Förklaring om personuppgiftsskydd

Tack för ditt intresse för vårt företag och för att du besöker vår webbplats www.auto1.com (hädanefter ”Webbplatsen”).

Denna förklaring om personuppgiftsskydd förser dig med information om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter som behandlas av AUTO1.com och VKDB Sverige AB (hädanefter gemensamt “AUTO1.com” eller ”vi” ) gällande dina rättigheter.

Denna förklaring om personuppgiftsskydd gäller följaktligen för användning av appar som drivs av AUTO1.com eller dess anslutna företag.

1. Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

Beroende på behandlingsaktiviteten är antingen AUTO1 Gmbh eller VKDB Sverige AB ansvariga för behandlingen av personuppgifter.

 • AUTO1.com GmbH
 • Bergmannstraße 72
 • 10961 Berlin
 • Tyskland
 • Tel. +49 (0)30 / 201 638 8100
 • E-Mail: info@auto1.com

är ansvarig för behandling av personuppgifter som samlas in när Webbplatsen används.

 • VKDB Sverige AB
 • Gustavslundsvägen 131
 • 16751 Bromma
 • Sverige
 • Tel. 08-12 44 30 00
 • Email: kundservice@vkdb.se

är ansvariga för all annan behandling.

Denna förklaring om personuppgiftsskydd gäller för behandling av personuppgifter av AUTO1.com och VKDB Sverige AB.

2. Kontakt

Om du har några frågor och/eller förslag angående dataskydd kan du kontakta vårt dataskydds team direkt när som helst genom att skicka ett email till: kundservice@vkdb.se.

3. Behandling av användningsdata

Varje gång Webbplatsen öppnas av en användare samlar den in allmänna data och information. Dessa allmänna data och denna information lagras i serverns loggfiler. Detta gäller följande data:

    webbläsartyper och versioner som används,

    operativsystemet som används av det anslutande systemet,

    den webbsida från vilken ett anslutande system kom till på denna Webbplats (kallas för en referenssida)

    de underordnade webbplatser som nås på denna Webbplats via ett anslutande system,

    datum och tid för en åtkomst till Webbplatsen,

    IP-adressen,

    internetleverantören för det anslutande systemet

och

    andra liknande data och information som syftar till att avvärja fara vid angrepp riktade mot våra IT-system.

AUTO1.com behöver dessa data i syfte att:

    visa korrekt innehåll på denna Webbplats, för att säkerställa den permanenta funktionaliteten av våra IT-system och teknik som ligger till grund för denna Webbplats.

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 f i GDPR.

    optimera innehållet i och annonseringen för denna Webbplats, Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse är justera Webbplatsen till individuella användares behov och förbättra våra tjänster.

men även

    för att tillhandahålla nödvändig information till brottsbekämpande myndigheter så att de kan driva straffrättsliga förfaranden i händelse av ett cyberangrepp.

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel Art. 6 (1)(c)(f) GDPR. AUTO1.com har ett överskridande berättigat intresse i att säkerställa Webbplatsens säkerhet och förhindra missbruk.

4. Behandling av data som du har lämnat till oss

Vi samlar in och lagrar data som du tillhandahåller oss när du använder Webbplatsen, och närmare bestämt när du använder Webbplatsens program, tjänster eller verktyg.

Sådan data innefattar:

    data som du lämnar vid registrering eller när du registrerar dig för en av våra tjänster, t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer, mobilnummer, postnummer.

    data som du har lämnat till oss för att ingå ett inköpsavtal avseende ett begagnat fordon.

    Data som du lämnar till oss i syfte att avregistrera ett fordon som importerats från Nederländerna.

    Data som du överför till oss i syfte att bilfinansiera.

Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är artikel 6.1 b i GDPR.

    data som överförs i samband med att lösa problem och korrespondens/återkoppling på Webbplatsen eller via e-post/fax/post,

    ytterligare personuppgifter som vi begär av dig och som vi behöver för verifiering av dig eller för verifieringsändamål. 

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel (1) (b) (f) GDPR. Vi har ett berättigat intresse att förbättra våra tjänster och skydda oss mot missbruk.

5. Överföring av data till dotterbolag

Dotterbolag till AUTO1.com (hädanefter kollektivt benämnda “AUTO1 Group”) kan ha tillgång till och behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen som anges i denna förklaring av personuppgiftsskydd eller om det är nödvändigt för att fullgöra AUTO1 Groups avtalsenliga eller lagenliga skyldigheter. Auto1 Group säkerställer att varje bolag avtalsenligt efterföljer höga dataskydds och datasäkerhetsstandarder. Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är artikel 6 (1) (f) i GDPR där vårt berättigade intresse är att lägga ut interna administrativa ändamål till dotterbolag och på så sätt förbättra våra tjänster.

Om AUTO1.com överför personuppgifter till dotterbolag utanför den Europeiska Unionen eller utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller Sektion 6. para. 3. därefter.

6. Överföring av personuppgifter till externa tjänsteleverantörer

AUTO1.com mottar hjälp från externa tjänsteleverantörer för viss teknisk dataanalys, behandling eller lagringsprocesser (t.ex. för att erhålla aggregerad och icke-personlig statistik från databaser eller för lagring av säkerhetskopior). Dessa tjänsteleverantörer är noggrant utvalda och uppfyller höga krav på dataskydd och datasäkerhet. De är skyldiga att upprätthålla strikt konfidentialitet och endast behandla personuppgifter när det sker på uppdrag av AUTO1.com och enligt AUTO1.coms instruktioner. 

AUTO1.com samarbetar med företag och andra entiteter som tillhandahåller specialiserad expertis avseende särskilda områden (t.ex. skattekonsulter, juridiska rådgivare, redovisningsföretag, logistikföretag). Dessa enheter är antingen juridiskt eller avtalsenligt förpliktade att upprätthålla konfidentialitet. Den rättsliga grunden är, beroende på respektive slags samarbete, artikel 6(1)(b) or, (f) GDPR. AUTO1.com har ett berättigat intresse att förbättra våra tjänster genom att använda extern expertis. 

Om vi överför data till mottagare utanför den Europeiska Unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (så kallade “tredje länder”) säkerställer vi att en lämplig dataskyddsnivå garanteras i respektive tredje land eller av respektive mottagare i tredje land. Överföringen kan baseras på “lämplighetsbeslut” fån Europeiska Kommisionen eller lämpliga skyddsåtgärder såsom EU’s standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser.

7. Fritext sökning

AUTO1.com låter dig söka efter fordon på webbplatsen med hjälp av en fritextsökning. AUTO1.com använder ChatGPT från OpenAI (OpenAI Ireland Ltd.) för att tillhandahålla denna sökfunktion. För att generera sökresultat vidarebefordras användarens inmatningstext till OpenAI. Överföringen av användarens personuppgifter av OpenAI är inte avsedd och sker endast om användaren anger personuppgifter i fritextfältet. OpenAI använder inte data som användaren anger i fritextfältet för sina egna syften. Den rättsliga grunden är art. 6 para. 1 lit. b,f GDPR. Om vi ​​förlitar oss på ett berättigat intresse är detta att optimera sökfunktionen på webbplatsen för användaren. EU-standardavtalsklausuler har kommit överens med OpenAI för att säkerställa överföring av data med lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med art. 46 GDPR.

8. Prenumeration på nyhetsbrev

Om du registrerar dig för ett nyhetsbrev och ger ditt samtycke till att få ytterligare information kommer vi att använda din information kommer vi att använda din e-postadress för att skicka respektive nyhetsbrev, där vi regelbundet informerar dig om intressanta ämnen (t.ex. produktuppdateringar, auktionsmeddelanden, transaktionsinformation). Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. en GDPR.

Vårt nyhetsbrev skickas av posttjänstleverantören MessageBird B.V. (Trompenburgstraat 2C, 1079 TX Amsterdam, Nederländerna). En överföring av data till USA kan inte uteslutas. Vi har slutit ett orderhanteringsavtal med MessageBird, som innehåller standardavtalsklausulerna från Europeiska kommissionen. Mer information finns i MessageBirds sekretesspolicy https://messagebird.com/legal/privacy.

För att säkerställa din korrekta registrering för nyhetsbrevet - d.v.s. för att förhindra obehöriga registreringar på uppdrag av tredje part - kommer vi att skicka ett bekräftelsemail till dig efter din första registrering av nyhetsbrevet med hjälp av den dubbla opt-in-proceduren, där vi ber dig att bekräfta din registrering.

Vi lagrar även din IP-adress samt datum och tid för nyhetsbrevets registrering och bekräftelse så att vi kan spåra och bevisa registreringen vid ett senare tillfälle. Vi lagrar din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet till dig tills du avregistrerar dig eller så slutar vi skicka nyhetsbrevet till dig. Nyhetsbreven innehåller så kallade spårningspixlar för den statistiska utvärderingen av våra nyhetsbrevskampanjer. Detta är en miniatyrgrafik inbäddad i det HTML- formaterade e-postmeddelandet som låter oss känna igen om och när du har öppnat ett e-postmeddelande och vilka länkar i e-postmeddelandet som har nåtts. Din IP-adress överförs även till våra servrar. Vi lagrar dock inte denna eller andra personuppgifter. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. en GDPR.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för alla typer av nyhetsbrev med verkan för framtiden utan att ta på dig några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxorna (d.v.s. din Internetleverantörs kostnader till exempel). I det här fallet kommer vi inte längre att kunna skicka nyhetsbrevet till dig. Om vi ​​får en återkallelse från dig kommer vi att lägga till dina personliga kontaktuppgifter till en svartlista, som vi använder för att säkerställa att vi inte skickar någon reklam som inte längre önskas till dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Vårt berättigade intresse är att undvika oönskade nyhetsbrev.

9. Cookies

Denna webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som placeras och lagras på ett datorsystem via en webbläsare. Cookies lagras på hårddisken på användarens dator och orsakar ingen skada där. Webbplatsens cookies innehåller personuppgifter om användaren.

Förutom cookies använder denna webbplats även så kallad lokal lagringsteknik (nedan:"objekt"). Dessa lagrar data lokalt i webbläsarens cache, som förblir på plats och kan läsas även efter att webbläsarfönstret har stängts, om inte cachen raderas. Både objekten och cookies (hädanefter gemensamt kallade "teknologier") kan vara tekniskt nödvändiga, eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan dem. skulle inte fungera utan dem. Andra tekniker, å andra sidan, används för att utvärdera användarbeteende eller för att visa reklam.

Vi delar in de teknologier vi använder i tre kategorier efter funktion och avsedd användning: Nödvändiga teknologier, analytiska teknologier och marknadsföringsteknologier.

Behandlingen av uppgifter genom användning av nödvändig teknik är baserad på ett legitimt intresse enligt art. 6 para. 1 lit. f GDPR i det tekniskt felfria tillhandahållandet av våra tjänster. Om användaren avaktiverar inställningen av cookies i sin webbläsare, kanske inte alla funktioner på denna webbplats är fullt användbara.

Behandlingen av personuppgifter genom användning av analytisk och marknadsföringsteknologi är baserad på samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. en GDPR. Samtycket kan när som helst återkallas för framtiden under denna länk.

Nödvändig teknik

Användningen av nödvändig teknik säkerställer funktionaliteten på vår webbplats. Utan dessa kan webbplatsen inte användas på avsett sätt. Den rättsliga grunden för behandlingen är art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Dessa tekniker listas nedan:

 • Namn: auto1_locale

Beskrivning: Denna cookie används för att visa webbplatsen på respektive användares lokala språk och tjänar därmed användarvänligheten

 • Namn: APP_VERSION

Beskrivning: Detta objekt säkerställer att användare alltid använder den senaste versionen av vår app. Genom att automatiskt upptäcka och radera inaktuella data i lokal lagring kan potentiella problem undvikas och uppdateringar av applikationer göras enklare.

 • Namn: consent_needed, consent_time, cookieBannerClosed

Beskrivning: Dessa cookies orsakar uppkomsten av samtyckesbannern, som gör det möjligt för användare att hantera sina preferenser angående den teknik som används på webbplatsen.

 • Namn: conversionRate.SEK

Beskrivning: Denna cookie lagrar den aktuella valutakursen på webbplatsen. Detta tillåter användare att visa priser i sin föredragna valuta.

 • Namn: land

Beskrivning: Denna cookie lagrar användarens plats för att visa webbplatsinnehåll och information relaterad till land eller plats.

 • Namn: hl

Beskrivning: Cookien används för att lagra det språk som valts av användaren eller föredraget på webbplatsen. Utan denna cookie skulle webbplatsen inte kunna behålla användarens språkinställningar.

 • Namn: isUserLogged

Beskrivning: Denna cookie används för att känna igen användarens inloggningsstatus och säkerställa att de kan komma åt relevant innehåll och funktioner. Det bidrar till säkerheten och personaliseringen av användarupplevelsen.

 • Namn: JSESSIONID, MPSESSID

Beskrivning: Dessa cookies används för att upprätthålla en användares session på webbplatsen. De innehåller en unik identifierare som sparas under hela användarens session på webbplatsen. De hjälper till att säkerställa att vår webbplats fungerar som den ska och att användare kan röra sig på webbplatsen utan problem.

 • Namn: redux-cache-*

Beskrivning: Det här objektet används för att tillfälligt lagra data och öka webbplatsens prestanda, särskilt vid bearbetning av sökfrågor och filter. Detta hjälper till att snabba upp webbplatsen och ger användarna en smidigare och snabbare användarupplevelse.

 • Namn: sökfråga*

Beskrivning: Detta objekt lagrar användarfilterinställningarna för fordon. Genom att spara filterinställningarna behöver användare inte ange alla filterkriterier igen för varje ny sökning eller kan hämta de tidigare angivna filterinställningarna när de besöker webbplatsen igen.

 • Namn: selectPartnerBranch

Beskrivning: Detta objekt används för att lagra information om den valda filialen på mötesbokningssidorna. Detta förhindrar att den valda informationen går förlorad om användaren uppdaterar sidan eller navigerar mellan olika sidor.

 • Namn: xsrf_token

Beskrivning: Denna cookie skyddar webbplatsen och dess användare från vissa attacker där en angripare försöker utföra oönskade åtgärder på uppdrag av en användare utan användarens avsikt. Det är en viktig säkerhetsmekanism för att säkerställa integriteten och sekretessen för användaråtgärder.

 • Namn: cache-module-local-storage

Beskrivning: Detta objekt används för att lagra vissa data eller resurser som krävs av webbplatsen. Detta gör att webbplatsen kan komma åt denna data utan att behöva ladda ner den igen från servern.

 • Namn: AWSALB, AWSALBCORS

Beskrivning: Dessa cookies används av Amazon Webservices (se avsnitt 14) och används för att hantera användarsessionen. Detta förkortar laddningstiden för webbplatsen.

 • Namn: Incap_ses_*, nlbi_*

Beskrivning: Dessa cookies placeras av Incapsula (se avsnitt 15). De används för att säkerställa att webbplatsen och dess tjänster, som tillhandahålls via Incapsulas CDN, fungerar smidigt och att prestandan är optimerad för användarna.

Analytiska tekniker

Detta inkluderar teknologier vars användning möjliggör statistisk webbanalys och räckviddsmätning, t.ex. för att vidareutveckla och förbättra vårt erbjudande för dig. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. en tänd. en GDPR. Du kan återkalla ditt samtycke via denna länk. De analytiska teknikerna listas nedan:

 • Namn: LanguageMenu_lpmru

Beskrivning: Denna cookie lagrar information om användarens föredragna språkinställning. Detta används för att anpassa användargränssnittet och innehållet.

 • Namn: utm, last_event, auto1_cid, auto1_tracking_session

Beskrivning: Dessa tekniker används för att spåra användarbeteende på webbplatsen och få insikter om användaraktiviteter. De lagrar datum och tid för den senast registrerade händelsen för att bättre förstå tidpunkten och användarinteraktionerna

 • Namn: rm_scroll_pos, arp_scroll_position

Beskrivning: Dessa cookies används för att spåra rullningspositionen för en användare på webbplatsen. Informationen används för att säkerställa att viktigt innehåll finns kvar i användarens synfält och för att optimera rullningsbeteendet på mobila enheter.

 • Namn: __utma, __utmt

Beskrivning: Dessa cookies sätts av Google Analytics (se avsnitt 10) och lagrar ett unikt besöks-ID, datum och tid för första besöket på webbplatsen, starttiden för det aktiva besöket och det totala antalet besök på webbplatsen. Denna information används för att samla in och analysera information om användningen av webbplatsen.

 • Namn:__utmb

Beskrivning: Denna cookie sätts av Google Analytics (se avsnitt 10) och används för att spåra besökarnas beteende på webbplatsen, mäta längden på det aktuella besöket, registrera antalet sidvisningar och avgöra om användarens besök fortfarande är aktivt. Denna data används för att förstå besökarnas beteende och anpassa webbplatsen därefter.

 • Namn: __utmc

Beskrivning: Denna cookie ställs in av Google Analytics (se avsnitt 10). Den används inte längre aktivt för att samla in data från webbplatsbesökare, utan används för att upprätthålla spårningsfunktioner på tekniskt föråldrade delar av webbplatsen.

 • Namn: SAMTYCKE

Beskrivning: Denna cookie används av Google Analytics (se avsnitt 10) för att lagra användarens samtyckesbeslut. Till exempel, om en användare har samtyckt till användningen av analyscookies, kan webbplatsen aktivera Google Analytics och samla in data. Men om användaren har avböjt användningen av analyscookies kommer datainsamlingen att inaktiveras.

 • Namn: _gat, _gat_UA-*, _gat_gtag_UA_106855065_21

Beskrivning: Dessa cookies sätts av Google Analytics (se avsnitt 10) och används främst för att reglera datainsamling på webbplatsen och för att säkerställa att Google Analytics fungerar effektivt.

 • Namn: _ga, _ga_*, _gid

Beskrivning: Dessa cookies installeras av Google Analytics (se avsnitt 10). De används för att lagra information om hur besökare använder webbplatsen och för att sammanställa anonymiserad statistik. De används för att analysera användarbeteende, förbättra webbplatsens prestanda och generera rapporter om webbplatstrender.

 • Namn: _gac_UA-59065954-3

Beskrivning: Denna cookie sätts av Google Analytics (se avsnitt 10) och spårar ursprunget och rutten för besökare till webbplatsen. Denna information kan användas för att personifiera användarupplevelsen, till exempel genom att visa vissa erbjudanden eller innehåll för besökare som har kommit till webbplatsen från en viss källa.

 • Namn: _gcl_aw, OTZ, AEC, ssm_au

Beskrivning: Dessa cookies sätts av Google Analytics (se avsnitt 10) och samlar in data som sidvisningar, uppehållstid, trafikkällor och användarbeteende på webbplatsen. Dessa data används för att analysera och rapportera om användarbeteende och för att hjälpa till att optimera dessa webbplatser och ge en bättre användarupplevelse.

 • Namn: _gcl_au

Beskrivning: Denna cookie används av Google (se avsnitt 11) för att mäta annonseringseffektiviteten på webbplatsen. Den registrerar information från annonsklick och lagrar den i cookien så att effektiviteten i annonseringen kan mätas.

 • Namn: _GRECAPTCHA

Beskrivning: Denna cookie ställs in av Google reCAPTCHA (se avsnitt 12). Den autentiserar användaren och analyserar deras användarbeteende för att särskilja om de är en människa eller en bot. Det används för att skydda webbplatsen från spam och missbruk.

 • Namn: SID, SIDCC

Beskrivning: Dessa cookies sätts av Google (se avsnitt 13). De används i säkerhetssyften för att lagra uppgifter om en användares Google-konto-ID och senaste inloggningstid, vilket gör det möjligt för Google att autentisera användare, förhindra bedräglig användning av inloggningsuppgifter och skydda användardata från obehörig åtkomst.

 • Namn: _ce_cch

Beskrivning: Denna cookie sätts av CrazyEgg (se avsnitt 16) och kontrollerar om cookies kan ställas in korrekt i webbplatsbesökarens webbläsare för att säkerställa funktionaliteten hos Crazy Egg.

 • Namn: _ce_gtld

Beskrivning: Denna cookie sätts av CrazyEgg (se avsnitt 16) och lagrar information om den allmänna toppdomänen (nedan kallad "gTLD"). gTLD är den sista delen av en webbplatsdomän, som vanligtvis identifierar typen eller ursprunget för webbplatsen. Exempel på gTLD:er är".com", ".org", ".net" och landsspecifika domäner som ".de" för Tyskland eller ".fr" för Frankrike. Informationen används för att bättre förstå vilka regioner användare kommer ifrån och hur webbplatsanvändningen är fördelad över olika gTLD:er.

 • Namn: _ce.s

Beskrivning: Denna cookie sätts av Crazy Egg (se avsnitt 16) och analyserar webbplatsanvändarsessioner. Dessa register inkluderar webbplatsbesökarnas beteende, hur de navigerar på webbplatsen, var de klickar och hur de interagerar med innehållet så att webbplatsen bättre kan anpassas till användarnas beteende.

 • Namn: _ceir

Beskrivning: Denna cookie sätts av CrazyEgg (se avsnitt 16) och spårar om den nuvarande användaren har besökt webbplatsen tidigare och hur återkommande användare beter sig jämfört med nya användare. Denna information används för att förbättra användarupplevelsen och för att tillhandahålla specialerbjudanden eller innehåll för återkommande besökare.

 • Namn: ce_clock

Beskrivning: Detta objekt ställs in av CrazyEgg (se avsnitt 16) och används för att registrera tiden för en besökares hemsida. Detta hjälper till att optimera webbplatsen genom att rikta in sig på innehåll vid en viss tid på dagen eller vid frekventa inträdestider.

 • Namn: MUID

Beskrivning: Denna cookie används av Microsoft Advertising (se avsnitt 19) och används för att identifiera den unika webbläsaren som besöker Microsofts webbplatser. Detta gör det möjligt att skilja webbläsare från varandra och att spåra besökarnas interaktioner mer exakt. Denna information används för att visa riktade annonser, men också för att analysera webbplatsanvändningsmönster.

 • Namn: isMfUser

Beskrivning: Denna cookie används av Mouseflow (se punkt 21). Den används för att analysera webbplatsanvändares musrörelser för att förbättra förhållandet mellan navigeringsområden, sidelement och formulärfält.

 • Namn: _dd_s

Beskrivning: Denna cookie sätts av Datadog (se avsnitt 23) och använder ett sessions-ID för att gruppera alla händelser eller åtgärder som genereras av en användare under deras session på webbplatsen. Detta stöder övervakning, prestandaförbättring och felsökning för att säkerställa en bättre användarupplevelse och smidig funktion för webbplatsen.

 • Namn: loglytrackingsession

Beskrivning: Denna cookie sätts av Loggly (se avsnitt 24) och samlar in information om användarsessionen för att analysera prestanda och eventuella fel på webbplatsen. Denna information används för felsökningsprocesser.

 • Namn: mp_52e5e0805583e8a410f1ed50d8e0c049_mixpanel

Beskrivning: Denna cookie sätts av Mixpanel (se avsnitt 25) och lagrar användarinteraktionerna för en webbplatsanvändare med hjälp av ett unikt ID. Denna information används för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen.

 • Namn: sem

Beskrivning: Denna cookie sätts av Semrush (se avsnitt 26) och samlar in information om vilka marknadsföringsåtgärder eller söktermer en användare har använt för att nå webbplatsen. Den används för att analysera och mäta information om hur olika marknadsföringskällor påverkar trafiken till webbplatsen för att få insikter och fatta marknadsföringsbeslut.

Marknadsföringstekniker

Marknadsföringstekniker används för att erbjuda användarna innehåll som är relevant och skräddarsytt för deras intressen. De används också för att mäta och kontrollera effektiviteten av kampanjer. De kan också användas för att skapa användarprofiler för att visa målgruppsinriktad reklam. Marknadsföringstekniker kan även innehålla så kallade pixlar, som kan dela information med tredje part. Dessa pixlar är små, osynliga bilder eller skript som gör det möjligt för tredjepartsleverantörer att samla in anonym information om användarinteraktion med webbplatsen. Den rättsliga grunden för behandlingen av marknadsföringsteknologier är samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. en GDPR. Det lämnade samtycket kan när som helst återkallas via denna länk. Marknadsföringsteknikerna listas nedan:

 • Namn: tms

Beskrivning: Denna cookie lagrar en tidsstämpel som anger den exakta tidpunkten då en viss åtgärd eller händelse ägde rum på webbplatsen. Denna tidsstämpel kan användas för att avgöra när en besökare till exempel svarade på en viss marknadsföringskampanj.

 • Namn:__utmz

Beskrivning: Denna cookie ställs in av Google Analytics (se avsnitt 10). Den innehåller information om hur besökaren kommit till webbplatsen, till exempel via marknadsföringsåtgärder som annonser. Cookien lagrar också om besökarens ursprungskälla var annorlunda när de senast besökte webbplatsen. Om besökarens ursprung inte är tydligt identifierat i en aktuell session är det möjligt att analysera vilka handlingar besökaren utförde på den ursprungliga webbplatsen, till exempel ett köp. Detta gör det möjligt att dra slutsatser om besökarens ursprung. Informationen som samlas in används för att spåra effektiviteten av marknadsföringsinsatser och möjliggör att marknadsföringsstrategier kan optimeras och innehåll anpassas.

 • Namn: __Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-3PSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSIDCC, __Secure-1PSIDCC,

Beskrivning: Dessa cookies sätts av Google (se avsnitt 13). De skapar en profil över webbplatsbesökarens intressen för att visa relevant och personlig Google-annonsering. De senaste sökfrågorna och tidigare interaktioner från webbplatsbesökaren analyseras.

 • Namn: __Secure-ENID

Beskrivning: Denna cookie har satts av Google (se avsnitt 13) för att förhindra bedrägliga inloggningsförsök och bidra till säkerheten för konton. Det används också för att lagra ett Google-användar-ID. Detta ID används för statistiska och marknadsföringsändamål efter en lyckad inloggning. En användares aktiviteter och beteende analyseras efter att ha loggat in för att få insikter i användningen av deras tjänster och för att visa personlig reklam.

 • Namn: 1P_JAR, NID, APISID

Beskrivning: Dessa cookies installeras av Google (se avsnitt 13) och utvärderar de senaste sökfrågorna och tidigare interaktioner från webbplatsanvändaren. Detta används för att visa anpassad reklam på Googles webbplatser.

 • Namn: DV

Beskrivning: Denna cookie används av Google (se punkt 13) för att lagra besökarens preferenser och annan information som anpassar surfupplevelsen på Googles webbplatser. Detta inkluderar i synnerhet det föredragna språket och antalet sökresultat som ska visas på sidan. Cookien används för att anpassa annonsering på Googles webbplatser till användarens preferenser och behov.

 • Namn: SAPISID

Beskrivning: Denna cookie ställs in av Google (se avsnitt 13) och samlar in information om webbplatsanvändare som tittar på inbäddade YouTube-videor. Uppgifterna som samlas in används för att visa personlig reklam för användaren på YouTube-plattformen.

 • Namn: SSID

Beskrivning: Denna cookie ställs in av Google (se avsnitt 13) och samlar in information om webbplatsanvändare när de klickar på en video som tillhandahålls av YouTube på en inbäddad Google Maps-karta. Data som samlas in från att titta på videor på Google Maps används för att anpassa personliga annonser och tjänster.

 • Namn: HSID

Beskrivning: Denna cookie ställs in av Google (se avsnitt 13) och används för att bekräfta besökarnas äkthet och säkerställa säkerheten för användardata. Det fungerar som en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att användare som kommer åt en viss webbplats eller tjänst är legitima och att det inte förekommer bedräglig användning av inloggningsdata.

 • Namn: _uetsid, _uetsid_exp, _uetvid, _uetvid_exp

Beskrivning: Dessa tekniker ställs in av Microsoft Advertising (se avsnitt 19). De registrerar webbplatsbesök och spårar hur användare rör sig på webbplatsen. De används för att analysera användarbeteende och mäta effektiviteten av våra Microsofts annonskampanjer. De gör det också möjligt att spåra webbplatsbesök på olika webbplatser som använder Microsoft Advertising.

 • Namn: IDE

Beskrivning: Denna cookie används av DoubleClick (se avsnitt 22) och samlar in information om användarnas surfbeteende för att presentera annonser som är mer relevanta och tilltalande för användarens intressen. Den lagrar också data om hur användare interagerar med annonser, till exempel genom att klicka på dem eller ignorera dem. Denna information används för att mäta och optimera prestandan för reklamkampanjer.

10. Google Analytics

Den här Webbplatsen använder Google Analytics. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, sammanställning och analys av data över besökares beteende på olika webbsidor. En webbanalystjänst samlar bland annat uppgifter om från vilken webbsida en Registrerad besöker en annan webbsida (kallas för en referenssida), vilka underwebbsidor på webbplatsen som besöktes eller hur ofta och hur länge en underwebbsida visades. Webbanalyser används främst för att optimera webbsidor och för att utföra en kostnadsnyttoanalys av internetannonsering. Det operativa företaget för Google Analytics-komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google använder dessa data och den information som samlats in bland annat för att analysera användningen av Webbplatsen i syfte att sammanställa online-rapporter åt oss som visar aktiviteterna på Webbplatsen och för att tillhandahålla ytterligare tjänster förknippade med användningen av Webbplatsen. I samband med denna process får Google information om personuppgifter – t.ex. den Registrerades IP-adress – som bland annat gör det möjligt för Google att spåra besökarnas härkomstplats samt klick och därigenom möjliggöra fakturering av uppdrag.

Personuppgifterna – t.ex. tidpunkten för besöket, platsen från vilken Webbplatsen besöktes och hur många gånger den Registrerade besökte Webbplatsen – lagras med hjälp av kakan. Varje gång Webbplatsen besöks överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen för internetanslutningen som används av den Registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan välja att överföra dessa personuppgifter, som samlades in via den tekniska processen, till tredje part. Såsom redan påpekats ovan kan den Registrerade när som helst förhindra att vår Webbplats placerar cookies genom att justera inställningarna för webbläsaren som används och därigenom permanent invända mot att cookies placeras. En sådan justering av inställningarna för webbläsaren som används hindrar även Google från att placera en kaka i den Registrerades IT-system. Dessutom kan en kaka som redan har placerats av Google Analytics när som helst raderas via webbläsaren eller andra program.

Den Registrerade har även möjlighet att invända mot insamlingen av data som framställts av Google Analytics och som är kopplad till användningen av denna Webbplats. Den Registrerade har även möjlighet att invända mot Googles behandling av sådana data och att förhindra sådan insamling och behandling.

Om den Registrerade vill göra detta måste hon/han ladda ner ett webbläsartillägg på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout och installera det. Detta webbläsartillägg talar om för Google Analytics via JavaScript att inga data och ingen information om besök av webbsidor får överföras till Google Analytics. Google uppfattar installationen av webbläsartillägget som en invändning. Om den Registrerades IT-system raderas, formateras eller installeras om vid ett senare datum, måste den Registrerade installera om webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller inaktiveras av den Registrerade, eller av någon annan person inom den Registrerades kontrollområde, är det möjlighet att installera om eller återaktivera webbläsartillägget. Du hittar mer information och gällande bestämmelser om Googles dataskydd på https://policies.google.com/privacy?hl=sv och https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/se/. Google Analytics förklaras mer ingående på https://marketingplatform.google.com/about/. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 (f) i GDPR. Vårt berättigade intresse är att försäkra funktionaliteten av Webbplatsen och att göra besöket och användningen av Webbplatsen så bekvämt och effektivt som möjligt.

11. Google Tag Manager

Den här Webbplatsen använder Google Tag Manager. Den här tjänsten möjliggör hantering av webbplatskoder via ett gränssnitt. Taggar är små kodelement som bland annat tjänar till att mäta trafik och besökarnas beteende. Google Tag Manager implementerar enbart taggar. Inga cookies används och därmed samlas inga personuppgifter in som en del av processen. Google Tag Manager utlöser andra taggar, som i sin tur potentiellt samlar in data. Google Tag Manager har dock inte tillgång till dessa data. Om en inaktivering utfördes på nivån för domänen eller kakan, ligger den kvar för alla spårningstaggar förutsatt att de implementeras med Google Tag Manager.

Vi använder också funktionen "Conversion Linker", som är en del av Google Tag Manager. Konverteringslänken används för att samla in information från annonsklick och för att säkerställa att omvandlingar (som transaktioner eller slutförda mål) kan tilldelas de ursprungliga annonsklicken. Detta händer även när användare byter mellan olika sidor eller domäner under sitt besök på webbplatsen. Användningen av konverteringslänken gör det möjligt för oss att mäta och optimera framgången för våra reklamkampanjer. Den rättsliga grunden för denna behandling är art. 6 para. 1 lit. en GDPR.

12.Google reCAPTCHA

Den här webbplatsen använder reCAPTCHA-tjänsten som tillhandahålls av Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) för att säkerställa att interaktioner på vår webbplats kommer från riktiga människor och för att förhindra spam och automatiserad botaktivitet. ReCAPTCHA-frågan används för att särskilja om en inmatning är gjord av en människa eller kränkande av automatiserad maskinbearbetning. ReCAPTCHA kan ställa in en nödvändig cookie som kallas "_GRECAPTCHA" när säkerhetskontrollen utförs för att utföra en riskanalys och säkerställa att användarna är mänskliga och genuina besökare. Under denna kontroll samlas och analyseras viss information (t.ex. IP-adressen), men även användarnas beteende och interaktioner. Den rättsliga grunden för denna behandling är art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Vårt legitima intresse är att skydda vår webbplats från spam och bedrägliga aktiviteter samt automatiska bots. Du kan hitta mer information om Googles sekretesspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=de

13. Google AdWords

Webbplatsen använder Googles konverteringsspårning. Google AdWords placerar en cookie på din dator om du har nått vår webbplats via en Google-annons. Som en del av sin försäljningsverksamhet uppmärksammar AUTO1.com potentiellt intresserade parter på erbjudandena på webbplatsen genom Google AdWords, det vill säga annonser, t.ex. som en del av Googles sökresultat. Denna cookie förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på AdWords-kundens webbplats och cookien ännu inte har upphört att gälla, kan Google och kunden känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till denna sida. Varje AdWords-kund får en annan cookie. Cookies kan därför inte spåras via AdWords-kunders webbplatser. Informationen som samlas in med hjälp av konverteringscookien används för att generera konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt konverteringsspårning. AdWords-kunder får reda på det totala antalet användare som klickade på sin annons och omdirigerades till en sida med en omvandlingsspårningstagg. De får dock ingen information som användarna kan identifieras med. Om du inte vill delta i spårningsprocessen kan du också avvisa inställningen av en cookie som krävs för detta - till exempel genom att ändra dina webbläsarinställningar för att generellt inaktivera den automatiska inställningen av cookies. Du kan också inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare på att blockera cookies från domänen www.googleadservices.com. Googles sekretesspolicy för konverteringsspårning finns på https://policies.google.com/privacy?gl=de. Den rättsliga grunden för denna behandling är art. 6 para. 1 lit. en GDPR.

Dessutom används så kallade kundmatchningslistor som en del av våra Google Ads-annonseringsaktiviteter för att vi ska kunna nå våra målgrupper bättre. För detta ändamål överförs listor med krypterad användardata (t.ex. e-postadresser) till Google Ads. Efter uppladdningen kontrollerar systemet vilken data som redan är känd och lägger till dessa användare till vårt företags kundmålgrupp. När kundmatchningslistorna har skapats raderas den krypterade datan automatiskt igen. Vårt företag får inga nya adresser som ett resultat. Den rättsliga grunden för denna behandling är art. 6 para. 1 lit. en GDPR.

14. Amazon CloudFront

Denna webbplats använder Amazon CloudFront, vilket är ett CDN (innehållsleveransnät) i Amazon Web Services, Inc. (hädanefter ”Amazon”).

En CDN förkortar webbplatsens inläsningstid. Amazon driver flera servrar i Europa (inklusive i Frankfurt am Main, Tyskland och Milano, Italien) för att kunna skicka våra data till dig så fort som möjligt. Men ur teknisk synpunkt kan det inte uteslutas att din webbläsare får åtkomst till en server utanför EU (t.ex. för att du får åtkomst till den här webbplatsen utanför EU eller av någon annan anledning). I sådant fall skickas data från din webbläsare direkt till respektive land och/eller region (Nord- och Sydamerika, Asien, Australien). 

Du finner ytterligare information om Amazon CloudFront på https://aws.amazon.com/cloudfront/. Du hittar Amazons sekretesspolicy på https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=f_pr.

15. Incapsula

Den här webbplatsen använder Incapsulas Content Delivery Network (CDN), som distribueras av Imperva Inc, 050 S. Delaware, St Ste 203, San Mateo, CA 94403-2394, USA, för att stödja leveransen av innehåll och förbättra prestandan på vår webbplats . Incapsulas CDN används för att effektivisera leveransen av webbinnehåll och för att förkorta laddningstiderna. Utöver CDN ger Incapsula även skydd mot DDoS-attacker (Distributed Denial of Service) och en webbapplikationsbrandvägg. Incapsulas DDoS-skyddsfunktion är utformad för att upptäcka och mildra attacker och minimera påverkan på vår webbplats. Den analyserar trafik och filtrerar bort oönskade eller skadliga trafikflöden för att säkerställa säkerheten och tillgängligheten för våra tjänster. Incapsulas webbapplikationsbrandvägg ger skydd mot olika typer av webbattacker och säkerhetshot genom att övervaka inkommande trafik och blockera skadlig trafik.

16. CrazyEgg.com

Denna Webbplats använder spårningsverktyget CrazyEgg.com för att registrera slumpmässigt utvalda enskilda besök (endast med en anonym IP-adress). Med hjälp av cookies kan det här spårningsverktyget analysera hur du använder Webbplatsen (t.ex. vilket innehåll som du klickar på). För detta ändamål visas en användarprofil. Verktyget skapar användarprofiler med hjälp av pseudonymer. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6(1) (f) i GDPR.

Du kan när som helst göra invändningar mot behandlingen av data som genereras av CrazyEgg.com genom att följa anvisningarna på http://www.crazyegg.com/opt-out. Du finner ytterligare information om CrazyEgg.coms dataskydd på http://www.crazyegg.com/privacy.

17. Whatsapp Business

Kommunikation med AUTO1.com kan utföras inom ramen för en befintlig affärsrelation eller för andra förfrågningar via meddelandetjänsten från företaget WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Dublin 2, D02 KH28, Irland (nedan kallad "WhatsApp") . Ett befintligt meddelandekonto med WhatsApp krävs för användning.

Allt kommunikationsinnehåll (dina meddelanden och bifogade bilder) säkras av WhatsApp med hjälp av end-to-end-kryptering, vilket hindrar WhatsApp från att se innehållet, men bara meddelandets mottagare själv. Vi vill påpeka för dig som våra kommunikationspartners, det vill säga i synnerhet våra återförsäljare, att WhatsApp inte kan se innehållet, men kan ta reda på att och när kommunikationspartners kommunicerar med oss ​​och får kunskap om teknisk information om enheten som används av kommunikationspartners och, beroende på din enhets inställningar, även platsinformation (så kallad metadata). Med undantag för krypterat innehåll är det också möjligt att överföra data från kommunikationspartners inom Facebook-gruppen av företag, särskilt i syfte att optimera respektive tjänster och för säkerhetsändamål. Kommunikationspartner bör vidare utgå ifrån, åtminstone så länge de inte har invänt mot detta, att deras data som bearbetas av WhatsApp kan användas för marknadsföringsändamål eller för att visa reklam skräddarsydd för användare. Om du inte vill att WhatsApp eller Facebook ska behandla dina uppgifter står det dig självklart fritt att avstå från att använda messengertjänsten. Den rättsliga grunden för denna behandling är art. 6 (1) lit. f GDPR. Vårt berättigade intresse är att erbjuda dig snabb och effektiv kommunikation och att anpassa sig till våra kommunikationspartners behov.

För mer information om ändamålen, typerna och omfattningen av behandlingen av dina uppgifter av WhatsApp, samt relaterade rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, vänligen se WhatsApps sekretessmeddelanden: https://www.WhatsApp. se/legal/.

18. LinkedIn Insight Tag

På vår hemsida används den så kallade Insight Tag för det sociala nätverket LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland). LinkedIn Insight-taggen upprättar en anslutning till LinkedIn-servern om du besöker vår webbplats och samtidigt är inloggad på ditt LinkedIn-konto. Om en användare omdirigeras till vår webbplats via en LinkedIn-annons ställs både tillfälliga sessionscookies och permanenta cookies in i användarens webbläsare, som registrerar vilka reklamkampanjer och sidor på vår webbplats som besöktes. Här registreras bland annat data som URL, referrer URL, enhetsegenskaper och IP-adress för användaren. Dessa cookies kallas även konverteringscookies och används av LinkedIn för att generera trafikstatistik för vår webbplats. Denna trafikstatistik används i sin tur av oss för att avgöra hur framgångsrika våra annonser är och för att optimera dem. Den rättsliga grunden för denna behandling är art. 6 (1) lit. en GDPR, förutsatt att du som användare har gett ditt samtycke.

Dessutom använder vi ytterligare retargeting-funktioner hos LinkedIn om du har gett oss samtycke via vår cookie-banner. Dessa funktioner gör det möjligt för oss att visa riktad reklam utanför webbplatsen för besökare på vår webbplats. Den rättsliga grunden för behandlingen är art. 6 (1) lit. en GDPR, förutsatt att du som användare har gett ditt samtycke. Som en del av LinkedIns annonsaktiviteter använder vi även en matchningsfunktion av kontaktlistor av LinkedIn för att möjliggöra bättre annonsinriktning mot våra målgrupper. För detta ändamål överförs listor med krypterad användardata (t.ex. namn, befattning, företag, land) till LinkedIn, varvid målgrupper spelas ut till oss i slutresultatet, dit vi kan rikta våra reklamkampanjer. Den rättsliga grunden för behandlingen är art. 6 para. 1 lit. en GDPR, förutsatt att du som användare har gett ditt samtycke.

Analysen av användningsbeteende samt riktad annonsering av LinkedIn kan när som helst invändas med hjälp av följande länk:https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Medlemmar på LinkedIn kan dessutom kontrollera användningen av sina personuppgifter för reklamändamål i kontoinställningarna. För att undvika en koppling av data som samlats in på vår webbplats av LinkedIn och ditt LinkedIn-konto, måste du logga ut från ditt LinkedIn-konto innan du besöker vår webbplats. Utan ett personligt LinkedIn-konto har du möjlighet att avvisa LinkedIns cookies och annonsinställningar på följande länk: www.linkedin.com/mypreferences/g/guest-cookies. Du kan också lära dig mer om de uppgifter som behandlas genom att använda LinkedIn Insight Tag i sekretesspolicyn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

19. Microsoft Advertising

Vi använder Microsoft Advertising-tjänsten från leverantören Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521, Irland på vår webbplats. Microsoft Advertising är en onlinemarknadsföringstjänst som använder taggen Universal Event Tracking (hädanefter "UET") för att hjälpa oss att visa riktade annonser via Microsoft Bings sökmotor. Microsoft Advertising använder cookies för detta ändamål. Detta innebär att vi behandlar våra användares personuppgifter i form av onlineidentifierare, IP-adresser, enhetsidentifierare och information om enhets- och webbläsarinställningar. Microsoft Advertising samlar in data via UET som gör att vi kan spåra målgrupper baserat på retargeting-listor. För detta ändamål lagras cookies på den slutenhet som användaren använder när han besöker vår webbplats. Microsoft Advertising kan alltså känna igen att vår webbplats har besökts och, om Microsoft Bing används vid ett senare tillfälle, kan en annons spelas upp för användaren. Denna information används också för att registrera hur många användare som har kommit till vår webbplats efter att ha klickat på en annons (så kallad konverteringsstatistik). Därmed får vi reda på det totala antalet användare som klickade på vår annons och omdirigerades till vår webbplats. Vi får dock ingen information med vilken användare kan identifieras personligen.

Den rättsliga grunden för denna behandling är art. 6 (1) lit. en GDPR, förutsatt att du som användare har gett ditt samtycke till detta. Dessutom används så kallade kundmatchningslistor för att vi bättre ska kunna möta våra målgrupper. För detta ändamål överförs listor med krypterad användardata (t.ex. e-postadressen) till Microsoft, som i slutresultatet ger oss målgrupper som vi kan rikta våra reklamkampanjer till. Vårt företag får inga nya adresser som ett resultat. Den rättsliga grunden för behandlingen är art. 6 para. 1 lit. en GDPR, förutsatt att du som användare har gett ditt samtycke. Du har möjlighet att inaktivera personliga annonser hos Microsoft via följande länk: https://about.ads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/personalisierte-anzeigen. Du kan hitta mer information om dataskydd hos Microsoft i Microsofts integritetspolicy: privacy.microsoft.com/en/privacystatement.

20. Facebook

Den här webbplatsen använder Facebook Custom Audiences, ett verktyg för spårning av händelser på serversidan från företaget Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, för att göra det möjligt för oss att bättre adressera våra målgrupper. För detta ändamål överförs listor med krypterad användardata (t.ex. e-postadressen) till Facebook, vilket i slutändan ger oss målgrupper som vi kan rikta våra reklamkampanjer till. Detta ger inte vårt företag några nya adresser. Ytterligare information om dataskydd hos Meta finns på https://www.facebook.com/privacy/center/. Den rättsliga grunden för behandlingen är art. 6 para. 1 lit. en GDPR.

21. Mouseflow

Denna webbplats använder Mouseflow, ett webbanalysverktyg som tillhandahålls av Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Köpenhamn, Danmark (hädanefter "Mouseflow"), för att registrera slumpmässigt utvalda individuella besök (endast med anonymiserad IP-adress). Detta skapar en logg över musrörelser och klick, med avsikten att slumpmässigt spela upp enskilda webbplatsbesök och för att härleda potentiella förbättringar för webbplatsen från dem. Informationen är inte personlig identifierbar och kommer inte att delas.

Om du inte vill bli inspelad kan du göra det på alla webbplatser som använder Användning av Mouseflow, på följande länk: www.mouseflow.de/opt-out/. Mouseflows integritetspolicy finns på https://mouseflow.de/privacy/.

22. DoubleClick av Google

Den här webbplatsen använder DoubleClick by Google. DoubleClick by Google använder cookies för att visa dig annonser som är relevanta för dig. Ett pseudonymt identifieringsnummer (ID) tilldelas din webbläsare för att kontrollera vilka annonser som har visats i din webbläsare och vilka annonser som har visats.

Användningen av DoubleClick-cookies gör det endast möjligt för Google och dess partnerwebbplatser endast placering av annonser baserat på tidigare besök på vår eller andra webbplatser på Internet. webbplatser på Internet. Informationen som genereras av cookies överförs av Google till en server i USA för analys och lagras där. Du kan förhindra lagring av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsarprogramvara. Du kan också hindra Google från att samla in data som genereras av cookies och relaterad till din användning av webbplatsen och från att behandla dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarplugin-programmet som finns tillgängligt på https://adssettings.google.com/u /0/authenticated?hl=en-GB under posten"DoubleClick deaktiveringstillägg". Alternativt kan du inaktivera DoubleClick-cookies på Digital Advertising Alliances webbplats på http://optout.aboutads.info/?c=2#!/. Den rättsliga grunden för denna behandling är art. 6 para. 1 lit. en GDPR.

23. Datadog

Denna webbplats använder webbanalystjänsten Datadog från Datadog Inc. 620 8th Avenue, Floor 45, New York, NY 10018 (hädanefter kallad"Datadog"). Datadog gör det möjligt för oss att genomföra statistiska undersökningar om hastigheten på webbplatsen, särskilt laddningstider. Datadog använder teknologier som cookies, som gör det möjligt för oss att analysera din användning av webbplatsen. Den information som sålunda genereras om din användning av denna webbplats överförs och lagras uteslutande inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som har undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Databehandling, i synnerhet inställning av cookies, sker endast med ditt samtycke. Ytterligare information om användarvillkor och databehandling finns på https://www.datadoghq.com/legal/privacy/. Den rättsliga grunden för denna behandling är art. 6 para. 1 lit. en GDPR.

24. Loggly

Den här webbplatsen använder Loggly-tjänsten från SolarWinds Worldwide, LLC, 7171 Southwest Parkway, Bldg 400, Austin, Texas 78735, USA (hädanefter "Loggly") för att spåra och åtgärda loggar och fel på våra webbplatser. Loggly är en logghanterings- och analystjänst som hjälper oss att säkerställa prestanda och stabilitet på våra webbplatser. Data som samlas in av Loggly inkluderar information om användningen av våra webbplatser, inklusive felloggar, användarinteraktioner och annan händelsedata. Denna information är avgörande för att identifiera, diagnostisera och lösa problem och fel. Loggly samlar i allmänhet in dessa uppgifter anonymt och använder ingen personligt identifierbar information. Uppgifterna används uteslutande för felsökning och för att förbättra användarupplevelsen. Ytterligare information om dataskydd hos Loggly finns på https://www.solarwinds.com/legal/privacy. Den rättsliga grunden för denna behandling är art. 6 para. 1 lit. en GDPR.

25. Mixpanel

Den här webbplatsen använder Mixpanel, en tjänst från Mixpanel, Inc., 405 Howard St., Floor 2, San Francisco, CA 94105, USA (nedan kallat "Mixpanel"). Mixpanel lagrar och bearbetar information om ditt användarbeteende på vår webbplats. Mixpanel använder cookies för detta ändamål, det vill säga små textfiler som lagras lokalt i din webbläsares cache på din slutenhet och som gör att webbplatsanvändningen kan analyseras. Vi använder Mixpanel i marknadsförings- och optimeringssyfte, i synnerhet för att analysera användningen av vår webbplats och för att kontinuerligt förbättra individuella funktioner och erbjudanden samt användarupplevelsen. Genom att statistiskt utvärdera användarbeteende kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Ytterligare information om dataskydd hos Mixpanel finns på https://mixpanel.com/legal/privacy-policy. Den rättsliga grunden för denna behandling är art. 6 para. 1 lit. en GDPR.

26. Semrush

Denna webbplats använder analysverktyget från Semrush Holdings, Inc, 800 Boylston Street, Suite 2475, Boston, MA 02199, USA (hädanefter kallat "Semrush"). Semrush är ett tredjepartsverktyg som stödjer oss i sökordsforskning, konkurrensanalys och sökmotoroptimering. Semrush använder cookies för att samla in information om besökarnas ursprung, använda sökord, konverteringsaktiviteter och effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer. Dessa data används för att analysera och förbättra prestandan för vår webbplats och våra marknadsföringsstrategier. Ytterligare information om dataskydd hos Semrush finns på https://www.semrush.com/company/legal/privacy-policy/. Den rättsliga grunden för denna behandling är art. 6 para. 1 lit. en GDPR.

27. Radering och blockering av personuppgifter

AUTO1.com behandlar och lagrar endast andra personuppgifter under en sådan tidsperiod som krävs för att uppnå syftet med lagringen. När lagringens syfte har upphört raderas eller anonymiseras personuppgifterna rutinmässigt och i enlighet med lagbestämmelserna.

Detta är ej tillämpligt när det gäller identifieringsnummer (chassinummer). AUTO1.com använder identifieringsnummer i marknadsanalys syfte. För detta syfte behandlar och lagrar AUTO1.com identifieringsnummer en obegränsad tid. Den rättsliga grunden är Artikel 6 (1)(f) GDPR. Vi har berättigat intresse i att använda identifieringsnummer för ovan nämnda syfte under en obegränsad tid eftersom information som härrör från identifieringsnummer är nödvändig för tillhandahållandet av våra tjänster.

28. Den registrerades rättigheter

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges i denna paragraf kan du när som helst skicka ett meddelande med hjälp av de kontaktuppgifter som avses i klausul 1 eller 2 (t.ex. via e-post eller brev).

a. Rätt till bekräftelse

Du har rätt att begära en bekräftelse huruvida personuppgifter om dig behandlas.

b. Rätt till tillträde

Du har rätt att få information om särskilt följande:

    de personuppgifter som lagras om dig;

    ändamålen med behandlingen;

    kategorierna av personuppgifter som behandlas;

    mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut;

    den planerade perioden under vilken personuppgifterna kommer att lagras, eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period;

    rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet;

    förekomsten av automatiserat beslutsfattande;

    om personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation.

c. Rätt till rättelse

Du har rätt att kräva

    rättelse av felaktiga personuppgifter om dig

och

    komplettering av ofullständiga personuppgifter om dig.

d. Rätt till radering

Du har rätt att radera alla personuppgifter som rör dig utan onödigt dröjsmål, särskilt om

    syftet för vilket personuppgifter samlades in eller på annat sätt behandlades har upphört att existera;

    du återkallar ditt samtycke som ligger till grund för behandlingen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen;

    du invänder mot behandlingen och det finns inga tvingande legitima skäl för behandlingen;

och/eller

    personuppgifterna har behandlats olagligt.

e. Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva en begränsning av behandlingen om

    du bestrider noggrannheten i personuppgifterna, det vill säga under en period som gör det möjligt för AUTO1.com att verifiera riktigheten i personuppgifterna,

    behandlingen är olaglig och du i stället för radering av personuppgifter kräver begränsning av personuppgifternas användning,

    personuppgifterna inte längre behövs för syftet med behandlingen men du behöver personuppgifter för att etablera, utöva eller försvara juridiska krav,

    du har invänt mot behandlingen och det har ännu inte förtydligats om din invändning kommer att leda till att uppgiftsbehandlingen stoppas.

f. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att ta emot personuppgifterna om dig själv i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Dessutom har du rätt att få personuppgifter överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig i den utsträckning detta är tekniskt genomförbart och så länge det inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt.

g. Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter om dig av skäl som rör din särskilda situation om behandlingen grundar sig på följande:

    behandlingen är nödvändig för ändamålen för de legitima intressen som eftersträvas av AUTO1.com eller av en tredje part.

I händelse av en invändning kommer AUTO1.com inte längre att behandla personuppgifterna såvida det inte finns tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller syftet med behandlingen är att fastställa, utöva eller försvara sig mot rättsliga anspråk. Om du vill utöva en rätt att göra invändningar kan du när som helst skicka ett meddelande med kontaktuppgifterna som avses i punkt 1 eller punkt 2 (t.ex. via e-post, fax, brev).

h. Rätt att klaga

Du har rätt att lämna in ett klagomål om du anser att en bearbetningsaktivitet bryter mot GDPR. Den myndighet som har behörighet för VKDB Sverige AB är Integritetsskyddsmyndigheten, Drottninggatan 29, 5:e Våningen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Den behöriga myndigheten för AUTO1.com GmbH är Berlins kommissionär för dataskydd och informationsfrihet (Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit).

Enligt den lydelse som fanns tillgänglig den: Januari 2024