STRÁNKY AUTO1.COM JSOU SLUŽBOU POSKYTOVANOU AUTO1.COM GMBH SE SÍDLEM V BERLÍNĚ (DÁLE "AUTO1.COM" NEBO "MY" ).

§ 1 OBECNÉ

AUTO1.com provozuje databázi motorových vozidel dostupnou pomocí internetu. Zveřejňujeme automobily na prodej a autorizovaní obchodníci s automobily (dále " Uživatelé " nebo " Obchodníci") mohou vyhledávat pomocí funkce poskytované AUTO1.com. AUTO1.com vlastní všechna nabízená vozidla.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále "podmínky") se týkají použití našich internetových stránek nebo služeb. Používáním našich internetových stránek závazně souhlasíte s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a zároveň potvrzujete, že jste se s jejich obsahem seznámili a porozuměli jim. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli, bez udání důvodu, změnit. Případné nároky uživatele v rozporu s těmito podmínkami nejsou právně významné pro smluvní vztah.

§ 2 REGISTRACE

Registrace v systému AUTO1.com na internetových stránkách je umožněna převážně obchodníkům s motorovými vozidly. Obchodníci se mohou zaregistrovat jako právnické nebo fyzické osoby. Registrující se osoba musí být oprávněna zažádat o přístup pro uživatele.

Po obdržení žádosti se AUTO1.com podle svého uvážení rozhodne, zda umožní obchodníkovi přístup do databáze. Žádost obchodníka je přijata písemným potvrzením nebo zasláním přístupových údajů (uživatelské jméno a heslo).

AUTO1.com má právo kdykoli si vyžádat, jako součást žádosti nebo během další spolupráce, zaslání aktuálního výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku a dalších dokumentů nebo informací, které jsou vyžadovány pro náležité posouzení přihlášky. Od zahraničních obchodníků vyžadujeme srovnatelné podklady.

Pokud se poskytnuté údaje změní po přihlášení, uživatel je povinen informovat AUTO1.com. Informace mohou být zaslány pouze písemně, emailem nebo faxem.

Uživatel musí držet své heslo v tajnosti a pečlivě zabezpečit svůj přístup. Uživatel je také povinen ihned informovat AUTO1.com pokud existují důkazy, že zneužitím hesla třetí osobou jsou shromážděny a/nebo použity údaje.

Uživatel je odpovědný za všechny aktivity, které se stanou pod jeho přístupem. Pokud uživatel neporuší pravidla ochrany přístupu, pak není odpovědný za zneužití svého přístupu.

§ 3 ZABLOKOVÁNÍ PŘÍSTUPU

AUTO1.com může přijmout příslušná opatření, pokud lze mít za to, že uživatel porušil zákonná ustanovení, práva třetích osob nebo tyto Podmínky, případně též z jiného důvodu. Opatřeními se rozumí zejména: varování uživatele, prozatímní (časově omezené) a definitivní ukončení přístupu uživatele. Při výběru opatření AUTO1.com zohlední oprávněné zájmy dotčeného uživatele (např. z nedokončených obchodních případů).

§ 4 PRÁVA

Uživatelé mají právo používat vyhledávání online a ukládat výsledky vyhledávání a tyto vytisknout. Kromě toho může uživatel podávat závazné nabídky na jednotlivá vozidla. Aktivity uživatelů, které mají za cíl učinit naše služby nefunkčními nebo ztížit jejich používání jsou zakázány.

Uživatelé nesmí bez našeho výslovného písemného souhlasu systematicky extrahovat a / nebo dále používat části našich služeb. Uživatelé zejména nemohou bez našeho výslovného písemného souhlasu používat data mining, roboty, nebo podobné programy sloužící ke sběru nebo extrahování dat, aby získali jakékoli významné části našich služeb pro další použití.

Linkování, integrace nebo jakékoli další propojení našich služeb je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno. Prezentace a funkcionalita služeb se mohou lišit podle typu přístupu - například pomocí internetu nebo pomocí mobilních aplikací. Právo na užívání služby a jejích funkcionalit je možné pouze v kontextu současného stavu techniky.

§ 5 ZÁRUKA

Nepřebíráme žádnou záruku za technické závady, zejména za stálou a nepřetržitou dostupnost internetových stránek nebo za zobrazení nesprávného obsahu zadaného uživatelem. V případě nedostupnosti služeb může uživatel kontaktovat naše služby zákazníkům.

§ 6 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů a soukromí uživatelů je naší prioritou. Abychom zajistili jejich maximální ochranu, je pro nás samozřejmé, že dodržujeme všechny právní předpisy v oblasti ochrany údajů.

Odpovědnou osobou a poskytovatelem služby je AUTO1 Czechia s.r.o. Všechny Vaše otázky týkající se ochrany osobních údajů můžete kdykoli zaslat na email CZ_DPO@auto1.com.

Osobní informace jsou informace, které mohou být přiřazeny jednotlivému uživateli. Zahrnují například emailovou adresu nebo telefon či jiné údaje. Pomocí našich internetových stránek shromažďujeme osobní údaje, pokud jsou poskytnuty uživatelem. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami zároveň uživatel uděluje souhlas k použití osobních údajů takto:

Tímto uděluji v souvislosti a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen "ZOÚ") a zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění, AUTO1.com jako správci, za níže uvedených podmínek, tento Souhlas se zpracováním svých osobních údajů:

Poskytuji společnosti své níže uvedené osobní údaje a uděluji společnosti svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle ZOÚ, a to včetně souhlasu s využitím rodného čísla podle zákona o evidenci obyvatel. Výslovně souhlasím s tím, že společnost je oprávněna:

Zpracovávat ve smyslu ZOÚ mé následující osobní údaje v rozsahu

 1. Identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno) a rodné číslo
 2. Osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi mou osobou a společností došlo či nedošlo k uzavření smlouvy - Kontaktní osobní údaje (PSČ, číslo telefonu, číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa)
 3. Další osobní údaje - údaj o tom, z jakého zdroje jsem se o společnosti dozvěděl
Společnost je oprávněna mé osobní údaje zpracovávat ve smyslu ZOÚ, tj. provádět jakékoli operace nebo soustavu operací, které společnost nebo na základě smlouvy o zpracování osobních údajů zpracovatel bude provádět s mými osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, tj., zejména shromažďovat, ukládat na nosiče informací, zpřístupňovat, upravovat nebo pozměňovat, vyhledávat, používat, předávat, zveřejňovat, uchovávat, vyměňovat, třídit nebo kombinovat, blokovat a likvidovat.

Za účelem zpracování shora uvedených údajů souhlasím se zhotovením a archivací fotokopie mého občanského průkazu. Kopii a ani její další kopie není společnost oprávněna předávat dalším osobám, zveřejňovat a ani jinak použít kromě účelu pro který se kopie zhotovuje.

Tento Souhlas uděluji zcela dobrovolně.

Získané údaje používáme, v nutném rozsahu, k poskytování našich služeb uživatelům. Propagační užití údajů se děje pouze za účelem propagace našich služeb (včetně doporučení k nákupu) námi nebo našimi sesterskými společnostmi. Vaši emailovou adresu používáme k zasíláni doporučení podobných produktů a služeb AUTO1.com sesterských společností.

§ 7 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Vždy se snažíme zajistit, aby naše služby byly dostupné bez omezení a bez chyb. Z povahy Internetu však toto není možné garantovat. Dále může být Váš přístup k naším internetovým stránkám dočasně přerušen nebo omezen z důvodu oprav, údržby nebo zavádění nových služeb. Frekvenci a délku všech dočasných přerušení nebo omezení služeb se snažíme omezit.

V rámci používání našich internetových stránek a služeb odpovídáme bez omezení za škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí ze strany AUTO1.com nebo osob oprávněných jednat naším jménem, našich smluvních zástupců nebo zaměstnanců. Dále, odpovědnost za škody způsobené nedbalostí je omezena pouze na ty škody, u kterých lze očekávat, že obvykle nastanou. V tomto případě je odpovědnost omezena na průměrné přímé škody.

Předchozí omezení se nevztahují na škody způsobené na životě, těle nebo zdraví, a jiné škody způsobené úmyslným jednáním. Pokud je vyloučena nebo omezena odpovědnost AUTO1.com, platí to také pro osobní odpovědnost zaměstnanců a zástupců.

§ 8 AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVA K UŽÍVÁNÍ

Všechny obchodní značky, loga, texty, obrázky a ostatní data na našich internetových stránkách jsou chráněna autorským zákonem. Používáním našich internetových stánek Vás neopravňuje k dalšímu používání autorským právem chráněných objektů, jejich pozměňování, další zpracování a použití v jakýchkoli médiích je zakázáno. Další použití je možné pouze po našem předchozím písemném souhlasu.

Neautorizované použití našich informací, jakož loga nebo obchodních značek třetích stran, které jsou zobrazeny na našich internetových stránkách porušuje naše práva nebo práva třetích stran a není dovoleno.

§ 9 ODDĚLITELNOST

Stane-li se nebo bude-li shledáno některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, nedotýká se tato neplatnost ostatních ustanovení. Místo neplatného ustanovení platí za sjednané platné ustanovení, které se nejvíce blíží ekonomickému smyslu zamýšlenému oběma stranami.

§ 10 ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Rozhodným je pouze pouze právo Spolkové republiky Německo.

Místem plnění a soudní příslušnosti je Berlín (Německo).

(Listopad 2015)

Smluvní podmínky pro ojeté vozy

 1. Obecně
  1. Prostřednictvím prodejního portálu www.auto1.com (dále jen portál) jsou vozidla výhradně prodávána obchodníkům s auty. Dceřiná společnost v ČR, je pobočkou AUTO1.com GmbH (dále AUTO1.com), AUTO1.com je dceřinou společností skupiny AUTO1 Group Gmbh, Bergmannstr. 72, 10961 Berlín / Německo. AUTO1 Group GmbH nebo AUTO1 European Cars B.V., Overschiestraat 57, 1062HN Amsterdam, Nizozemí (v následujícím nazývaný "prodejce") jsou vlastníci a prodejci vozidel, které jsou nabízené skrze platformu. AUTO1 European Cars B.V. je dceřinou společností AUTO1 Group GmbH. Aktuální prodejce může být zveřejněn na vyžádání a je také označen na potvrzení o prodeji, které bylo zasláno klientovi.
  2. Pouze obchodníci s auty (dále jen "obchodníci"), kteří jsou registrovaní v portálu, mohou být kupujícími. Termíny a podmínky portálu jsou závazné.
  3. Smlouva uzavřená mezi prodávajícím a obchodníkem je založena výhradně na uvedených smluvních podmínkách. Jiné, zvláště oponující nebo rozporné podmínky prodávající neuznává. To platí i pro práva a povinnosti neobsažené v těchto smluvních podmínkách, pro které je vyžadován písemný souhlas prodejce.
 2. Uzavření smlouvy
  1. Obecně
   1. Portál nabízí ojetá (použitá) vozidla, která jsou zásadně majetkem prodávajícího. Portál je rozdělen na rubriky "Okamžitý nákup", "24h aukce", "Nevykoupené" a "Live-Aukce". Nabízená vozidla pouze prezentují výzvu k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím obchodníka (tzv. Invitatio ad oferendum – Výzva k činění nabídky).
   2. Obchodník označí příslušné vozidlo a uvede nabízenou cenu a tím projeví svůj zájem o koupi. Tímto způsobem obchodník podává závaznou nabídku pro kupní smlouvu. Obchodník je touto nabídkou vázán po dobu platnosti nabídky.
   3. Práva a povinnosti z kupní smlouvy se řídí aktuálními podmínkami po dobu platnosti a trvání smlouvy. Běžné verze smluvních podmínek mohou být kdykoliv jednostranně měněny a/nebo zrušeny a měněny zveřejněním změn na webové stránce. Přechodem vlastnictví k vozidlu přechází veškerá práva a povinnosti vážící se k vozidlu na obchodníka.
   4. Převod práv a povinností na základě prodeje vyžaduje písemný souhlas prodávajícího.
   5. Akceptace podmínek kupní smlouvy se potvrzuje obchodníkovi potvrzením objednávky e-mailem a v konkrétních případech i faxem.
  2. Okamžitý nákup
   1. V rubrice „Okamžitý nákup“ se vybraná vozidla nabízejí za pevné ceny. Tato cena představuje nabídku pro obchodníka. Neexistuje žádné omezení doby platnosti nabídky.
   2. Obchodník může zakoupit tato vozidla za oznámené ceny. Za tím účelem obchodník uplatní odpovídající závaznou nabídku pro uzavření kupní smlouvy jako předešle.
   3. Přijetím této nabídky prodávajícím je uzavřena kupní smlouva. K uzavření kupní smlouvy dochází akceptací nabídky ve formě zaslání akceptu e-mailem nebo faxem.
  3. 24h aukce
   1. Rubrika „24h aukce“ se aktivuje pouze pro vybraného obchodníka. V této rubrice jsou prodávajícím nabízena pouze nově zakoupená vozidla. Doba platnosti nabídky pro jednotlivá vozidla je předem určena. Doba platnosti nabídky je viditelná na detailním náhledu pro každé nabízené vozidlo a obvyklá doba je 24 hodin.
   2. Jeden obchodník podá maximálně dvě závazné nabídky pro uzavření kupní smlouvy uvedeného vozidla během platnosti nabídky. Nejvyšší cena nabídnutá pro nákup vozidla během doby platnosti nabídky je závazná.
   3. Přijetím nabídky prodávajícím je kupní smlouva uzavřena. K uzavření kupní smlouvy dochází akceptací nabídky ve formě zaslání akceptu e-mailem nebo faxem.
  4. Nevykoupené
   1. Rubrika „Nevykoupené" se aktivuje jen pro vybraného obchodníka. V této rubrice může obchodník spatřit vozidla, která jsou ohodnocena, v reálném čase, paralelně a živě s probíhajícím obchodním postupem prodávajícího
   2. Obchodník umístí maximálně dvě závazné nabídky na uzavření kupní smlouvy. Nejvyšší nabídka za vozidlo je závazná pro dobu 14 dnů.
   3. Přijetím této nabídky prodávajícím dochází k uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází akceptací nabídky obchodníkem ve formě zaslání akceptu e-mailem nebo faxem.
  5. Live-Aukce
   1. Rubrika „Live-Aukce“ je aktivována pouze pro vybrané obchodníky. V této rubrice může obchodník spatřit vozidla, která jsou ohodnocena, v reálném čase, paralelně a živě s probíhajícím obchodním postupem prodávajícího. Obchodník může umístit závazné nabídky do aukce v limitované časové periodě.
   2. Obchodník může umístit neomezený počet závazných nabídek pro uzavření kupní smlouvy. Nejvyšší umístěná nabídka pro vozidlo je závazná po dobu 14 dnů.
   3. Přijetím nejvyšší nabídky prodávajícím dochází k uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází akceptací nabídky obchodníkem ve formě zaslání akceptu e-mailem nebo faxem.
 3. Platba
  1. Obchodník je povinen zaplatit celou kupní cenu beze srážek. Upřesnění jsou zřejmá z příslušného potvrzení objednávky. Kupní cena je splatná ihned. Platba kupní ceny musí následovat bez prodlení po uzavření kupní smlouvy a zaslání potvrzení objednávky. Platba se musí uskutečnit nejpozději do tří dnů po uzavření smlouvy. Všechny ceny se sjednávají a platí v Eurech (EUR).
  2. Obchodník může vznášet námitky proti nárokům prodávajícího z kupní smlouvy, pokud jsou nepochybné, nebo pokud existuje právní důvod k námitkám. Prodávající rozhodne o námitkách bezodkladně.
  3. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny obchodníkem může prodávající ustoupit od kupní smlouvy a to v případě, že prodlení je delší 7 dnů od data splatnosti kupní ceny. Po odstoupení může prodávající znovu uvést vozidlo na trh. Právo na náhradu škody a ušlý zisk zůstává zachováno.
  4. Poplatky za služby prováděné prodejcem jsou zobrazeny v ceníku. Aktuální ceník si můžete zobrazit a vytisknout na webové stránce za použití následujícího odkazu: Ceník
 4. Vyzvednutí
  1. Obchodník je odpovědný za vyzvednutí prodaného vozidla na určeném místě. Po uzavření kupní smlouvy prodávající uvede všechny potřebné informace pro vyzvednutí, zvláště místo, otvírací dobu, nejbližší možný termín vyzvednutí v podobě dokumentu (záznam o dodání) obchodníkovi. Prodávající si vyhrazuje právo přemístění vozidla na jiné místo v rámci interní logistiky do doby vyzvednutí.
  2. Obchodník vyzvedne sám zakoupené vozidlo během tří pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy na místě uvedené v záznamu o dodání nebo alternativně zajistí na své náklady transport vozidla.
  3. V případě, že obchodník nesplní své povinnosti k odvozu vozidla nejpozději do 7 dnů po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny, prodávající ho zatíží platbou za skladování/parkování poplatkem 15.00 EUR za jeden den. Obchodník je povinen poplatek zaplatit pokud neprokáže, že za uskladnění vozidla nevznikly žádné náklady nebo vznikly náklady nižší, než vyčíslené. Pokud poplatek nebude uhrazen, vozidlo nebude vydáno.
  4. Prodávající zaručuje obchodníkovi vstup na pozemky společnosti nebo alternativně na místa, určená pro vyzvednutí prodaných vozidel.
  5. Obchodník může na vlastní riziko a náklady pověřit prodejce k organizaci transportu prostřednictvím externího provozovatele logistiky.
 5. Pozastavení právního titulu
  1. Pokud obchodník splní všechny své povinnosti z kupní smlouvy, je prodávající povinen předat mu vozidlo, a když je to možné, všechno příslušenství, a rovněž příslušné registrační doklady. Do splnění všech obchodníkových povinností vyplývajících z kupní smlouvy, zůstává vozidlo v majetku prodávajícího spolu se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími.
  2. Do splnění povinností obchodníkem má prodávající právo zadržet všechny registrační doklady.
  3. Prodávající je povinen pečovat o prodané vozidlo s náležitou péčí do doby jeho vyzvednutí.
 6. Vada materiálu
  1. Prodej vozidla obchodníkům se uskutečňuje podle zásady prodává se, jak stojí a leží s vyloučením jakýchkoliv nároků na materiálové závady a závady způsobené běžným opotřebením. Více informací je v kapitole H. Odpovědnost za ostatní vady trvá jeden rok od převzetí vozidla.
  2. Obchodník je povinen zkontrolovat vozidlo okamžitě po převzetí vozu. V případě zjištění závady obchodník tuto prodávajícímu oznámí v době jednoho pracovního dne po převzetí. Pokud obchodník tuto povinnost zanedbá a/nebo závada nebyla zjištěna při kontrole, je zboží považováno za převzaté bez závad, pokud by nebylo možno závadu během kontroly zjistit.
  3. Shora uvedené neplatí pro nároky vzniklé hrubým zanedbáním povinností prodávajícího, ve vztahu k životu, zdraví či majetku třetích osob a obdobně v případě porušení mezinárodních povinností prodávajícím nebo jeho agentem.
  4. Výše uvedená pravidla se nevztahují na vozidla, jež jsou součástí propagačních akcí, to znamená kategorie "Poslední kolo". V těchto případech, je možnost pro kupující zakoupit vozidlo pod tržní cenou a tím pádem se vzdává jakýchkoliv budoucích nároků vůči němu.
 7. Různé
  1. Smluvní strany a předmět smlouvy jsou dokumentovány ve formě potvrzení objednávky. Ručně psané změny nebo dodatky zapsané do kupní smlouvy a podmínky jsou bez právní závaznosti. Změny webové stránky nebo smluvních podmínek prodávajícího jsou možné vždy.
  2. Pro obchodní vztahy platí příslušná verze smluvních podmínek od počátku obchodního vztahu.
  3. Německé právo s výjimkou obchodních pravidel EU je třeba použít na všechny smlouvy, právní a obchodní vztahy a rovněž i na vzniklé nároky, podléhající smluvním podmínkám.
  4. Výlučným místem jurisdikce pro všechny současné a budoucí nároky vznikající na základě obchodního vztahu je místo sídla prodávajícího (Berlín, SRN). Prodávající má rovněž právo žalovat smluvního partnera v obecném místě jeho jurisdikce vždy však za použití německého práva.
 8. Jiné dohody
  1. Prodej vozidel obchodníkovi se uskutečňuje s vyloučení jakýchkoliv nároků vznikajících v důsledku materiálových vad. To se vztahuje především na:
   1. — Vozidla označená jako poškozená
   2. — Vozidla s větší ujetou vzdáleností než 175.000 km
   3. — Vozidla starší 10 let
   4. — Běžné opotřebení
   5. — Viditelné závady a škody a to zejména:
    1. — Malé škrábance na barvě
    2. — Malé rýhy (důlky, povrchová poškození)
    3. — Chybějící antény
    4. — Škrábance na hliníkových lištách a obrubách
    5. — Znečištěný vnitřní prostor
    6. — Defektní pneumatiky
    7. — Malá poškození způsobená dopadem kamenů na přední sklo
    8. — Chybějící návod k použití vozidla
    9. — Chybějící CD, DVD nebo paměťová karta pro GPS
    10. — Chybějící kryt zavazadlového prostoru nebo police za zadními sedadly
    11. — Chybějící dálkové ovládání
    12. — Chybějící klíče příslušenství (vlečná tyč, střešní nosníky a pod.)
    13. — Žárovky
   6. — Technické poškození na opotřebitelných dílech, zejména:
    1. — Výfukový systém
    2. — Airco Fluid (kapalina klimatizace)
    3. — Tlumiče
    4. — Prasklá pera
    5. — Zavěšení kol
    6. — Poškození spojky
    7. — Setrvačník (dvouhmotový)
    8. — Brzdy, ruční brzda a válec
    9. — Ložiska kol
    10. — Ložiska tlumičů
    11. — Akumulátor
    12. — Ztráta kapalin
    13. — Stěrače.

Verze: Květen 2016