisaidi küpsised sisaldavad kasutaja isikuandmeid.

Lisaks küpsistele kasutab see veebisait ka nn kohalikke salvestustehnoloogiaid (edaspidi "objekt"). Need salvestavad andmeid lokaalselt brauseri vahemällu, mis jääb alles ja on loetav ka pärast brauseriakna sulgemist, kui vahemälu ei kustutata.

Nii objektid kui ka küpsised (edaspidi ühiselt "tehnoloogiad") võivad olla tehniliselt vajalikud, sest ilma nendeta ei toimiksid teatud veebilehe funktsioonid. ei toimiksid ilma nendeta. Teisi tehnoloogiaid seevastu kasutatakse kasutajate käitumise hindamiseks või reklaami kuvamiseks.

Me jagame kasutatavad tehnoloogiad kolme kategooriasse vastavalt funktsioonile ja kasutusotstarbele: Vajalikud tehnoloogiad, analüütilised tehnoloogiad ja turundustehnoloogiad.

Andmete töötlemine vajalike tehnoloogiate abil põhineb õigustatud huvil vastavalt art. 6 lõike 6 alusel. 1 lit. f GDPR alusel meie teenuste tehniliselt veatu osutamise eesmärgil. Kui kasutaja deaktiveerib küpsiste seadistamise oma internetibrauseris, ei pruugi kõik selle veebisaidi funktsioonid olla täielikult kasutatavad.

Isikuandmete töötlemine analüütiliste ja turundustehnoloogiate kasutamise kaudu põhineb nõusolekul vastavalt artiklile. 6 lõikega. 1 lit. a GDPRi kohaselt. Nõusolekut saab igal ajal tulevikus selle lingi all tühistada.

a. Vajalikud tehnoloogiad

Vajalike tehnoloogiate kasutamine tagab meie veebisaidi funktsionaalsuse. Ilma nendeta ei saa veebisaiti kasutada eesmärgipäraselt. Töötlemise õiguslik alus on art. 6 lõik. 1 lit. f GDPR. Need tehnoloogiad on loetletud allpool:

 • Nimi: auto1_locale

Kirjeldus: Seda küpsist kasutatakse veebilehe kuvamiseks asjaomase kasutaja kohalikus keeles ja tagab seega kasutajasõbraliku kasutuskogemuse.

 • Nimi: APP_VERSION

Kirjeldus: See objekt tagab, et kasutajad kasutavad alati uusimat versiooni meie rakendusest. Automaatselt tuvastades ja kustutades aegunud andmeid kohalikus mälus, saab vältida võimalikke probleeme ja lihtsustada rakenduse uuendamist.

 • Nimi: consent_needed, consent_time, cookieBanner Closed

Kirjeldus: Need küpsised põhjustavad nõusolekubänneri ilmumise, mis võimaldab kasutajatel hallata oma eelistusi seoses tehnoloogiatega mida veebilehel kasutatakse.

 • Nimi: conversionRate.SEK

Kirjeldus: See küpsis salvestab saidi praeguse vahetuskursi. See võimaldab kasutajatel kuvada hindu oma eelistatud valuutas.

 • Nimi: riik

Kirjeldus: See küpsis salvestab kasutaja asukoha, et kuvada veebisaidi sisu ja teavet, mis on seotud riigi või asukohaga.

 • Nimi: hl

Kirjeldus: Seda küpsist kasutatakse kasutaja valitud keele või veebisaidi eelistatud keele salvestamiseks. Ilma selle küpsiseta ei saa veebisait salvestada kasutaja keele-eelistusi.

 • Nimi: isUserLogged

Kirjeldus: Seda küpsist kasutatakse kasutaja sisselogimise staatuse tuvastamiseks ja juurdepääsu võimaldamiseks asjakohasele sisule ja funktsioonidele. See aitab kaasa turvalisusele ja kasutajakogemuse isikupärastamisele.

 • Nimi: JSESSIONID, MPSESSID

Kirjeldus: Neid küpsiseid kasutatakse kasutaja sessiooni säilitamiseks veebilehel. Need sisaldavad unikaalset identifikaatorit, mida säilitatakse kogu kasutaja seansi jooksul saidil. Need aitavad tagada, et meie sait toimiks korralikult ja et kasutajad saaksid saidil sujuvalt liikuda.

 • Nimi: redux-cache-*

Kirjeldus: Seda objekti kasutatakse andmete ajutiseks salvestamiseks ja saidi jõudluse parandamiseks, eriti otsingupäringute ja filtrite töötlemisel. See aitab kiirendada saidi tööd ja pakkuda kasutajatele sujuvamat ja kiiremat kasutajakogemust.

 • Nimi: searchQuery*

Kirjeldus: See objekt salvestab autode kohandatud filtrisätteid. Filtrisätete salvestamine võimaldab kasutajatel vältida kõigi filtrikriteeriumide uuesti sisestamist iga kord, kui tehakse uus otsing, või varem sisestatud filtrisätete taastamist, kui nad külastavad saiti uuesti.

 • Nimi: selectedPartnerBranch

Kirjeldus: Seda objekti kasutatakse valitud filiaali andmete salvestamiseks kohtumiste broneerimise lehekülgedel. See takistab valitud teabe kadumist, kui kasutaja uuendab lehekülge või liigub erinevate lehekülgede vahel.

 • Nimi: xsrf_token

Kirjeldus: See küpsis kaitseb saiti ja selle kasutajaid mõnede rünnakute eest, mille puhul ründaja üritab kasutaja nimel soovimatuid toiminguid sooritada ilma kasutaja tahteta. See on oluline turvamehhanism, et tagada kasutaja toimingute terviklikkus ja konfidentsiaalsus.

 • Nimi: cache-module-local-storage

Kirjeldus: Seda objekti kasutatakse teatavate veebisaidi jaoks vajalike andmete või ressursside salvestamiseks. See võimaldab veebisaidil nendele andmetele ligi pääseda, ilma et neid oleks vaja uuesti serverist alla laadida.

 • Nimi: AWSALB, AWSALBCORS

Kirjeldus: Neid küpsiseid kasutab Amazon Webservices (vt punkt 14) ja neid kasutatakse kasutaja seansi haldamiseks. See vähendab veebilehe laadimisaega.

 • Nimi: Incap_ses_*, nlbi_*

Kirjeldus: Neid küpsiseid paigaldab Incapsula (vt punkt 15). Neid kasutatakse selleks, et tagada veebisaidi ja selle teenuste tõrgeteta toimimine Incapsula CDNi kaudu ning optimeerida jõudlust Incapsula kasutajate jaoks.

b. Analüütilised tehnoloogiad

See hõlmab tehnoloogiaid, mille kasutamine võimaldab statistilisi veebianalüüse ja ulatuse mõõtmist, näiteks selleks, et arendada ja parandada meie pakkumist teile. Töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek vastavalt GDPRi artikli 6 lõike a punktile a. Te saate oma nõusoleku tagasi võtta selle lingi kaudu. Analüüsitehnoloogiad on loetletud allpool:

 • Nimi: LanguageMenu_lpmru

Kirjeldus: See küpsis salvestab teavet kasutaja eelistatud keeleseadete kohta. Kasutaja eelistatud keeleseadete kohta. Seda kasutatakse kasutajaliidese kohandamiseks ja sisu kohandamiseks.

 • Nimi: utm, last_event, auto1_cid, auto1_tracking_session

Kirjeldus: Neid tehnoloogiaid kasutatakse kasutaja käitumise jälgimiseks veebilehel. Veebisaidil ja saada teavet kasutaja tegevuste kohta. Nad salvestavad kuupäeva ja kellaaega viimase logitud sündmuse, et paremini mõista ajastust ja interaktsiooni kasutajaid.

 • Nimi: rm_scroll_pos, arp_scroll_position

Kirjeldus: Neid küpsiseid kasutatakse kerimispositsiooni jälgimiseks. Kasutaja liikumist veebisaidil. Seda teavet kasutatakse selleks, et tagada olulise sisu jääb kasutaja vaatevälja ja optimeeritakse kerimise käitumist mobiilseadmetes. Kerimise käitumine mobiilseadmetes.

 • Nimetus: __utma, __utmt

Kirjeldus: Need küpsised seab Google Analytics (vt punkt 10) ja need salvestavad külastaja unikaalse identifikaatori, veebilehe esimese külastuse kuupäeva ja kellaaja, aktiivse külastuse alguse aja ning veebilehe külastuste koguarvu. Seda teavet kasutatakse veebilehe kasutamise kohta teabe kogumiseks ja analüüsimiseks.

 • Nimi: __utmb

Kirjeldus: Selle küpsise seab Google Analytics (vt punkt 10) ja kasutatakse veebisaidi külastajate käitumise jälgimiseks, mõõtmiseks jooksva külastuse kestust, registreeritakse lehekülje vaatamiste arv ja määratakse kindlaks, kas kasutaja külastamine on endiselt aktiivne. Neid andmeid kasutatakse külastajate käitumise mõistmiseks ja veebilehe kohandamiseks vastavalt sellele.

 • Nimi: __utmc

Kirjeldus: Selle küpsise seab Google Analytics (vt punkt 10). Seda ei kasutata enam aktiivselt andmete kogumiseks veebisaidi külastajate kohta, kuid seda kasutatakse jälgimisfunktsioonide säilitamiseks veebisaidi tehniliselt vananenud osades.

 • Nimi: CONSENT

Kirjeldus: Seda küpsist kasutab Google Analytics (vt punkt 10) kasutaja nõusolekuotsuse salvestamiseks. Näiteks kui kasutaja on andnud nõusoleku analüütikaküpsiste kasutamiseks, võib veebisait aktiveerida Google Analyticsi ja koguda andmeid. Kui kasutaja on aga analüütiliste küpsiste kasutamisest keeldunud, on andmete kogumine keelatud.

 • Nimi: _gat, _gat_UA-*, _gat_gtag_UA_106855065_21

Kirjeldus: Need küpsised on seatud Google Analyticsi poolt (vt punkt 10) ja need on kasutatakse peamiselt selleks, et reguleerida andmete kogumist veebilehel ja tagada Google Analyticsi tõhus toimimine.

 • Nimi: _ga, _ga_*, _gid

Kirjeldus: Neid küpsiseid seab Google Analytics (vt punkt 10). Neid kasutatakse teabe salvestamiseks selle kohta, kuidas külastajad veebilehte kasutavad, ja anonüümse statistika koostamiseks. Neid kasutatakse kasutajate käitumise analüüsimiseks, saidi toimimise parandamiseks ja saidi suundumuste kohta aruannete koostamiseks.

 • Nimi: _gac_UA-59065954-3

Kirjeldus: Selle küpsise seab Google Analytics (vt punkt 10) ja jälgib veebilehe külastajate päritolu ja marsruuti. Seda teavet saab kasutada kasutajakogemuse isikupärastamiseks, näiteks teatud pakkumiste või sisu kuvamiseks külastajatele, kes on veebilehele tulnud konkreetsest allikast.

 • Nimi: _gcl_aw, OTZ, AEC, ssm_au

Kirjeldus: Need küpsised on seatud Google Analyticsi poolt (vt punkt 10) ja koguvad selliseid andmeid nagu lehekülje vaatamiste arv, saidil veedetud aeg, liiklusallikad ja kasutaja käitumine saidil. Neid andmeid kasutatakse kasutajate käitumise analüüsimiseks ja selle kohta aruannete koostamiseks ning veebisaitide optimeerimiseks ja parema kasutajakogemuse pakkumiseks.

 • Nimi: _gcl_au

Kirjeldus: Seda küpsist kasutab Google (vt punkt 11), et mõõta veebilehel oleva reklaami tõhusust. See salvestab teavet reklaamide klikkide kohta ja salvestab selle küpsisesse, et saaks mõõta reklaamide tõhusust.

 • Nimi: _GRECAPTCHA

Kirjeldus: Selle küpsise seab Google reCAPTCHA (vt punkt 12). See autentib kasutaja ja analüüsib tema käitumist, et teha kindlaks, kas tegemist on inimese või robotiga. Seda kasutatakse saidi kaitsmiseks rämpsposti ja kuritarvitamise eest.

 • Nimi: SID, SIDCC

Kirjeldus: Need küpsised määrab Google (vt punkt 13). Neid kasutatakse turvalisuse eesmärgil, et salvestada teie Google'i konto ID ja teie viimase sisselogimise aeg, mis võimaldab Google'il autentida kasutajaid, vältida volituste pettust ja kaitsta kasutaja andmeid volitamata juurdepääsu eest.

 • Nimi: _ce_cch

Kirjeldus: Selle küpsise seab CrazyEgg (vt punkt 16) ja kontrollib, et veebilehe külastaja brauseris oleks võimalik küpsised korrektselt seadistada, et võimaldada Crazy Egg'i funktsioonid.

 • Nimi: _ce_gtld

Kirjeldus: Selle küpsise seab CrazyEgg (vt punkt 16) ja salvestab teavet üldise tippdomeeni ("gTLD") kohta. gTLD on veebisaidi domeeni viimane osa ja tavaliselt identifitseerib veebisaidi tüübi või päritolu. Näited gTLD-domeenidest on ".com", ".org", ".net" ja riigispetsiifilised domeenid, nagu ".de" Saksamaa või ".fr" Prantsusmaa jaoks. Seda teavet kasutatakse selleks, et paremini mõista, millistest piirkondadest kasutajad on pärit ja kuidas veebisaidi kasutamine jaguneb erinevate gTLDde vahel.

 • Nimi: _ce.s

Kirjeldus: Selle küpsise seab Crazy Egg (vt punkt 16) ja analüüsib veebisaidi kasutajate seansse. Need salvestused hõlmavad veebilehe külastajate käitumist, kuidas nad veebilehel liiguvad, kus nad klõpsavad ja kuidas nad sisuga suhtlevad, et veebileht saaks paremini kohaneda kasutajate käitumisega.

 • Nimi: _ceir

Kirjeldus: Selle küpsise seab CrazyEgg (vt punkt 16) ja jälgib, kas praegune kasutaja on veebilehte varem külastanud ja kuidas korduvad kasutajad käituvad võrreldes uute kasutajatega. Seda teavet kasutatakse kasutajakogemuse parandamiseks ja eripakkumiste või sisu pakkumiseks korduvatele külastajatele.

 • Nimi: ce_clock

Kirjeldus: Selle objekti on paigaldanud CrazyEgg (vt punkt 16) ja seda kasutatakse selleks, et registreerida külastaja veebilehele sisenemise aeg. See aitab optimeerida saiti, suunates sisu konkreetsetele kellaaegadele või sagedastele sisselogimise aegadele.

 • Nimi: MUID

Kirjeldus: Seda küpsist kasutab Microsofti reklaamiteenus (vt punkt 19) ja seda kasutatakse Microsofti veebilehti külastava unikaalse veebilehitseja tuvastamiseks. See võimaldab brausereid üksteisest eristada ja külastajate suhtlemist täpsemalt jälgida. Seda teavet kasutatakse nii sihtotstarbeliste reklaamide kuvamiseks kui ka veebisaidi kasutusmustrite analüüsimiseks.

 • Nimi: isMfUser

Kirjeldus: Seda küpsist kasutab Mouseflow (vt punkt 21). Seda kasutatakse veebilehe kasutajate hiire liikumise analüüsimiseks, et parandada navigatsioonialade, lehekülje elementide ja vormiväljade vahelist seost.

 • Nimi: _dd_s

Kirjeldus: Seda küpsist kasutab Datadog (vt punkt 23) ja kasutab seansi identifikaatorit, et rühmitada kõik sündmused või tegevused, mida kasutaja on oma seansi ajal veebilehel sooritanud. See võimaldab seiret, jõudluse parandamist ja tõrkeotsingut, et tagada parem kasutajakogemus ja saidi sujuv toimimine.

 • Nimi: logglytrackingsession

Kirjeldus: See küpsis on seatud Loggly poolt (vt punkt 24) ja kogub teavet kasutaja seansi kohta, et analüüsida veebisaidi jõudlust ja võimalikke vigu. Seda teavet kasutatakse tõrkeotsinguprotsesside jaoks.

 • Name: mp_52e5e0805583e8a410f1ed50d8e0c049_mixpanel

Kirjeldus: Selle küpsise seab Mixpanel (vt punkt 25) ja salvestab veebisaidi kasutaja interaktsioonid unikaalse ID abil. Seda teavet kasutatakse veebisaidi kasutajakogemuse parandamiseks.

 • Nimi: sem

Kirjeldus: Selle küpsise seab Semrush (vt punkt 26) ja kogub teavet selle kohta, milliseid turundusmeetmeid või otsingusõnu on kasutaja kasutanud veebisaidile jõudmiseks. Seda kasutatakse teabe analüüsimiseks ja mõõtmiseks selle kohta, kuidas erinevad turundusallikad mõjutavad veebilehe liiklust, et saada ülevaateid ja teha turundusotsuseid.

c. Turundustehnoloogiad

Turundustehnoloogiaid kasutatakse selleks, et pakkuda kasutajatele asjakohast ja nende huvidele kohandatud sisu. Neid kasutatakse ka kampaaniate tõhususe mõõtmiseks ja kontrollimiseks. Neid saab kasutada ka kasutajate profiilide loomiseks, et kuvada sihtrühmadele suunatud reklaami. Turundustehnoloogiad võivad sisaldada ka nn piksleid, mis võivad jagada teavet kolmandate isikutega. Need pikslid on väikesed, nähtamatud graafikud või skriptid, mis võimaldavad kolmandate osapoolte teenusepakkujatel koguda anonüümseid andmeid kasutajate suhtluse kohta veebisaidiga. Turundustehnoloogiate töötlemise õiguslikuks aluseks on nõusolek vastavalt art. 6 lõike 1 punktiga. 1 lit. a GDPR. Antud nõusoleku saab igal ajal tühistada selle lingi kaudu. Turundustehnoloogiad on loetletud allpool:

 • Nimi: tms

Kirjeldus: See küpsis salvestab ajatempli, mis näitab täpset aega, mil konkreetne tegevus või sündmus veebilehel toimus. Seda ajatemplit saab kasutada näiteks selleks, et määrata kindlaks, millal külastaja reageeris konkreetsele turunduskampaaniale.

 • Nimi: __utmz

Kirjeldus: Selle küpsise seab Google Analytics (vt punkt 10). See sisaldab teavet selle kohta, kuidas külastaja veebisaidile jõudis, näiteks turundusmeetmete, näiteks reklaamide kaudu. Küpsis salvestab ka seda, kas külastaja päritoluallikas oli erinev, kui ta viimati veebilehte külastas. Kui külastaja päritolu ei ole praegusel seansil selgelt tuvastatud, on võimalik analüüsida, milliseid toiminguid külastaja algsel veebisaidil sooritas, näiteks ostu sooritas. See võimaldab teha järeldusi külastaja päritolu kohta. Kogutud teavet kasutatakse turundustegevuse tõhususe jälgimiseks ning see võimaldab turundusstrateegiaid optimeerida ja sisu kohandada.

 • Nimi: __Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-3PSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSIDCC, __Secure-1PSIDCC

Kirjeldus: Need küpsised määrab Google (vt punkt 13). Need loovad veebilehe külastaja huvide profiili, et kuvada asjakohast ja isikupärastatud Google'i reklaami. Analüüsitakse veebilehe külastaja viimaseid otsinguküsimusi ja varasemat suhtlemist.

 • Nimi: __Secure-ENID

Kirjeldus: Selle küpsise seab Google (vt punkt 13), et vältida petturlikke sisselogimiskatseid ja aidata kaasa kontode turvalisusele. Seda kasutatakse ka Google'i kasutajatunnuse salvestamiseks. Seda ID-d kasutatakse statistilistel ja turunduslikel eesmärkidel pärast edukat sisselogimist. Kasutaja tegevust ja käitumist analüüsitakse pärast sisselogimist, et saada ülevaade oma teenuste kasutamisest ja kuvada isikupärastatud reklaami.

 • Nimi: 1P_JAR, NID, APISID

Kirjeldus: Need küpsised on paigaldatud Google'i poolt (vt punkt 13) ja hindavad veebilehe kasutaja viimaseid otsinguküsimusi ja varasemat suhtlemist. Seda kasutatakse kohandatud reklaami kuvamiseks Google'i veebisaitidel.

 • Nimi: DV

Kirjeldus: Seda küpsist kasutab Google (vt punkt 13), et salvestada külastaja eelistusi ja muud teavet, mis kohandab Google'i veebisaitide sirvimiskogemust. See hõlmab eelkõige eelistatud keelt ja lehel kuvatavate otsingutulemuste arvu. Küpsist kasutatakse Google'i veebisaitide reklaami kohandamiseks vastavalt kasutaja eelistustele ja vajadustele.

 • Nimi: SAPISID

Kirjeldus: Selle küpsise seab Google (vt punkt 13) ja sellega kogutakse teavet veebisaidi kasutajate kohta, kes vaatavad YouTube'i sisseehitatud videoid. Kogutud andmeid kasutatakse selleks, et kuvada kasutajale YouTube'i platvormil personaliseeritud reklaami.

 • Nimi: SSID

Kirjeldus: Selle küpsise seab Google (vt punkt 13) ja kogub teavet veebisaidi kasutajate kohta, kui nad klõpsavad YouTube'i poolt hostitud videole varjatud Google Mapsi kaardil. Google Mapsi videote vaatamisest kogutud andmeid kasutatakse isikupärastatud reklaami ja teenuste kohandamiseks.

 • Nimi: HSID

Kirjeldus: Selle küpsise seab Google (vt punkt 13) ja seda kasutatakse külastajate autentsuse kinnitamiseks ja kasutajaandmete turvalisuse tagamiseks. See on turvameede, millega tagatakse, et konkreetsele veebisaidile või teenusele sisenevad kasutajad on seaduslikud ja et sisselogimisandmeid ei kasutata pettuse eesmärgil.

 • Nimi: _uetsid, _uetsid_exp, _uetvid, _uetvid_exp

Kirjeldus: Need tehnoloogiad määrab Microsoft Advertising (vt punkt 19). Need salvestavad veebisaidi külastusi ja jälgivad, kuidas kasutajad veebisaidil liiguvad. Neid kasutatakse kasutajate käitumise analüüsimiseks ja meie Microsofti reklaamikampaaniate tõhususe mõõtmiseks. Samuti võimaldavad need jälgida veebisaidi külastusi erinevatel veebisaitidel, mis kasutavad Microsoft Advertising'i.

 • Nimi: IDE

Kirjeldus: Seda küpsist kasutab DoubleClick (vt punkt 22) ja kogub teavet kasutaja sirvimiskäitumise kohta, et esitada reklaame, mis on asjakohasemad ja kasutaja huvidele sobivamad. Samuti salvestab see andmeid selle kohta, kuidas kasutajad reklaamidega suhtlevad, näiteks klõpsates või ignoreerides neid. Seda teavet kasutatakse reklaamikampaaniate tulemuslikkuse mõõtmiseks ja optimeerimiseks.

10. Google Analytics

See veebisait kasutab Google Analyticsi. Google Analytics on veebianalüüsi teenus. Veebianalüütika on veebisaitide külastajate käitumist puudutavate andmete kogumine, koostamine ja analüüs. Veebianalüüsi teenus kogub muu hulgas andmeid selle kohta, milliselt veebisaidilt on andmesubjekt veebilehele jõudnud (tuntud kui suunaja), millistele veebisaidi alamsaitidele on juurdepääs või kui sageli ja millise pikkusega viibimise ajal vaadati alamsaiti. Veebianalüüsi kasutatakse peamiselt veebilehe optimeerimiseks ja Interneti-reklaami tasuvusanalüüsi läbiviimiseks.

Google Analyticsi komponendi opereeriv ettevõte on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Veebianalüüsiks Google Analyticsi kaudu kasutab AUTO1.com järelliidet “_gat._anonymizeIp”. Selle järelliite abil kärbib Google anonüümseks andmesubjekti Interneti-ühenduse IP-aadressi, kui meie veebisaidile pääseb juurde Euroopa Liidu liikmesriigist või mõnest muust Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigist. Google-Analyticsi komponendi eesmärk on veebisaidi külastajate voo analüüs. Google kasutab kogutud andmeid ja teavet muu hulgas veebisaidi kasutamise analüüsimiseks, et koostada meile veebiaruandeid, mis näitavad tegevusi veebisaidil ja osutada täiendavaid teenuseid, mis on seotud veebisaidi kasutamisega. Google Analytics kasutab nn küpsiseid, st tekstifaile, mis on teie arvutisse salvestatud ja võimaldavad analüüsida, kuidas olete veebisaiti kasutanud. Iga kord, kui avatakse üks selle veebisaidi üksikutest lehtedest, mida haldab töötlemise eest vastutav töötleja ja millele on integreeritud Google-Analyticsi komponent, avaneb andmesubjekti IT-süsteemi Interneti-brauser automaatselt vastava Google Analyticsi komponendi poolt indutseeritud andmete edastamiseks Google'ile veebianalüüsi eesmärgil.

Selle tehnilise protsessi raames saab Google teada isikuandmetest - näiteks andmesubjekti IP-aadressist -, mis võimaldab Google'il muu hulgas jälgida külastajate päritolu ja klikke ning võimaldada selle tulemusel komisjonitasusid arvele. Küpsise abil salvestatakse isikuandmeid - näiteks juurdepääsu aeg, koht, kust meie veebisaidile pääses, ja mitu korda andmesubjekt meie veebisaiti külastas. Iga kord, kui meie veebisaiti külastatakse, edastatakse need isikuandmed, sealhulgas andmesubjekti poolt kasutatava Interneti-ühenduse IP-aadress Google'ile USA-s. Google säilitab neid isikuandmeid USA-s.

Google edastab need tehnilise protsessi käigus kogutud isikuandmed kolmandatele isikutele. Nagu juba eespool öeldud, võib andmesubjekt igal ajal takistada meie veebisaidil küpsiste panemist, kohandades vastavalt kasutatava Interneti-brauseri sätteid, ja seeläbi jäädavalt küpsiste paigutamise vastu. Selline kasutatud Interneti-brauseri sätete kohandamine takistaks ka Google'it küpsise paigutamisest Andmesubjekti IT-süsteemi. Lisaks saab Google Analyticsi juba asetatud küpsise igal ajal Interneti-brauseri või muude tarkvaraprogrammide kaudu kustutada. Pealegi on andmesubjektil võimalus esitada vastuväiteid Google Analyticsi toodetud ja selle veebisaidi kasutamisega seotud andmete kogumisele, samuti vastuväiteid selliste andmete töötlemisele Google'is ning takistada nende kogumist ja töötlemist. Selleks peab andmesubjekt aadressilt https://tools.google.com/dlpage/gaoptout alla laadima brauseri lisandmooduli ja installima selle. See brauseri lisandmoodul annab Google Analyticsile JavaScripti kaudu teada, et Google Analyticsile ei tohi edastada andmeid ja teavet veebilehtede külastuste kohta. Google peab brauseri lisandmooduli installimist vastuväiteks. Kui andmesubjekti IT-süsteem kustutatakse, vormindatakse või installitakse hiljem uuesti, peab andmesubjekt Google Analyticsi deaktiveerimiseks uuesti brauseri lisandmooduli installima. Kui andmesubjekt või mõni muu isik, kes on andmesubjekti juhtimisvaldkonnale omistatav, desinstallib või deaktiveerib brauseri lisandmooduli, on brauseri lisandmooduli uuesti installimine või taasaktiveerimine. Lisateavet ja Google'i kohaldatavaid andmekaitsesätteid leiate aadressilt https://policies.google.com/privacy?hl=en ja  https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ abgerufen werden. Google Analyticsi on üksikasjalikumalt selgitatud aadressil https://www.google.com/intl/et_et/analytics/. Selle töötlustoimingu õiguslik alus on Art. GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi on tagada veebisaidi funktsionaalsus ning muuta veebisaidi külastamine ja kasutamine võimalikult mugavaks ja tõhusaks.

11. Google Tag Manager

See veebisait kasutab Google'i märgendihaldurit. See teenus võimaldab veebisaidi silte hallata liidese kaudu. Sildid on väikesed koodielemendid, mis aitavad muu hulgas mõõta liiklust ja külastajate käitumist. Google Tag Manager rakendab ainult silte. Selle protsessi osana ei kasutata küpsiseid ja seega ei koguta isikuandmeid. Google Tag Manager käivitab muud sildid, mis omakorda võivad andmeid koguda. Google Tag Manager ei pääse neile andmetele siiski juurde. Kui deaktiveerimine toimus domeeni või küpsise tasemel, jääb see kõigi jälgimismärgendite jaoks paika tingimusel, et need on rakendatud Google Tag Manageri abil.

Me kasutame ka funktsiooni "Conversion Linker", mis on osa Google Tag Managerist. Conversion linker'i kasutatakse selleks, et koguda teavet reklaamiklikatelt ja tagada, et konversioonid (näiteks tehingud või eesmärkide täitmine) oleksid seostatavad algsete reklaamiklikatega. See juhtub ka siis, kui kasutajad vahetavad veebisaidi külastamise ajal erinevate lehekülgede või domeenide vahel. Konversioonilinkide kasutamine võimaldab meil mõõta ja optimeerida meie reklaamikampaaniate edukust. Selle töötlemise õiguslik alus on art. 6 lõik. 1 lit. a GDPR.

12. Google reCAPTCHA

See veebisait kasutab Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) poolt pakutavat reCAPTCHA teenust, et tagada, et meie veebisaidil toimuv suhtlus pärineb tõelistelt inimestelt, ning et vältida rämpsposti ja automatiseeritud robotite tegevust. ReCAPTCHA päringut kasutatakse selleks, et eristada, kas sisend on tehtud inimese poolt või kuritarvituslikult automatiseeritud, masinliku töötlemise teel.

ReCAPTCHA võib turvakontrolli teostamisel seada vajaliku küpsise nimega "_GRECAPTCHA", et teha riskianalüüsi ja tagada, et kasutajad on inimesed ja tõelised külastajad. Selle kontrolli käigus kogutakse ja analüüsitakse teatavat teavet (nt IP-aadress), aga ka kasutajate käitumist ja suhtlemist. Selle töötlemise õiguslik alus on art. 6 lõige 1. 1 lit. f GDPR. Meie õigustatud huvi on kaitsta meie veebisaiti rämpsposti ja pettuse ning automatiseeritud robotite eest. Lisateavet Google'i privaatsuspoliitika kohta leiate aadressil: https://policies.google.com/privacy?hl=de

13. Google AdWords

Veebisait kasutab Google Conversion Tracking. Google AdWords paigutab teie arvutisse küpsise, kui olete meie veebilehele jõudnud Google'i reklaami kaudu. Müügitegevuse raames juhib AUTO1.com potentsiaalselt huvitatud isikute tähelepanu veebilehel olevatele pakkumistele Google AdWords'i, st reklaamide kaudu, nt Google'i otsingutulemuste osana. See küpsis kaotab oma kehtivuse 30 päeva pärast ja seda ei kasutata isiku tuvastamiseks. Kui kasutaja külastab AdWords'i kliendi veebisaidi teatud lehekülgi ja küpsis ei ole veel aegunud, saavad Google ja klient tuvastada, et kasutaja klõpsas reklaami ja suunati sellele lehele.

Iga AdWords'i klient saab erineva küpsise. Seetõttu ei saa küpsiseid jälgida AdWords'i klientide veebisaitide kaudu. Konversiooniküpsise abil kogutud teavet kasutatakse konversioonistatistika koostamiseks AdWords'i klientide jaoks, kes on valinud konversioonijälgimise. AdWords'i kliendid saavad teada nende kasutajate koguarvu, kes klikkisid nende reklaamile ja suunati konverentsi jälgimise märgisega lehele.

Siiski ei saa nad mingit teavet, mille abil saaks kasutajaid isiklikult tuvastada. Kui te ei soovi jälgimisprotsessis osaleda, saate ka selleks vajaliku küpsise seadistamisest keelduda - näiteks muutes oma brauseri seadeid nii, et küpsiste automaatne seadistamine oleks üldiselt deaktiveeritud. Te võite ka konversiooni jälgimiseks kasutatavad küpsised deaktiveerida, kui te seadistate oma brauseri nii, et see blokeerib domeeni www.googleadservices.com küpsised. Google'i konversioonijälgimise privaatsuspoliitikaga saab tutvuda aadressil https://policies.google.com/privacy?gl=de. Selle töötlemise õiguslik alus on art. 6 lõik. 1 lit. a GDPR.

Lisaks sellele kasutatakse meie Google Ads reklaamitegevuse raames nn kliendivastuste nimekirju, mis võimaldavad meil paremini kõnetada meie sihtrühmi. Selleks edastatakse Google Ads'ile nimekirjad koos krüpteeritud kasutajaandmetega (nt e-posti aadressid). Pärast üleslaadimist kontrollib süsteem, millised andmed on juba teada ja lisab need kasutajad meie ettevõtte klientide sihtrühma. Kui kliendivastuvõtu nimekirjad on loodud, kustutatakse krüpteeritud andmed automaatselt uuesti. Meie ettevõte ei saa selle tulemusena uusi aadresse. Selle töötlemise õiguslik alus on art. 6 lg. 1 lit. a GDPR.

14. Amazon Cloudfront

See veebisait kasutab Amazon CloudFront'i, mis on Amazon Web Services, Inc. (edaspidi "Amazon") CDN (sisu edastamise võrk). CDN-i kasutamine lühendab veebisaidi laadimisaega. Amazon kasutab Euroopas (sealhulgas Frankfurdis/Mainis ja Milanos) arvukalt servereid, et meie andmeid saaks teile võimalikult kiiresti saata. Siiski ei saa tehniliselt välistada, et teie veebilehitseja (nt seetõttu, et te sisenete sellele veebisaidile väljaspool ELi või muul põhjusel) kasutab väljaspool ELi asuvat serverit. Sellisel juhul saadetakse andmed teie brauserist otse vastavasse riiki või piirkonda (Põhja- ja Lõuna-Ameerika, Aasia, Austraalia).

Töötlemise õiguslik alus on art. 6 lõige 1. 1 lit. f GDPR. Meie õigustatud huvi on tagada meie teenuste nõuetekohane toimimine ja pakkuda tõhusat kasutajakogemust. Lisateavet Amazon CloudFronti kohta leiate aadressilt https://aws.amazon.com/de/cloudfront/ Amazoni privaatsuspoliitikaga saate tutvuda aadressil https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr

15. Incapsula

See veebisait kasutab Incapsula's Content Delivery Network (CDN), mida levitab Imperva Inc, 050 S. Delaware, St Ste 203, San Mateo, CA 94403-2394, USA, et toetada sisu edastamist ja parandada meie veebisaidi jõudlust. Incapsula CDN-i kasutatakse veebisisu tõhusamaks edastamiseks ja laadimisaja lühendamiseks.

Lisaks CDNile pakub Incapsula ka kaitset DDoS-rünnakute (Distributed Denial of Service) vastu ja veebirakenduste tulemüüri. Incapsula DDoS-kaitsefunktsioon on loodud rünnakute tuvastamiseks ja leevendamiseks ning nende mõju vähendamiseks meie veebisaidile. See analüüsib liiklust ja filtreerib soovimatuid või pahatahtlikke andmevooge, et tagada meie teenuste turvalisus ja kättesaadavus. Incapsula veebirakenduse tulemüür pakub kaitset erinevat tüüpi veebirünnakute ja turvaohtude eest, jälgides sissetulevat liiklust ja blokeerides pahatahtlikku liiklust.

Incapsula kasutamine võib nõuda isikuandmete, sealhulgas IP-aadresside ja sirvimisandmete edastamist teie brauseri ja Incapsula serverite vahel. Incapsula võib kasutada servereid erinevates piirkondades ja riikides ning seetõttu võib andmeedastus toimuda erinevate asukohtade vahel.

Selle töötlemise õiguslik alus on art. 6 lõik. 1 lit. f GDPR. Meil on õigustatud huvi tagada meie veebisaidi ja teenuste turvalisus ja kättesaadavus ning kaitsta neid rünnakute ja turvaohtude eest. Täiendavat teavet leiate Incapsula privaatsuspoliitikast aadressil https://www.imperva.com/trust-center/privacy-statement/.

16. CRAZYEGG.COM

See veebisait kasutab jälgimisriista CrazyEgg.com juhuslikult valitud üksikute külastuste registreerimiseks (ainult anonüümse IP-aadressiga). Küpsiste abil võimaldab see jälgimistööriist analüüsida Veebisaidi kasutamist (nt millisel sisul klõpsatakse). Selleks kuvatakse visuaalselt kasutajaprofiil. Tööriist loob pseudonüüme kasutades kasutajaprofiilid. Selle töötlemistoimingu õiguslik alus on art. GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi on optimeerida oma teenuseid ning muuta veebisaidi külastamine ja kasutamine võimalikult mugavaks ja tõhusaks.

Võite igal ajal esitada vastuväiteid CrazyEgg.com loodud andmete töötlemisele, järgides juhiseid aadressil http://www.crazyegg.com/opt-out. Lisateavet CrazyEgg.com andmekaitse kohta leiate aadressilt http://www.crazyegg.com/privacy.

17. Whatsapp Business

AUTO1.com-iga saab olemasoleva ärisuhte raames või muude päringute puhul suhelda ettevõtte WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Dublin 2, D02 KH28, Iirimaa (edaspidi "WhatsApp") sõnumiteenuse kaudu. Kasutamiseks on vajalik olemasolev sõnumikonto WhatsAppis.

Kogu suhtluse sisu (teie sõnumid ja lisatud pildid) on WhatsAppi poolt kaitstud, kasutades otsast lõpuni krüpteerimist, mis takistab WhatsAppil sisu vaatamist, kuid ainult sõnumi saajal endal. Soovime teid kui meie suhtluspartnereid, st eelkõige meie edasimüüjaid, juhtida tähelepanu sellele, et WhatsApp ei näe sisu, kuid saab teada, et ja millal suhtluspartnerid meiega suhtlevad, ning saab teada tehnilisi andmeid suhtluspartnerite kasutatava seadme kohta ja sõltuvalt teie seadme seadetest ka asukohateavet (nn metaandmed). Välja arvatud krüpteeritud sisu, on võimalik edastada sidepartnerite andmeid ka Facebooki kontserni siseselt, eelkõige vastavate teenuste optimeerimiseks ja turvalisuse eesmärgil. Lisaks peaksid suhtluspartnerid eeldama, vähemalt seni, kuni nad ei ole sellele vastu vaielnud, et nende andmeid, mida WhatsApp töötleb, võib kasutada turunduslikel eesmärkidel või kasutajatele kohandatud reklaami kuvamiseks. Kui te ei soovi, et WhatsApp või Facebook töötleks teie andmeid, võite loomulikult loobuda sõnumiteenuse kasutamisest.

Selle töötlemise õiguslik alus on art. 6 (1) lit. f GDPR. Meie õigustatud huvi on pakkuda teile kiiret ja tõhusat suhtlust ning kohaneda meie suhtluspartnerite vajadustega.

Lisateavet teie andmete töötlemise eesmärkide, liikide ja ulatuse kohta WhatsAppi poolt, samuti sellega seotud õiguste ja seadistusvõimaluste kohta teie privaatsuse kaitsmiseks leiate WhatsAppi privaatsusteadetest: https://www.WhatsApp.com/legal/.

18. LinkedIn Insight Tag

Meie veebisaidil kasutatakse sotsiaalvõrgustiku LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa) nn Insight Tag'i. LinkedIn Insight Tag loob ühenduse LinkedIni serveriga, kui külastate meie veebisaiti ja olete samal ajal sisse logitud oma LinkedIn-kontole. Kui kasutaja suunatakse meie veebisaidile LinkedIn'i reklaami kaudu, pannakse kasutaja brauserisse nii ajutised seansiküpsised kui ka püsiküpsised, mis salvestavad, millistele reklaamikampaaniatele ja meie veebisaidi lehekülgedele mindi. Siin salvestatakse muu hulgas sellised andmed nagu URL, viitaja URL, seadme omadused ja kasutaja IP-aadress. Neid küpsiseid nimetatakse ka konversiooniküpsisteks ja LinkedIn kasutab neid meie veebisaidi liiklusstatistika koostamiseks. Seda liiklusstatistikat kasutame omakorda selleks, et määrata kindlaks meie reklaamide edukus ja neid optimeerida.

Selle töötlemise õiguslik alus on art. 6 (1) lit. a GDPR, tingimusel, et te kasutajana olete andnud oma nõusoleku.

Lisaks kasutame LinkedIn'i edasisi retargeting-funktsioone, kui olete andnud meile nõusoleku meie küpsiste bänneri kaudu. Need funktsioonid võimaldavad meil kuvada meie veebisaidi külastajatele suunatud reklaami väljaspool veebisaiti. Töötlemise õiguslik alus on art. 6 (1) lit. a GDPR, tingimusel, et te kasutajana olete andnud oma nõusoleku. LinkedIni reklaamitegevuse raames kasutame ka LinkedIni kontaktnimekirjade sobitusfunktsiooni, et võimaldada meie sihtrühmade paremat reklaami sihtimist. Selleks edastatakse LinkedInile nimekirjad koos krüpteeritud kasutajaandmetega (nt nimi, ametinimetus, ettevõte, riik), mille lõpptulemusena mängitakse meile välja sihtrühmad, kellele me saame suunata oma reklaamikampaaniaid. Töötlemise õiguslik alus on art. 6 lg. 1 lit. a GDPR, tingimusel, et te kasutajana olete andnud oma nõusoleku.

Kasutuskäitumise analüüsile ning LinkedIn-i poolt suunatud reklaamile saab igal ajal vastuväiteid esitada, kasutades järgmist linki: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Lisaks saavad LinkedIni liikmed konto seadetes kontrollida oma isikuandmete kasutamist reklaami eesmärgil. Selleks, et vältida meie veebisaidil LinkedIni poolt kogutud andmete ja teie LinkedIni konto seostamist, peate enne meie veebisaidi külastamist oma LinkedIni kontost välja logima. Ilma isikliku LinkedIn-kontota on teil võimalus lükata tagasi LinkedIni küpsised ja reklaami seaded järgmisel lingil: www.linkedin.com/mypreferences/g/guest-cookies. Lisateavet LinkedIn Insight Tag'i kasutamisega töödeldud andmete kohta saate ka privaatsuspoliitikast https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

19. Microsoft Advertising

Kasutame oma veebisaidil teenusepakkuja Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521, Iirimaa Microsofti reklaamiteenust. Microsoft Advertising on online-turundusteenus, mis kasutab Universal Event Tracking tagi (edaspidi "UET"), et aidata meil edastada sihipäraseid reklaame Microsoft Bingi otsingumootori kaudu. Microsoft Advertising kasutab selleks küpsiseid. See hõlmab meie kasutajate isikuandmete töötlemist veebitunnuste, IP-aadresside, seadme tunnuste ning seadme ja brauseri seadete kohta käiva teabe kujul.

Microsoft Advertising kogub UETi kaudu andmeid, mis võimaldavad meil jälgida sihtrühmi, mis põhinevad retargeting-loeteludel. Selleks salvestatakse küpsised lõppseadmesse, mida kasutaja kasutab meie veebisaidi külastamisel. Microsoft Advertising saab seega tuvastada, et meie veebisaiti on külastatud, ja kui Microsoft Bingi kasutatakse hiljem, saab kasutajale esitada reklaami. Seda teavet kasutatakse ka selleks, et registreerida, kui palju kasutajaid on pärast reklaamile klõpsamist meie veebisaidile tulnud (nn konversioonistatistika). Nii saame teada, kui palju kasutajaid on meie reklaamil klõpsanud ja meie veebisaidile edasi suunatud. Me ei saa siiski mingit teavet, mille abil saaks kasutajaid isiklikult tuvastada.

Selle töötlemise õiguslik alus on art. 6 (1) lit. a GDPR, tingimusel, et te kui kasutaja olete andnud selleks oma nõusoleku. Lisaks sellele kasutatakse nn klientide sobitusnimekirju, et võimaldada meil paremini käsitleda meie sihtrühmi. Selleks edastatakse Microsoftile nimekirjad koos krüpteeritud kasutajaandmetega (nt e-posti aadress), mis lõpptulemusena annab meile sihtrühmad, kellele me saame suunata oma reklaamikampaaniaid. Meie ettevõte ei saa selle tulemusena uusi aadresse. Töötlemise õiguslik alus on art. 6 lg. 1 lit. a GDPR, tingimusel, et te kui kasutaja olete andnud oma nõusoleku.

Teil on võimalus isikustatud reklaami deaktiveerida Microsoftis järgmise lingi kaudu: https://about.ads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/personalisierte-anzeigen. Lisateavet Microsofti andmekaitse kohta leiate Microsofti privaatsuspoliitikast: https://privacy.microsoft.com/en/privacystatement.

20. Facebook

See veebisait kasutab Facebooki kohandatud sihtrühmi, mis on serveripoolne sündmuste jälgimise vahend, mille on tootnud ettevõte Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa, et me saaksime oma sihtrühmadele paremini vastata. Selleks edastatakse Facebookile nimekirjad koos krüpteeritud kasutajaandmetega (nt e-posti aadress), mis annab meile lõppkokkuvõttes sihtrühmad, kellele me saame suunata oma reklaamikampaaniaid. See ei anna meie ettevõttele uusi aadresse. Lisateavet Meta andmekaitse kohta leiate aadressil https://www.facebook.com/privacy/center/. Töötlemise õiguslik alus on art. 6 lg. 1 lit. a GDPR.

21. Mouseflow

See veebisait kasutab Mouseflow, veebianalüüsi vahendit, mida pakub Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaagen, Taani (edaspidi "Mouseflow"), et salvestada juhuslikult valitud üksikuid külastusi (ainult anonüümse IP-aadressiga). Sellega luuakse hiire liikumise ja klõpsude logi, mille eesmärk on juhuslikus korras üksikute veebilehe külastuste kordamine ja nende põhjal veebilehe võimalike paranduste tuletamine. See teave ei ole isiklikult tuvastatav ja seda ei jagata.

Kui te ei soovi, et teid salvestatakse, saate seda teha kõigil veebisaitidel, mis kasutavad Mouseflow't kasutada, järgmisel lingil: www.mouseflow.de/opt-out/. Mouseflow'i privaatsuspoliitikaga saab tutvuda aadressil https://mouseflow.de/privacy/.

22. Google DoubleClick

See veebisait kasutab DoubleClick by Google'i. DoubleClick by Google kasutab küpsiseid, et esitada teile asjakohaseid reklaame. Teie brauserile määratakse pseudonüümne identifitseerimisnumber (ID), et kontrollida, milliseid reklaame on teie brauseris näidatud ja milliseid reklaame vaadatud.

DoubleClicki küpsiste kasutamine võimaldab Google'il ja tema partnerveebisaitidel ainult järgmist. ainult reklaamide paigutamist meie või teiste veebisaitide varasemate külastuste põhjal Internetis. veebisaitide kohta Internetis. Küpsiste poolt genereeritud teave edastatakse Google'i poolt USAs asuvasse serverisse analüüsimiseks ja salvestatakse seal. Te saate küpsiste salvestamist takistada, valides oma brauseri tarkvaras vastavad seaded. Samuti saate takistada Google'ile küpsiste poolt genereeritud ja teie veebilehe kasutamisega seotud andmete kogumist ning nende andmete töötlemist Google'i poolt, laadides alla ja installides veebilehitseja pistikprogrammi, mis on saadaval aadressil https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB punktis "DoubleClick deaktiveerimise laiendus". Alternatiivselt saate DoubleClicki küpsised deaktiveerida Digital Advertising Alliance'i veebisaidil http://optout.aboutads.info/?c=2#!/. Selle töötlemise õiguslik alus on art. 6 lg. 1 lit. a GDPR.

23. Datadog

See veebisait kasutab Datadog Inc. veebianalüüsi teenust Datadog. 620 8th Avenue, Floor 45, New York, NY 10018 (edaspidi "Datadog"). Datadog võimaldab meil teha statistilisi uuringuid veebilehe kiiruse, eelkõige laadimisaja kohta.

Datadog kasutab selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised, mis võimaldavad meil analüüsida veebisaidi kasutamist. Sel viisil genereeritud teavet selle veebisaidi kasutamise kohta edastatakse ja säilitatakse üksnes Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingule allakirjutanud riikides. Andmete töötlemine, eelkõige küpsiste seadistamine, toimub ainult teie nõusolekul. Lisateavet kasutustingimuste ja andmetöötluse kohta leiate aadressil https://www.datadoghq.com/legal/privacy/. Selle töötlemise õiguslik alus on art. 6 lõige 1. 1 lit. a GDPR.

24. Loggly

See veebisait kasutab SolarWinds Worldwide, LLC, 7171 Southwest Parkway, Bldg 400, Austin, Texas 78735, USA (edaspidi "Loggly") teenust Loggly, et jälgida ja parandada logisid ja vigu meie veebisaitidel. Loggly on logihaldus- ja analüüsiteenus, mis aitab meil tagada meie veebisaitide jõudluse ja stabiilsuse.

Loggly poolt kogutud andmed sisaldavad teavet meie veebisaitide kasutamise kohta, sealhulgas vealogisid, kasutajate suhtlemist ja muid sündmuste andmeid. See teave on hädavajalik probleemide ja rikete tuvastamiseks, diagnoosimiseks ja lahendamiseks.

Loggly kogub neid andmeid üldiselt anonüümselt ja ei kasuta isiklikke andmeid. Andmeid kasutatakse ainult tõrkeotsinguks ja kasutajakogemuse parandamiseks. Lisateavet Loggly andmekaitse kohta leiate aadressil https://www.solarwinds.com/legal/privacy. Selle töötlemise õiguslik alus on art. 6 lõik. 1 lit. a GDPR.

25. Mixpanel

See veebileht kasutab Mixpanel, mis on Mixpanel, Inc., 405 Howard St., Floor 2, San Francisco, CA 94105, USA (edaspidi "Mixpanel") teenus. Mixpanel salvestab ja töötleb teavet teie kasutajakäitumise kohta meie veebisaidil. Mixpanel kasutab selleks küpsiseid, st väikseid tekstifaile, mis salvestatakse lokaalselt teie veebilehitseja vahemällu teie lõppseadmes ja mis võimaldavad analüüsida veebisaidi kasutamist.

Kasutame Mixpanelit turundus- ja optimeerimise eesmärgil, eelkõige selleks, et analüüsida meie veebisaidi kasutamist ning pidevalt parandada üksikuid funktsioone ja pakkumisi ning kasutajakogemust. Kasutajate käitumist statistiliselt hinnates saame parandada oma pakkumisi ja muuta need teie kui kasutaja jaoks huvitavamaks. Lisateavet Mixpaneli andmekaitse kohta leiate aadressil https://mixpanel.com/legal/privacy-policy. Selle töötlemise õiguslik alus on art. 6 lg. 1 lit. a GDPR.

26. Semrush

Sellel veebisaidil kasutatakse Semrush Holdings, Inc, 800 Boylston Street, Suite 2475, Boston, MA 02199, USA (edaspidi "Semrush") analüüsivahendit. Semrush on kolmanda osapoole tööriist, mis toetab meid märksõnade uurimisel, konkurentsianalüüsil ja otsingumootorite optimeerimisel.

Semrush kasutab küpsiseid, et koguda teavet külastajate päritolu, kasutatud märksõnade, konverteerimistegevuse ja meie turunduskampaaniate tõhususe kohta. Neid andmeid kasutatakse meie veebisaidi ja turundusstrateegiate analüüsimiseks ja täiustamiseks. Lisateavet Semrushi andmekaitse kohta leiate aadressil https://www.semrush.com/company/legal/privacy-policy/. Selle töötlemise õiguslik alus on art. 6 lõik. 1 lit. a GDPR.

27. Isikuandmete kustutamine ja blokeerimine

AUTO1.com töötleb ja säilitab muid isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik säilitamise eesmärgi saavutamiseks. Kui säilitamise eesmärk on lõppenud, kustutatakse või anonümiseeritakse isikuandmed rutiinselt ja kooskõlas õigusnormidega.

See ei kehti sõiduki identifitseerimisnumbrite kohta. AUTO1.com kasutab sõiduki identifitseerimisnumbreid turuanalüüsi eesmärgil. Sel eesmärgil töötleb ja säilitab AUTO1.com sõiduki identifitseerimisnumbreid piiramatu aja jooksul. Õiguslik alus on art. 6 lõike 1 punkt f GDPR. Meil on õigustatud huvi kasutada sõiduki identifitseerimisnumbreid eespool nimetatud eesmärgil piiramatu aja jooksul, sest sõiduki identifitseerimisnumbrist saadav teave on meie teenuste osutamiseks hädavajalik.

28. Rights of the data subject

Kui soovite kasutada mõnda selles punktis loetletud õigust, võite igal ajal saata sõnumi, kasutades punktis 1 või punktis 2 nimetatud kontaktandmeid (nt e-posti või kirja teel).

a. Õigus kinnitusele

Teil on õigus nõuda kinnitust selle kohta, kas teid puudutavaid isikuandmeid töödeldakse.

b. Juurdepääsuõigus

Teil on õigus hankida teavet eelkõige järgmise kohta:

 • teile salvestatud isikuandmed;
 • töötlemise eesmärgid;
 • töödeldavate isikuandmete kategooriad;
 • saajad või vastuvõtjate kategooriad, kellele isikuandmeid on avaldatud või hakatakse avaldama;
 • kavandatav ajavahemik, mille jooksul isikuandmeid säilitatakse, või kui see pole võimalik, siis selle perioodi määramiseks kasutatud kriteeriumid;
 • õigus esitada järelevalveasutusele kaebus;
 • automatiseeritud otsuste tegemine;
 • kas isikuandmeid on edastatud kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile.

c. Õigus andmete parandamisele

Teil on õigus nõuda

 • teid puudutavate ebatäpsete isikuandmete parandamine

ja

 • teie puudulike isikuandmete täitmine.

d. Õigus kustutada

Teil on õigus, et kõik teie isikuandmed kustutatakse põhjendamatu viivituseta, eriti juhul, kui

 • isikuandmete kogumise või muul viisil töötlemise eesmärk on lakanud olemast;
 • võtate tagasi töötlemise aluseks oleva nõusoleku ja töötlemiseks pole muud õiguslikku alust;
 • teete töötlemisele vastuväiteid ja töötlemiseks ei ole ülekaalukaid seaduslikke põhjusi;

ja / või

 • isikuandmeid on ebaseaduslikult töödeldud.

e. Õigus töötlemise piiramisele

Teil on õigus nõuda töötlemise piiramist juhul, kui

 • vaidlustate isikuandmete õigsuse, nimelt ajavahemikuks, mis võimaldab AUTO1.com-l isikuandmete õigsust kontrollida;
 • töötlemine on ebaseaduslik ja isikuandmete kustutamise asemel nõuate isikuandmete kasutamise piiramist;
 • isikuandmeid pole töötlemiseks enam vaja, kuid te vajate isikuandmeid õigusnõuete esitamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • olete töötlemisele vastu olnud ja pole veel selgitatud, kas teie vastuväide viib andmete töötlemise peatamiseni.

f. Õigus andmete teisaldatavusele

Teil on õigus saada enda kohta käivaid isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus. Lisaks on teil õigus lasta isikuandmed edastada otse teisele vastutavale töötlejale niivõrd, kuivõrd see on tehniliselt teostatav ja kui see ei kahjusta teiste õigusi ja vabadusi.

g. Õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus oma konkreetse olukorraga seotud põhjustel esitada vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise kohta, kui töötlemine põhineb järgmisel põhjusel:

 • töötlemine on vajalik õigustatud huvide saavutamiseks, mida taotleb AUTO1.com või kolmas isik.

Vastuväite korral ei töötle AUTO1.com enam isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui töötlemiseks on kaalukaid seaduslikke põhjuseid, mis ületavad teie huvid, õigused ja vabadused või töötlemise eesmärk on seaduslikele nõuetele vastavate nõuete kehtestamine, teostamine või nende eest kaitsmine.

Kui soovite kasutada vastuväiteõigust, võite igal ajal saata sõnumi, kasutades punktis 1 või 2 nimetatud kontaktandmeid (nt e-posti, faksi, kirja teel).

h. Õigus kaebada

Teil on õigus esitada kaebus, kui olete arvamusel, et töötlemistoimingud rikuvad GDPR-i. AUTO1.com GmbH eest vastutav asutus on Berliini andmete volinik. Teil on õigus esitada kaebus, kui olete arvamusel, et töötlemine rikub GDPRi. AUTO1.com GmbH pädev asutus on Berliini andmekaitse ja teabevabaduse volinik (Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit), Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlin, Saksamaa.

Versioon seisuga jaanuar 2024