OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů a soukromí uživatelů je naší prioritou. Abychom zajistili jejich maximální ochranu, je pro nás samozřejmé, že dodržujeme všechny právní předpisy v oblasti ochrany údajů.

Odpovědnou osobou a poskytovatelem služby je AUTO1.com GmbH. Všechny Vaše otázky týkající se ochrany osobních údajů můžete kdykoli zaslat na email datenschutz@auto1.com.

Osobní informace jsou informace, které mohou být přiřazeny jednotlivému uživateli. Zahrnují například emailovou adresu nebo telefon či jiné údaje. Pomocí našich internetových stránek shromažďujeme osobní údaje, pokud jsou poskytnuty uživatelem. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami zároveň uživatel uděluje souhlas k použití osobních údajů takto:

Tímto uděluji v souvislosti a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen "ZOÚ") a zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění, AUTO1.com jako správci, za níže uvedených podmínek, tento Souhlas se zpracováním svých osobních údajů:

Poskytuji společnosti své níže uvedené osobní údaje a uděluji společnosti svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle ZOÚ, a to včetně souhlasu s využitím rodného čísla podle zákona o evidenci obyvatel. Výslovně souhlasím s tím, že společnost je oprávněna:

Zpracovávat ve smyslu ZOÚ mé následující osobní údaje v rozsahu:

  • Identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno) a rodné číslo
  • Osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi mou osobou a společností došlo či nedošlo k uzavření smlouvy - Kontaktní osobní údaje (PSČ, číslo telefonu, číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa)
  • Další osobní údaje - údaj o tom, z jakého zdroje jsem se o společnosti dozvěděl

Společnost je oprávněna mé osobní údaje zpracovávat ve smyslu ZOÚ, tj. provádět jakékoli operace nebo soustavu operací, které společnost nebo na základě smlouvy o zpracování osobních údajů zpracovatel bude provádět s mými osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, tj., zejména shromažďovat, ukládat na nosiče informací, zpřístupňovat, upravovat nebo pozměňovat, vyhledávat, používat, předávat, zveřejňovat, uchovávat, vyměňovat, třídit nebo kombinovat, blokovat a likvidovat.

Za účelem zpracování shora uvedených údajů souhlasím se zhotovením a archivací fotokopie mého občanského průkazu. Kopii a ani její další kopie není společnost oprávněna předávat dalším osobám, zveřejňovat a ani jinak použít kromě účelu pro který se kopie zhotovuje.

Tento Souhlas uděluji zcela dobrovolně.

Získané údaje používáme, v nutném rozsahu, k poskytování našich služeb uživatelům. Propagační užití údajů se děje pouze za účelem propagace našich služeb (včetně doporučení k nákupu) námi nebo našimi sesterskými společnostmi. Vaši emailovou adresu používáme k zasíláni doporučení podobných produktů a služeb AUTO1.com sesterských společností.